Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: ΨΡΙ946ΨΖ2Ν-ΠΦΥ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Καθορισμός αμοιβών στο πλαίσιο συμβάσεων ανάθεσης έργου
Ημερομηνία: 20/08/2018 15:41:48

Α.Δ.Α.: ΨΟΞΦ469066-ΚΚΑ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση των Τεχνοοικονομικών προσφορών για την προμήθεια: Α. 1 Αντιδραστήρια HBsAg των 100 τεστ, Bt=8 (οχτώ), TΙΜΗ: 1.040,00€...
Ημερομηνία: 20/08/2018 14:37:55

Α.Δ.Α.: 78Υ44690ΒΧ-ΕΧΖ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΒΟΤΤ LABORATORIES ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε
Ημερομηνία: 20/08/2018 12:35:31

Α.Δ.Α.: 6Ο5ΦΩ6Χ-Ω7Η
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1706 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΟ-6695 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 20/08/2018 11:59:44

Α.Δ.Α.: ΩΒΓΘ4690ΒΦ-ΒΕΜ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θέμα: Αναλυτική Διακήρυξη αρ. 09/2018 Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ
Ημερομηνία: 20/08/2018 08:18:44

Α.Δ.Α.: 60ΦΧ46907Κ-ΒΣ6
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 17/08/2018 11:38:27

Α.Δ.Α.: 6Σ7Ν46907Κ-ΥΣΡ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 17/08/2018 11:21:07

Α.Δ.Α.: Ψ40846907Κ-Φ9Σ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 17/08/2018 11:06:48

Α.Δ.Α.: ΩΞΞΩ4690Β9-ΤΣΤ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία: 17/08/2018 08:23:56

Α.Δ.Α.: 63ΤΥ46Ψ8ΧΒ-ΝΥ7
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 01/07/2018 έως 31/07/2018 #626432 #701294
Ημερομηνία: 16/08/2018 19:16:13

Α.Δ.Α.: ΩΒΞ34690ΒΩ-ΓΛΡ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 27ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (9-8-18) ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ
Ημερομηνία: 14/08/2018 10:39:29

Α.Δ.Α.: ΩΑΑΙ4690ΒΦ-ΞΒΠ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ , ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομηνία: 13/08/2018 10:40:36

Α.Δ.Α.: ΨΝΦΝ4690Β5-ΙΤ9
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 10/08/2018 14:43:37

Α.Δ.Α.: ΨΨΔΩΩ1Χ-Χ1Μ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-159 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ Δ.Φ.-Δ.Τ.-Τ.Α.Π. ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΤΑ ΑΠΌ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΓΡΑΜ. Ζ 92/18
Ημερομηνία: 10/08/2018 13:29:49

Α.Δ.Α.: Ω5ΘΞ4690Β5-ΜΝΤ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 10/08/2018 13:12:36

Α.Δ.Α.: ΩΥΑΨΟΞΧ1-ΧΣΦ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠΠΑ
Ημερομηνία: 10/08/2018 12:48:13

Α.Δ.Α.: ΨΩΑΔ7Λ6-ΟΞΤ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέμα: Διαβίβαση της υπ. αριθ. 128/08-08-2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τρίτη (3η) τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1/19-01-2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση του ετήσιου σχεδίου δράσης, πρόληψης, ενημέρωσης και προαγωγής υγείας των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το 2018 και έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους δράσεων»
Ημερομηνία: 10/08/2018 10:41:48

Α.Δ.Α.: 92ΛΜ46Ψ8ΧΒ-ΠΗΔ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 01/07/2018 έως 31/07/2018 #626433 #700485
Ημερομηνία: 09/08/2018 19:17:35

Α.Δ.Α.: 63ΑΨΩ9Θ-2ΕΜ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΣΑΚΑΤΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΑΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 09/08/2018 15:50:57

Α.Δ.Α.: ΩΒ5Υ46ΨΖ2Ν-ΤΤ0
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 09/08/2018 14:47:01

Α.Δ.Α.: ΩΡΡΖΩ6Χ-ΖΧΧ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1632 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ-7541 ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
Ημερομηνία: 09/08/2018 11:47:02

Α.Δ.Α.: 67ΠΦΩ6Χ-4ΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1631 για :ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΥΨ. ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ sn F 2677 KHO-6661 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.
Ημερομηνία: 09/08/2018 11:46:57

Α.Δ.Α.: 6ΔΑΚΗ-ΑΚ5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Θέμα: Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού
Ημερομηνία: 08/08/2018 14:54:52

Α.Δ.Α.: 6ΝΦ1469ΗΔ8-4Ω2
Γ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ»
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 48(ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ) AΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ cpv 24455000-8
Ημερομηνία: 08/08/2018 10:33:44

Α.Δ.Α.: ΩΖΠ24690ΒΩ-ΟΗΨ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: Προμήθεια Υγρών Απολυμαντικών
Ημερομηνία: 08/08/2018 08:49:48

Α.Δ.Α.: ΩΣΔΒ46906Ψ-0Ε8
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 07/08/2018 14:44:47

Α.Δ.Α.: 68ΗΓ46907Κ-59Θ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 07/08/2018 14:27:21

Α.Δ.Α.: 64ΣΣ46907Κ-ΦΘΤ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2329 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 07/08/2018 14:04:46

Α.Δ.Α.: ΩΚ3ΠΩ1Χ-ΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1119 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΣ ΤΗΝ Α.Ο.Ε. 217/18
Ημερομηνία: 07/08/2018 12:53:11

Α.Δ.Α.: 6ΩΤ5Ω1Χ-61Ω
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1116 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΣ ΤΗΝ Α.Ο.Ε. 214/18
Ημερομηνία: 07/08/2018 12:53:02

Α.Δ.Α.: ΨΨΜΥΩ6Χ-ΦΒ8
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1586 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ)
Ημερομηνία: 07/08/2018 12:26:15

Α.Δ.Α.: 7ΜΕΙΩ1Χ-ΩΜ3
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1106 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, Α & Γ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ (ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 28/01/2026)
Ημερομηνία: 07/08/2018 10:52:56

Α.Δ.Α.: Ψ3Π246Ψ8ΧΒ-95Ζ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1251728 #699829
Ημερομηνία: 06/08/2018 19:20:42

Α.Δ.Α.: ΨΑΝΞ46Ψ8ΧΒ-ΝΔΤ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1251729 #699828
Ημερομηνία: 06/08/2018 19:20:40

Α.Δ.Α.: 9ΤΒΟ46Ψ8ΧΒ-Χ5Ω
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1251738 #699827
Ημερομηνία: 06/08/2018 19:20:38

Α.Δ.Α.: ΩΘ0346Ψ8ΧΒ-ΘΕ5
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1251737 #699826
Ημερομηνία: 06/08/2018 19:20:32

Α.Δ.Α.: 6Μ9Γ46Ψ8ΧΒ-ΛΞΙ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1251733 #699825
Ημερομηνία: 06/08/2018 19:20:30

Α.Δ.Α.: ΩΔΡ246Ψ8ΧΒ-3ΡΔ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1251731 #699824
Ημερομηνία: 06/08/2018 19:20:29

Α.Δ.Α.: 7ΜΧΠΟΕΨΖ-ΜΑΔ
ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 5.251,21 ΕΥΡΩ (συμ/νου ΦΠΑ).
Ημερομηνία: 06/08/2018 15:58:04

Α.Δ.Α.: 6ΗΗΝ46907Ε-ΒΘΜ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΜ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.
Ημερομηνία: 06/08/2018 11:46:14

Α.Δ.Α.: ΨΖ0Ψ4690Β6-ΦΞΘ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Θέμα: Έγκριση για την σκοπιμότητα και προμήθειας διαφόρων υλικών και υπηρεσιών.
Ημερομηνία: 06/08/2018 10:16:34

Α.Δ.Α.: 6Π07ΩΡΑ-ΨΑΩ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-245 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMOUS ΑΠΌ ΞΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ
Ημερομηνία: 03/08/2018 22:54:06

Α.Δ.Α.: ΩΕΤ446Ψ8ΧΒ-0ΜΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 25/07/2018 έως 31/07/2018 #625794 #698686
Ημερομηνία: 03/08/2018 16:11:49

Α.Δ.Α.: ΨΚ1Μ46ΨΖ2Ν-53Η
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Καθορισμός αμοιβών στο πλαίσιο συμβάσεων ανάθεσης έργου
Ημερομηνία: 03/08/2018 15:17:40

Α.Δ.Α.: 6ΦΞΣ46ΨΖ2Ν-ΖΒ8
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Καθορισμός αμοιβών στο πλαίσιο συμβάσεων ανάθεσης έργου
Ημερομηνία: 03/08/2018 15:17:25

Α.Δ.Α.: ΨΥ3246ΨΖ2Ν-ΙΙΒ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Καθορισμός αμοιβών στο πλαίσιο συμβάσεων ανάθεσης έργου
Ημερομηνία: 03/08/2018 15:17:18

Α.Δ.Α.: ΨΧΡΡ4690ΒΦ-7ΔΣ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 18-ΑΠΕΥΘ.83-01 <<ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ A.B.E.E>> ΑΦΜ 094027257
Ημερομηνία: 03/08/2018 13:52:15

Α.Δ.Α.: Ω2ΟΩ469045-ΛΔΓ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Θέμα: κατακύρωση της ?ρομήθειας των αναφερόμενων στην Την υ?΄ αριθμ. Πρωτ. 18/19-01-2018 α?όφαση ?Σ του Γ.Ν ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΣ «?ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ?ου αφορά διάφορα είδη αντιδραστηρίων, σύμφωνα με τον ε?ισυνα?τόμενο ?ίνακα κατακύρωσης συνολικού ?οσού 4132.06€, ?λέον Φ.Π.Α.
Ημερομηνία: 03/08/2018 13:24:08

Α.Δ.Α.: ΩΥΘΧ4690ΒΜ-4ΒΓ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV:33140000-3)» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 206.824,81 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.,ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.
Ημερομηνία: 03/08/2018 13:07:02

Α.Δ.Α.: 7Γ6Ε4690ΒΩ-6Ν6
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 33ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" /7-11-17 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ
Ημερομηνία: 03/08/2018 11:46:00

Α.Δ.Α.: ΩΚΩΝ469066-Π31
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση των Τεχνοοικονομικών προσφορών προκειμένου το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας να προμηθευτεί: Α/Α 1.ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΕΣ 3.000 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ:...
Ημερομηνία: 02/08/2018 14:56:02

Α.Δ.Α.: ΩΝΥΡ4690ΒΩ-2ΒΓ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 25ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ΄/24-7-18 -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 14,33,34
Ημερομηνία: 02/08/2018 12:59:33

Α.Δ.Α.: 6ΛΧ84690ΒΜ-ΕΨΕ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Θέμα: «Λήψη απόφασης για την προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικού αναλυτή architect για δυο (2) μήνες, συνολικής δαπάνης 12.276,00€ συμπ. φπα με απευθείας ανάθεση με τιμές διαγωνισμού.»
Ημερομηνία: 02/08/2018 11:00:12

Α.Δ.Α.: ΩΤΖ1Ω0Ο-4ΔΙ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)
Θέμα: εγκριση δο 207-18 αδει δομ 195-18
Ημερομηνία: 02/08/2018 10:47:22

Α.Δ.Α.: 6ΙΒΔΩΡΑ-ΒΥ7
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-86 για :ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΤΟΠ ΚΟΙΝ ΠΕΡΚΟΥ - ΔΙΑΣΕΛΛΑΚΙΟΥ - ΚΑΤΩ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ - ΣΙΤΑΡΑΛΩΝΩΝ - ΠΑΜΦΙΟΥ - ΚΑΛΟΥΔΙΟΥ - (ΜΑΡΑΘΙΑΣ) - ΧΥΤΑ ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑΣ)( ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)
Ημερομηνία: 02/08/2018 10:39:50

Α.Δ.Α.: ΩΕΙΤΩΡΑ-Α3Θ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-87 για :ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΡ/ΤΩΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚ ΚΟΙ ΑΒΑΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚ ΠΙΝΗΣ - ΑΝΑΛΗΨΗΣ (ΟΙΚ ΚΟΦΤΡΑ - ΦΛΕΣΟΥΡΙΑ - ΠΟΥΛΙΑΝΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ) - ΚΑΛΟΥΔΙΟΥ (ΟΙΚ ΚΑΛΟΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΥΝΕΙΚΑ )- ΧΥΤΑ ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑΣ( ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)
Ημερομηνία: 02/08/2018 10:24:51

Α.Δ.Α.: Ω4Β2ΩΡΑ-ΚΡΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-83 για :ΜΕΤΑΦΡΑ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΤΟΠ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ (ΚΟΣΙΝΑ) - ΑΡΓΥΡΟ ΠΗΓΑΔΙ- ΑΜΒΡΑΚΙΑ - ΝΕΡΟΧΩΡΙ (ΟΙΚ ΜΕΛΟΓΚΟΒΑΣ) - ΔΡΥΜΩΝΑ (ΟΙΚ ΚΟΣΚΙΝΑΣ) - ΘΕΡΜΟ (ΚΕΝΤΡΙΚΑ) ΣΤΟ ΣΜΑ ΘΕΡΜΟΥ ΚΆΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ( ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)
Ημερομηνία: 02/08/2018 08:30:30

Α.Δ.Α.: 6ΕΝ646904Μ-5ΔΘ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ΑΝΑΘΕΣΗ της Υπηρεσίας μεταφοράς βιολογικού υλικού.
Ημερομηνία: 02/08/2018 08:04:55

Α.Δ.Α.: 6766ΩΡΑ-Γ11
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-82 για :ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΚΟΝΙΣΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΙΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗ (ΟΙΚ ΑΜΠΕΛΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΒΟΥΛΑ - ΣΜΑ ΘΕΡΜΟΥ( ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)
Ημερομηνία: 02/08/2018 07:59:41

Α.Δ.Α.: 61ΗΡ46907Λ-ΒΙΓ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: Κατακύρωση Διαγωνισμού-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
Ημερομηνία: 02/08/2018 07:35:03

Α.Δ.Α.: Ψ74Ο469ΗΔΧ-ΘΘ2
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
Θέμα: Αλλαγή κωδικού σύμβασης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων, (αρ διακ 74_2007).
Ημερομηνία: 01/08/2018 14:43:08

Α.Δ.Α.: 6ΥΛ1469045-ΚΞΦ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Θέμα: κατακύρωση της ?ρομήθειας των αναφερόμενων στην Την υ?΄ αριθμ. Πρωτ. 18/19-01-2018 α?όφαση >Σ του Γ.Ν ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΣ «>ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ?ου αφορά διάφορα είδη αντιδραστηρίων, σύμφωνα με τον ε?ισυνα?τόμενο ?ίνακα κατακύρωσης συνολικού ?οσού 2060€, ?λέον Φ.Π.Α.
Ημερομηνία: 01/08/2018 14:23:39

Α.Δ.Α.: Ω8ΖΨ4690ΒΩ-ΦΞΛ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: Προμήθεια Υγρών Απολυμαντικών
Ημερομηνία: 01/08/2018 14:19:23

Α.Δ.Α.: 7Σ1Β4690ΒΩ-ΨΟΙ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΣΥΝΟΠΤ. ΔΙΑΓΩΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομηνία: 01/08/2018 08:49:56

Α.Δ.Α.: ΩΤΧ04690ΒΩ-ΕΓ6
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΣΥΝΟΠΤ. ΔΙΑΓΩΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομηνία: 01/08/2018 08:40:50

21/2/2017
News : Το ΚΕΕΛΠΝΟ σε Χίο και Μυτιλήνη για τη διαχείριση περιστατικών HIV στις προσφυγικές δομές. Ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, αναπληρωτής καθηγητής Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, ανακοινώσε την αποστολή διεπιστημονικού κλιμακίου του Οργανισμού εντός των επόμενων ημερών, στα δύο νησιά. Προς το σκοπό της προάσπισης της δημόσιας υγείας, το κλιμάκιο του ΚΕΕΛΠΝΟ θα επικεντρωθεί στην ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας για την ορθή διαχείριση των περιστατικών HIV στον προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό και στην αγωγή υγείας στην κοινότητα και την ψυχοκοινωνική στήριξη.
14/2/2017
News : Θεσσαλονίκη: Δωρεάν τεστ για HIV, ηπατίτιδες Β και C σήμερα. Η ΜΚΟ PRAKSIS και το Κέντρο Ζωής γιορτάζουν τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου στην Καμάρα με δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και εξέτασης. Στελέχη της PRAKSIS με την Κινητή Μονάδα Εξέτασης θα βρεθούν την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, από τις 18.00 έως και τις 22.00 στην Καμάρα παρέχοντας τη δυνατότητα να ενημερώσουν τους πολίτες για τον HIV και για τις Ηπατίτιδες, ενθαρρύνοντας τους παράλληλα να εξεταστούν δωρεάν, ανώνυμα και γρήγορα. Η εξέταση αφορά όλα τα άτομα που έχουν ενεργή σεξουαλική ζωή.
9/2/2017
News : Το ABX464 είναι ένα μοναδικό αντι-ιικό σύμπλεγμα μικρών μορίων που στοχεύουν την RNA βιογένεση. Αυτό το μόριο είναι το πρώτο στην κατηγορία του με μοναδικές ιδιότητες και τρόπο δράσης. Συγκεκριμένα, αναστέλλει την πρωτεΐνη REV HIV, η οποία είναι κρίσιμη για την αντιγραφή του HIV. Το ABX464 αναστέλλει in vitro και in vivo την αντιγραφή του ιού και προκαλεί μακρόχρονη μείωση του ιικού φορτίου μετά τη διακοπή της θεραπείας σε ένα προκλινικό μοντέλο του HIV. Συνεπώς, το ABX464 μπορεί να είναι η πρώτη ανάπτυξη μιας λειτουργικής θεραπείας για το HIV

Το video της ημέρας

Video

BBC: Πρέπει το Truvada να δοθεί δωρεάν ως PrEP σε gay άνδρες που διατρέχουν κίνδυνο μόλυνσης με HIV;

Δημοσιεύθηκε στις 2016-01-18

Αυτό είναι το ερώτημα που εξετάζει το ΕΣΥ αυτή τη στιγμή. Το Truvada αποτρέπει νέες μολύνσεις, σκοτώνοντας τον ιό πριν βρει την ευκαιρία να προσβάλει τα λεμφοκύτταρα. Ένας από τους κορυφαίους δημοσιογράφους ΛΟΑΤ της Βρετανίας, o Patrick Strudwick λέει τη γνώμη του. Στη συνέχεια, η Emily Maitlis συζητά με τον Dr. Michael Brady από το Terrence Higgins Trust και ρωτάει τον Jed Kemsley, διευθυντή του AHF, αν θα ανακαλέσει τον ισχυρισμό του ότι το Truvada είναι party drug.
Vulnerabilities at first sex and their association with lifetime gender-based violence and HIV prevalence among adolescent girls and young women engaged in sex work, transactional sex, and casual sex in Kenya

Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 GMT-05:00 - Becker, Marissa L; Bhattacharjee, Parinita; Blanchard, James F; Cheuk, Eve; Isac, Shajy; Musyoki, Helgar K; Gichangi, Peter; Aral, Sevgi; Pickles, Michael; Sandstrom, Paul; Ma, Huiting; Mishra, Sharmistha
Εισαγωγή: Adolescent girls and young women (AGYW) experience high rates of HIV early in their sexual life-course. We estimated the prevalence of HIV-associated vulnerabilities at first sex, and their association with lifetime gender-based violence (GBV) and HIV.
Μέθοδοι: We conducted a cross-sectional bio-behavioural survey among AGYW (14-24 years) in Mombasa, Kenya in 2015. We compared the prevalence of first sex vulnerabilities across AGYW who self-identified as engaging in sex work (N=408), transactional sex (N=177) or casual sex (N=714); and used logistic regression to identify age-adjusted associations between first sex vulnerabilities and outcomes (GBV after first sex; HIV).
Αποτελέσματα: The median age at first sex was 16 years (IQR 14 - 18). 43.6% received gifts or money at first sex; 41.2% and 11.2% experienced a coerced and forced first sex respectively. First sex vulnerabilities were generally more common among AGYW in sex work. GBV (prevalence 23.8%) and HIV (prevalence 5.6%) were associated with first sex before age 15 (GBV AOR 1.4, 95% CI 1.0-1.9; HIV AOR 1.9, 95% CI 1.1-1.3); before or within 1 year of menarche (GBV AOR 1.3, 95% CI 1.0-1.7; HIV AOR 2.1, 95% CI 1.3-3.6); and receipt of money (GBV AOR 1.9, 95% CI 1.4-2.5; HIV AOR 2.0, 95% CI 1.2-3.4).
Συμπέρασμα: HIV-associated vulnerabilities begin at first sex and potentially mediate an AGYW’s trajectory of risk. HIV prevention programmes should include structural interventions that reach AGYW early, and screening for a history of first sex vulnerabilities could help identify AGYW at risk of ongoing GBV and HIV. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 (CC BY), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Corresponding Author: Marissa Becker Centre for Global Public Health Rady Faculty of Health Sciences University of Manitoba R070 Med Rehab Bldg 771 McDermot Avenue Winnipeg, Manitoba R3E 0T6 marissa.becker@umanitoba.ca phone: + 1 204 272 3123 Fax: + 1 204 789 3718 Conflicts of Interest and Sources of Funding: The authors declare no conflicts of interest. This study was funded by an operating grant (MOP-13044) from the Canadian Institutes of Health Research (CIHR) and analyses funded via CIHR grant FDN 13455. - Β© 2018

Comparing Youth Friendly Health Services to the Standard of Care through β€œGirl Power-Malawi”: A Quasi-Experimental Cohort Study

Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 GMT-05:00 - Rosenberg, Nora E.; Bhushan, Nivedita L.; Vansia, Dhrutika; Phanga, Twambilile; Maseko, Bertha; Nthani, Tiyamike; Libale, Colleta; Bamuya, Catherine; Kamtsendero, Linda; Kachigamba, Annie; Myers, Laura; Tang, Jennifer; Hosseinipour, Mina C.; Bekker, Linda-Gail; Pettifor, Audrey E.
Εισαγωγή: Adolescent girls and young women (AGYW) face challenges to seeking HIV and sexual and reproductive health services in sub-Saharan Africa. Integrated approaches designed for AGYW may facilitate service uptake, but rigorous evaluation is needed.
Μέθοδοι: Four comparable public-sector health centers were selected in Malawi and randomly assigned to a service delivery model. One offered β€œstandard of care” (SOC), consisting of vertical HIV testing, family planning, and sexually transmitted infection management in adult-oriented spaces, by providers without extra training. Three offered youth-friendly health services (YFHS), consisting of the same SOC services in integrated youth-dedicated spaces and staffed by youth-friendly peers and providers. In each health center, AGYW 15-24 years old were enrolled and followed over 12 months to determine use of HIV testing, condoms, and hormonal contraception. The SOC and YFHS models were compared using adjusted risk differences and incidence rate ratios. Findings: In 2016, 1000 AGYW enrolled (N=250/health center). Median age was 19 years (inter-quartile range=17-21 years). Compared to AGYW in the SOC, those in the YFHS models were 23% (CI: 16%-29%) more likely to receive HIV testing, 57% (CI: 51%-63%) more likely to receive condoms, and 39% (CI: 34%-45%) more likely to receive hormonal contraception. Compared to AGYW in the SOC, AGYW in the YFHS models accessed HIV testing 2.4 (CI: 1.9-2.9) times more, condoms 7.9 (CI: 6.0-10.5) times more, and hormonal contraception 6.0 (CI: 4.2-8.7) times more.
Συμπέρασμα: A YFHS model led to higher health service use. Implementation science is needed to guide scale-up. Corresponding Author: Nora E. Rosenberg, PhD, Department of Health Behavior, Gillings School of Global Public Health, University of North Carolina at Chapel Hill, 919-602-8499, Nora_Rosenberg@unc.edu Conflict of Interest Statement and Funding Sources: We declare that we have no conflicts of interest. The study was funded by Evidence for HIV Prevention in Southern Africa (EHPSA), a DFID program managed by Mott MacDonald. NER is funded by the National Institute of Mental Health (R00 MH104154) and through the UNC Center for AIDS Research from the National Institute of Allergies and Infectious Diseases (P30 AI50410). NLB was supported by the National Institutes of Health Fogarty International Center (R25TW009340). - Β© 2018

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες

Τηλεφωνική γραμμή για το HIV/AIDS

210-7222222

Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 21:00