Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: 6Ζ2ΨΟΡ1Ο-2Η1
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Θέμα: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια «Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα για Ανοσολογικές εξετάσεις (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» (CPV: 33127000-6 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ), του ΠΠΥΥ 2015, με αριθμό διακήρυξης 51/2018 και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 58202, συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης
Ημερομηνία: 19/02/2019 14:40:37

Α.Δ.Α.: Ψ89246907Λ-Φ9Χ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού με συνοδό εξοπλισμό
Ημερομηνία: 19/02/2019 12:28:38

Α.Δ.Α.: Ω0Ψ5469Η26-Π1Τ
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ » Για την Προμήθεια «Απολυμαντικό ? Απορρυπαντικά επιφανειών»
Ημερομηνία: 19/02/2019 10:38:07

Α.Δ.Α.: ΩΣ8Υ46907Ι-ΛΒΒ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Ν0 40/2019
Ημερομηνία: 19/02/2019 09:40:29

Α.Δ.Α.: 99ΟΚ469Β7Θ-Η7Σ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Αμοιβών #2267915 #216026
Ημερομηνία: 18/02/2019 15:39:10

Α.Δ.Α.: 75ΣΘ4690ΩΜ-ΝΕΝ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ'
Θέμα: ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ-ΓΕΝΙΚΟ
Ημερομηνία: 18/02/2019 13:19:14

Α.Δ.Α.: Ω9ΣΗ469Β7Θ-ΘΓΧ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ_ΝΕΑ ΕΡΓΑ_583_18.02.2019
Ημερομηνία: 18/02/2019 12:56:24

Α.Δ.Α.: 6ΩΟΗ46ΨΖ2Ν-5ΡΞ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 18/02/2019 09:47:48

Α.Δ.Α.: 6Γ1Υ46907Ε-Μ43
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ)
Ημερομηνία: 18/02/2019 09:11:15

Α.Δ.Α.: Ω5ΔΦ46904Θ-8Ω4
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΥΜΗΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΑΒΒΟΤΤ ΑΕ (14-02-2019)
Ημερομηνία: 15/02/2019 10:19:24

Α.Δ.Α.: ΩΥ6446904Α-ΚΨΒ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 15/02/2019 09:09:37

Α.Δ.Α.: 6Ρ1Μ46907Ι-ΟΑΖ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Θέμα: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η ΘΕΜΑ 1ο
Ημερομηνία: 15/02/2019 08:51:27

Α.Δ.Α.: Ω5Τ946906Λ-8ΒΡ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 14/02/2019 13:39:37

Α.Δ.Α.: ΩΞΔΤ46906Λ-5ΒΠ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας γραφικής ύλης ? εντύπων του Γ.Ν. Πατρών, προϋπολογισμού 3.650,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ημερομηνία: 14/02/2019 13:21:48

Α.Δ.Α.: ΩΨ5Ψ469Β7Θ-Γ6Σ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2266161 #215124
Ημερομηνία: 14/02/2019 12:19:45

Α.Δ.Α.: 61ΣΩ469Β7Θ-Λ3Ζ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2266139 #215123
Ημερομηνία: 14/02/2019 12:19:42

Α.Δ.Α.: 6Ψ5Δ469Β7Θ-ΥΝΨ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #2266161 #215091
Ημερομηνία: 14/02/2019 12:17:39

Α.Δ.Α.: Ω9ΜΤ469Β7Θ-ΜΝΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #2266139 #215090
Ημερομηνία: 14/02/2019 12:17:35

Α.Δ.Α.: ΩΨΜΡ4690Β2-ΠΡΞ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ 14ο 3η ΔΣ 12-02-2019
Ημερομηνία: 14/02/2019 10:42:53

Α.Δ.Α.: 6Υ3Β469060-9ΗΒ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. Α 131 / 13 - 02 - 2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Ημερομηνία: 14/02/2019 08:09:41

Α.Δ.Α.: 6ΞΘΛ46907Ω-ΑΦ6
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 13/02/2019 14:09:11

Α.Δ.Α.: ΩΦ9046906Λ-93Δ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
Ημερομηνία: 13/02/2019 13:14:54

Α.Δ.Α.: ΩΟΓ1469ΗΜΛ-Ω0Ω
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 13/02/2019 11:36:22

Α.Δ.Α.: 783Η4690Ω3-ΜΣΚ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 13/02/2019 11:21:21

Α.Δ.Α.: ΩΛΠ846907Κ-ΠΚΠ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΛΗΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (RITONAVIR F.C.TAB 100MG/TAB x30 TABS&LOPINAVIR + RITONAVIR F.C.TAB (200+50) MG/TAB x 120 TABS)
Ημερομηνία: 13/02/2019 11:14:09

Α.Δ.Α.: 7ΝΙ346904Θ-Ψ95
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΥΜΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Νο 36 (ΑΒΒΟΤΤ ΑΕ)
Ημερομηνία: 13/02/2019 10:58:50

Α.Δ.Α.: Ω30Δ46907Ε-ΣΟΧ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με την προμήθεια του είδους «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ)» για τον αναλυτή ARCHITECT i2000sr (συνοδός εξοπλισμός) για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
Ημερομηνία: 13/02/2019 10:52:00

Α.Δ.Α.: ΩΦΣ546907Κ-ΓΕΝ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (EMTRICITABINE +TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE (200+245)MG/TAB BTx30ΤΑΒS)
Ημερομηνία: 13/02/2019 10:29:34

Α.Δ.Α.: ΨΨΘΓ4690ΒΩ-ΓΧ9
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: Προμήθεια Υγρών Απολυμαντικών
Ημερομηνία: 13/02/2019 09:55:50

Α.Δ.Α.: Ψ0ΖΡ46907Κ-ΜΥΡ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (DARUNAVIR+COBICISTAT F.C.TAB (800+150)MG/TAB BTX30TABS&RIPLIVIRINE HYDROCHLORIDE F.C.TAB 25MG/TAB BTx30TABS&DARUNAVIR ETHANOLATE F.C.TAB 600MG/TAB BTX 60TABS &DARUNAVIR ETHANOLATE F.C.TAB 800MG/TAB BTX 30TABS)
Ημερομηνία: 12/02/2019 13:41:44

Α.Δ.Α.: ΨΤ3546907Κ-ΚΘΠ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (DARUNAVIR+COBICISTAT F.C.TAB (800+150)MG/TAB BTX30TABS&RIPLIVIRINE HYDROCHLORIDE F.C.TAB 25MG/TAB BTx30TABS&DARUNAVIR ETHANOLATE F.C.TAB 600MG/TAB BTX 60TABS &DARUNAVIR ETHANOLATE F.C.TAB 800MG/TAB BTX 30TABS)
Ημερομηνία: 12/02/2019 13:37:35

Α.Δ.Α.: 64Ω646907Κ-ΖΜ6
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (EFAVIRENZ +EMTRICITABINE+TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE F.C.TAB (600+200+245)MG/TAB BTx30 TABS&EMTRICITABINE+Tenofovir alafenamide F.C.TAB (200+25)MG/TAB BTx30 TABS&EMTRICITABINE+Tenofovir alafenamide F.C.TAB (200+10)MG/TAB BTx30 TABS&EMTRICITABINE +RILPIVIRINE HYDROCHLORIDE+TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE F.C.TAB (200+25+245)MG/TAB BTx30TAB&&EMTRICITABINE CAPS 200MG/CAP BTX30 CAPSMG/TAB BTx30 TABS)
Ημερομηνία: 12/02/2019 11:49:32

Α.Δ.Α.: 69Η646907Κ-ΗΜΒ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (EFAVIRENZ +EMTRICITABINE+TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE F.C.TAB (600+200+245)MG/TAB BTx30 TABS&EMTRICITABINE+Tenofovir alafenamide F.C.TAB (200+25)MG/TAB BTx30 TABS&EMTRICITABINE+Tenofovir alafenamide F.C.TAB (200+10)MG/TAB BTx30 TABS&EMTRICITABINE +RILPIVIRINE HYDROCHLORIDE+TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE F.C.TAB (200+25+245)MG/TAB BTx30TAB&&EMTRICITABINE CAPS 200MG/CAP BTX30 CAPSMG/TAB BTx30 TABS)
Ημερομηνία: 12/02/2019 11:45:52

Α.Δ.Α.: ΨΨΧ146907Κ-332
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
Ημερομηνία: 12/02/2019 11:42:34

Α.Δ.Α.: 6Ξ9146907Κ-5ΨΥ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ELVITEGRAVIR +COBICISTAT +EMTRICITABINE +Tenofovir alafenamide F.C.TAB (150+150+200+10)MG/TAB BTx30 TABS&EFAVIRENZ +EMTRICITABINE+TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE F.C.TAB (600+200+245)MG/TAB BTx30 TABS)
Ημερομηνία: 12/02/2019 10:26:26

Α.Δ.Α.: 6Ρ90Ω1Χ-ΨΓ1
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-19 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ - ΠΛΑΤΕΙΩΝ Κ.Λ.Π., ΓΙΑ Δ.Φ.-Δ.Τ.-ΤΑΠ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΤΑ ΑΠΌ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΕΗ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ) ΓΡΑΜ. Ζ 13/19
Ημερομηνία: 12/02/2019 10:25:40

Α.Δ.Α.: ΩΘ7ΜΩ1Χ-ΑΛΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-18 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ Δ.Φ.-Δ.Τ.-Τ.Α.Π. ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΤΑ ΑΠΌ VOLTERRA Α.Ε. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΓΡΑΜ. Ζ 12/19
Ημερομηνία: 12/02/2019 10:25:36

Α.Δ.Α.: Ψ9Σ6Ω1Χ-ΕΤΛ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-14 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ ΑΠΌ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΠ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΡΑΜ: Ζ 8/19
Ημερομηνία: 12/02/2019 10:25:22

Α.Δ.Α.: 6ΥΔΣΩ1Χ-Η4Ν
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-12 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 49/72 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΌ 1/1/13 ΕΩΣ 31/7/13 ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΓΡΑΜ: Ζ 8/19)
Ημερομηνία: 12/02/2019 10:25:16

Α.Δ.Α.: ΩΚ7ΞΩ1Χ-9ΩΗ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-11 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ & ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΡΑΜ:Ζ 8/19
Ημερομηνία: 12/02/2019 10:25:13

Α.Δ.Α.: ΩΚΚΒ46907Κ-8ΒΙ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ELVITEGRAVIR +COBICISTAT +EMTRICITABINE +Tenofovir alafenamide F.C.TAB (150+150+200+10)MG/TAB BTx30 TABS&EFAVIRENZ +EMTRICITABINE+TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE F.C.TAB (600+200+245)MG/TAB BTx30 TABS)
Ημερομηνία: 12/02/2019 10:23:49

Α.Δ.Α.: ΩΝΝ046907Κ-3Ω5
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ELVITEGRAVIR +COBICISTAT +EMTRICITABINE +Tenofovir alafenamide F.C.TAB (150+150+200+10)MG/TAB BTx30 TABS)
Ημερομηνία: 12/02/2019 09:52:08

Α.Δ.Α.: 6ΤΔ446907Κ-Ν2Π
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ELVITEGRAVIR +COBICISTAT +EMTRICITABINE +Tenofovir alafenamide F.C.TAB (150+150+200+10)MG/TAB BTx30 TABS)
Ημερομηνία: 12/02/2019 09:50:46

Α.Δ.Α.: Ω2ΙΝ469Η5Ω-5ΦΖ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 54.17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ
Ημερομηνία: 12/02/2019 08:30:14

Α.Δ.Α.: 68ΩΡ46Ψ8ΧΒ-Η8Β
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 2903/2019
Ημερομηνία: 11/02/2019 20:45:52

Α.Δ.Α.: ΨΞ3Δ4690ΒΒ-Ι38
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: Προμήθεια εξωσυμβατικών αντιδραστηρίων
Ημερομηνία: 11/02/2019 13:59:53

Α.Δ.Α.: 7ΝΗΞ469Β7Θ-ΩΛΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Σύμβαση Έργου #15304 #213289
Ημερομηνία: 11/02/2019 10:09:33

Α.Δ.Α.: 6ΨΟΧ469Β7Θ-Ξ90
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Σύμβαση Έργου #14466 #213287
Ημερομηνία: 11/02/2019 10:09:29

Α.Δ.Α.: 675Ξ469ΗΖΞ-ΨΔ2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ COBAS 6000 E601
Ημερομηνία: 11/02/2019 09:29:37

Α.Δ.Α.: 6ΣΔ046ΨΖ2Ν-ΚΓΥ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Αποδοχές Δωρεών και οικονομικών ενισχύσεων από εξωπανεπιστημιακούς φορείς
Ημερομηνία: 11/02/2019 09:13:12

Α.Δ.Α.: ΨΞΗΡ46ΨΖ2Ν-ΣΥΖ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Σύμβαση φυσικού προσώπου
Ημερομηνία: 08/02/2019 13:06:43

Α.Δ.Α.: 6ΝΑΝ469076-Λ3Γ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 'ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ'
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ
Ημερομηνία: 08/02/2019 12:57:52

Α.Δ.Α.: 64ΠΨ46ΨΖ2Ν-Θ0Φ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Εγκρίσεις Πρ/σμων Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Ημερομηνία: 08/02/2019 12:00:35

Α.Δ.Α.: 6ΣΗ046ΨΖ2Ν-50Κ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση απασχ. προσωπ. που ασκεί ερευνητικό έργο
Ημερομηνία: 08/02/2019 11:11:42

Α.Δ.Α.: Ω64ΧΟΡ1Ο-Ω7Α
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Θέμα: ΘΕΜΑΤΑ 16ΗΣ/10-12-2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε.Α ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Ημερομηνία: 08/02/2019 10:26:17

Α.Δ.Α.: 90Ι746Ψ8ΧΒ-ΗΟ2
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1295462 #787947
Ημερομηνία: 07/02/2019 20:06:20

Α.Δ.Α.: 6Χ2Η4690Β5-1Κ4
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: Προμήθεια σχήματος ποιοτικού ελέγχου
Ημερομηνία: 07/02/2019 14:42:33

Α.Δ.Α.: 91ΡΩ46ΨΖ2Ν-1ΘΒ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 07/02/2019 14:28:14

Α.Δ.Α.: ΨΘΑΜ4690ΒΩ-9Β7
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΘΕΜΑ 54 54. Έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας διαφόρων υλικών εκτός Προγράμματος Προμηθειών και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου της 7ης/7-2-19 τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ του Γ.ΝΒόλου "Αχιλλοπουλειο"
Ημερομηνία: 07/02/2019 14:13:33

Α.Δ.Α.: Ψ3ΧΥ469ΗΔΧ-56Υ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
Θέμα: Έγκριση τελικού πρακτικού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια ανοικτού τακτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Εργαστηρίων έως του ποσού των 1.471.889,58€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ σε υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2015.
Ημερομηνία: 07/02/2019 14:01:44

Α.Δ.Α.: Ω72946ΨΖ2Ν-ΔΚ1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση απασχ. προσωπ. που ασκεί ερευνητικό έργο
Ημερομηνία: 07/02/2019 13:59:39

Α.Δ.Α.: 64ΨΓΩ6Μ-Μ1Ζ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αθηναίων καθώς και Μηχανισμού Ετοιμότητας, Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων για έκτακτες ή αυξητικά κλιμακούμενες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στην πόλη της Αθήνας.
Ημερομηνία: 07/02/2019 11:06:25

Α.Δ.Α.: ΩΖΠΨ46907Θ-ΛΜΗ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Θέμα: Π2Θ39-2019
Ημερομηνία: 07/02/2019 10:35:00

Α.Δ.Α.: Ψ44Ι4690ΩΔ-ΕΝΨ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. 'ΑΤΤΙΚΟΝ'
Θέμα: "Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών αξίας έως 20.000,00€ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ -ΕΝΤΟΣ ΠΤΥ - ΕΚΤΟΣ ΠΤΥ ? ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) πλέον Φ.Π.Α (Από 01/11/2018 έως 02/01/2019) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου."
Ημερομηνία: 07/02/2019 09:12:26

Α.Δ.Α.: ΡΕΤΒ46Ψ8ΧΒ-ΗΙΜ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Αμοιβών #3995246 #2019 #786831
Ημερομηνία: 06/02/2019 22:21:17

Α.Δ.Α.: ΡΡΗ446Ψ8ΧΒ-ΦΔΧ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 94352 #4023438 #785806
Ημερομηνία: 06/02/2019 20:46:23

Α.Δ.Α.: ΨΖΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΜΧ8
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 94502 #4019679 #785678
Ημερομηνία: 06/02/2019 20:34:57

Α.Δ.Α.: ΡΥΠ446Ψ8ΧΒ-9ΡΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 94502 #4019677 #785677
Ημερομηνία: 06/02/2019 20:34:52

Α.Δ.Α.: ΡΞ6Ι46Ψ8ΧΒ-ΓΨΨ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 93067 #4019666 #785674
Ημερομηνία: 06/02/2019 20:34:38

Α.Δ.Α.: Ω8ΨΑ46Ψ8ΧΒ-ΡΡ6
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 93067 #4019664 #785673
Ημερομηνία: 06/02/2019 20:34:31

Α.Δ.Α.: ΩΘΜΟ469Β7Θ-ΦΩΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2259586 #210748
Ημερομηνία: 06/02/2019 13:17:20

Α.Δ.Α.: 9ΟΨ6469Β7Θ-ΕΑΛ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2259550 #210747
Ημερομηνία: 06/02/2019 13:17:17

Α.Δ.Α.: Ψ47Φ469Β7Θ-Α07
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #2259586 #209790
Ημερομηνία: 06/02/2019 12:20:40

Α.Δ.Α.: ΨΜ6Β469Β7Θ-Τ4Ι
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #2259550 #209789
Ημερομηνία: 06/02/2019 12:20:34

Α.Δ.Α.: 7ΧΗ6469064-ΒΜΨ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
Θέμα: Επικύρωση του από 30.11.2018 Πρακτικού Οικονομικής Αξιολόγησης και του από 25.1.2019 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού (21290) διαγω-νισμού της 22.04.2016 (ΑΔ 11/2016), για την προμήθεια αναλώσιμου αναισθησιολογικού υλικού (cpv 33170000-2, Αναισθη-σία και ανάνηψη), προϋπολογισμού δαπάνης 550.000,00€ συμπερι¬λαμβα¬νομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σε εφαρμογή του ΠΠΥΦΥ 2013
Ημερομηνία: 06/02/2019 11:01:26

Α.Δ.Α.: 6ΠΜΘ46906Ρ-ΙΚΙ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ'
Θέμα: ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 06/02/2019 09:21:48

Α.Δ.Α.: 66ΡΜ4690Β5-ΔΦΛ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: Έγκριση δαπάνης ? ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευση, προμήθειας: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 05/02/2019 14:58:27

Α.Δ.Α.: 62ΠΨ4690Β5-ΚΗΜ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: Προμήθεια υλικού για το γαστρεντερολογικό ? ενδοσκοπικό ιατρείο
Ημερομηνία: 05/02/2019 13:45:35

Α.Δ.Α.: Ψ5ΣΙ46ΨΖ2Ν-Μ21
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 05/02/2019 12:14:28

Α.Δ.Α.: 7ΜΘ5469064-9ΦΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, μετά από έρευνα αγοράς, αντιδραστηρίων αναγκαίων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Κέντρου Αίματος του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, κατά το 1ο εξάμηνο έτους 2019
Ημερομηνία: 05/02/2019 10:18:43

Α.Δ.Α.: ΩΙΣ746904Ρ-ΩΒΗ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΑΚ. Νο 151/18
Ημερομηνία: 05/02/2019 10:10:36

Α.Δ.Α.: 66ΜΨ46904Ξ-8ΥΩ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Αντιδρατηρίων Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου.
Ημερομηνία: 05/02/2019 09:04:38

Α.Δ.Α.: Ω7ΗΑ46907Τ-Ρ3Η
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'
Θέμα: (1877-ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 04/02/2019 14:33:45

Α.Δ.Α.: ΩΡΤΒ46906Λ-Ξ36
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: Έγκριση ανάθεσης προμήθειας αντιδραστηρίων διαφόρων εργαστηρίων με συνοδό εξοπλισμό, συνολικής δαπάνης 12.079,47€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Ημερομηνία: 04/02/2019 14:25:05

Α.Δ.Α.: 604Ρ7Λ6-ΞΜ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέμα: Διαβίβαση της υπ. αριθ. 5/31-01-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση του σχεδίου δράσης για την πρόληψη, ευαισθητοποίηση και προαγωγή υγείας των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2019»
Ημερομηνία: 04/02/2019 13:26:46

Α.Δ.Α.: 6ΨΝΘ7ΛΚ-ΟΙ2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2018-2020"
Ημερομηνία: 04/02/2019 10:59:04

Α.Δ.Α.: ΩΔΟ8469Η2Γ-ΟΒΥ
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ημερομηνία: 04/02/2019 10:02:11

Α.Δ.Α.: 7ΜΒΦ4690ΒΣ-9ΟΚ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 'ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ'
Θέμα: Έγκριση αιτημάτων προμήθειας υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών Αιμοδοσίας ? Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου «Μαμάτσειο»-«Μποδοσάκειο» Φορέας Νοσοκομείο Κοζάνης, με ή χωρίς συνοδό εξοπλισμό από 15-1-2019 έως 29-01-2019
Ημερομηνία: 04/02/2019 09:24:11

Α.Δ.Α.: ΩΓ7Π46ΨΖ2Ν-Χ07
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 01/02/2019 09:55:14

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες