Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: Ψ6ΙΛ46907Φ-Ψ0Ρ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Θέμα: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια «Ιατρικών Αναλωσίμων ? Ειδικών υλικών Χειρουργείου και Αναισθησιολογικού»
Ημερομηνία: 24/05/2024 09:57:04

Α.Δ.Α.: ΨΥΑΝ4690Β2-ΞΑΠ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ ΕΗΔ 10ο 21 ΔΣ 21-05-2024
Ημερομηνία: 24/05/2024 09:50:05

Α.Δ.Α.: ΨΚΛΥ46ΨΖ2Ν-ΔΘΑ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Σύμβαση φυσικού προσώπου
Ημερομηνία: 24/05/2024 09:31:36

Α.Δ.Α.: ΨΨ274690ΩΔ-31Β
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. 'ΑΤΤΙΚΟΝ'
Θέμα: Θέμα : « Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών αξίας έως 30.000,00€ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ -ΕΝΤΟΣ ΠΤΥ - ΕΚΤΟΣ ΠΤΥ ? ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) πλέον Φ.Π.Α συνολικού ποσού αιτημάτων 4.122.329,32 € ( Από 01/04/2024 έως 30/04/2024 ) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου . »
Ημερομηνία: 24/05/2024 08:54:52

Α.Δ.Α.: 9ΙΗΛ469Η2Ο-ΚΚΤ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ? Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 17.423,12€ (συμπ. Φ.Π.Α)
Ημερομηνία: 23/05/2024 14:02:46

Α.Δ.Α.: 65ΗΣ46904Κ-ΦΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Θέμα: «Έγκριση προμήθειας αντιδραστηρίων και διαφόρων ειδών μετά από συλλογή προσφορών με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και τις τιμές του Παρατηρητήριου Τιμών».
Ημερομηνία: 23/05/2024 12:32:43

Α.Δ.Α.: 6Ζ9Γ46ΨΖ2Ν-802
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απευθείας Ανάθεσης
Ημερομηνία: 23/05/2024 10:59:28

Α.Δ.Α.: 9ΚΦ84690ΒΠ-ΡΗ0
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ << ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ>>
Ημερομηνία: 23/05/2024 10:16:32

Α.Δ.Α.: ΨΕΤΧ46907Κ-ΒΣ3
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Ημερομηνία: 23/05/2024 10:00:55

Α.Δ.Α.: Ψ7Γ446ΨΖ2Ν-ΥΞΚ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Αιτήματα έγκρισης α)χρήσης ταμειακού υπολοίπου και β)ερευνητικού πρωτοκόλλου
Ημερομηνία: 23/05/2024 09:58:25

Α.Δ.Α.: 6ΞΩΠ4690ΩΡ-5ΣΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)
Θέμα: Εγκρίνουμε την ανάκληση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού ύψους ΤΡΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ ( 3.779,22 ευρώ), αριθμό δέσμευσης 1/0 για ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ-ΕΠΑΝΕΚ-ΣΑ 1451, προς όφελος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του OKANA Λογαριασμού Εξόδου (ΚΑΕ) ,6498α1 οικονομικού έτους 2024.
Ημερομηνία: 23/05/2024 09:50:25

Α.Δ.Α.: 698Ω46ΨΖ2Ν-ΑΞ6
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Διάφορα Θέματα
Ημερομηνία: 23/05/2024 09:26:49

Α.Δ.Α.: ΨΞΕΜ4690ΒΩ-ΑΤΨ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1,2,3,4,5,7,9,11,12,13,14,15,16,21 ΚΑΙ 22
Ημερομηνία: 23/05/2024 08:23:12

Α.Δ.Α.: ΨΡ6Σ469Η5Ω-ΩΚΕ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 31/12/2022 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5041813
Ημερομηνία: 22/05/2024 13:11:51

Α.Δ.Α.: ΨΗΑΘ46ΨΖ2Ν-ΖΣΦ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης για την επιλογή πρόσθετου προσωπικού στο πλαίσιο ερευνητικών έργων/ προγραμμάτων
Ημερομηνία: 22/05/2024 11:37:52

Α.Δ.Α.: Ψ7Δ946ΨΖ2Ν-Ρ6Φ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Πρακτικό Κατακύρωσης Διαγωνισμού
Ημερομηνία: 22/05/2024 11:25:18

Α.Δ.Α.: 9ΛΧ24690ΒΚ-Θ0Ξ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 22/05/2024 09:55:42

Α.Δ.Α.: ΨΙΗΞ469ΗΖΞ-ΙΟΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
Θέμα: Έγκριση παράτασης της σύμβασης με την εταιρεία «ABBOT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ & ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ για ένα (1) έτος
Ημερομηνία: 22/05/2024 07:37:46

Α.Δ.Α.: 9Τ4246ΨΖ2Ν-3ΘΦ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 21/05/2024 15:01:45

Α.Δ.Α.: ΡΩΝΘ46ΨΖ2Ν-ΠΚΥ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Αναμόρφωσης Ετήσιου Αναλυτικού προϋπολογισμού
Ημερομηνία: 21/05/2024 15:00:41

Α.Δ.Α.: 9Υ1Θ46ΨΖ2Ν-ΩΑΛ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απευθείας Ανάθεσης
Ημερομηνία: 21/05/2024 13:37:21

Α.Δ.Α.: ΨΚ5Σ469ΗΔΖ-ΦΜΑ
Γ. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Θέμα: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Τ.Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ CD4/CD8 ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ HIV ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 21/05/2024 12:05:44

Α.Δ.Α.: 9Κ8ΣΟΡ1Π-ΦΘ8
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Ε. 25/10-04-2024 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Ημερομηνία: 21/05/2024 09:48:27

Α.Δ.Α.: 6Θ674690ΒΛ-Π3Υ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
Θέμα: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του κοινού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. διακ. 16/2024 για την προμήθεια ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ) (CPV: 72224200-3) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πέλλας (O.Μ. Έδεσσας- O.Μ. Γιαννιτσών)
Ημερομηνία: 21/05/2024 07:58:40

Α.Δ.Α.: ΨΦΔΛ46Ψ8ΧΒ-9ΑΒ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αποφάσεις Συνεδρίασης 1044_01-05-2024
Ημερομηνία: 20/05/2024 14:53:36

Α.Δ.Α.: 9ΤΓΗ4690ΒΙ-5ΜΠ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝHΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ»
Ημερομηνία: 20/05/2024 11:19:17

Α.Δ.Α.: Ψ2ΗΡ46ΨΖ2Ν-Ο5Ε
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση απασχ. Μελών ΔΕΠ του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο ερευνητικών έργων/ προγραμμάτων
Ημερομηνία: 20/05/2024 09:19:29

Α.Δ.Α.: 6Η9Ξ46Μ9ΞΗ-ΒΒΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 2056/2024
Ημερομηνία: 17/05/2024 19:05:13

Α.Δ.Α.: ΨΦΛΓ46907Λ-Ζ5Ω
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε επειδή, ήδη, υπάρχει εγκατεστημένος Αναλυτής της εταιρείας στο εργαστήριό μας
Ημερομηνία: 17/05/2024 14:19:35

Α.Δ.Α.: ΨΧΖ64690ΒΓ-ΩΞΕ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ
Ημερομηνία: 17/05/2024 13:47:55

Α.Δ.Α.: 653Ψ4690Β1-ΙΡ2
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 370 η ΘΕΜΑ : «Έγκριση προμήθειας διαφόρων υλικών και παροχής υπηρεσιών στην Οργανική Μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος», λόγω κατεπείγοντος μετά από συλλογή προσφορών με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και τις τιμές του Παρατηρητήριου Τιμών».
Ημερομηνία: 17/05/2024 13:34:08

Α.Δ.Α.: 9ΤΜ646Μ9ΞΗ-ΠΣΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Αίτημα του κ. Απόστολου Μπελούκα, Αν. Καθηγητή ΠΑΔΑ και ΕΥ του έργου με τίτλο «Διάγνωση ΗIV-1 λοίμωξης και Εργαστηριακή παρακολούθηση των ατόμων που ζουν με τον ιό HIV -1, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς AIDS Νοτίου Ελλάδος στο πλαίσιο αποτελεσματικής προστασίας της δημόσιας υγείας 2023-2025» με φορέα χρηματοδότησης τον «ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΔΥ)» (κωδικός έργου 81272), για έγκριση σύναψης σύμβασης έργου και ένταξή του στην ομάδα έργου
Ημερομηνία: 17/05/2024 12:35:45

Α.Δ.Α.: ΨΛΝ446ΨΖ2Ν-ΩΑΠ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απευθείας Ανάθεσης
Ημερομηνία: 17/05/2024 11:06:41

Α.Δ.Α.: 99ΛΗ4694Φ7-ΓΓΞ
ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ)
Θέμα: Έγκριση δαπανών σε βάρος του προϋπολογισμού ερευνητικών προγραμμάτων
Ημερομηνία: 17/05/2024 09:25:39

Α.Δ.Α.: ΨΙ0Η46ΨΖ2Ν-ΓΙ7
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απευθείας Ανάθεσης
Ημερομηνία: 17/05/2024 09:09:19

Α.Δ.Α.: 6ΙΓΨ4690ΒΩ-ΣΘ8
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΘΕΜΑ 2: «Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης του τακτικού δημόσιου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για προμήθεια «Απολυμαντικών (24455000-8)» (αρ. διακ. 15/2023) που αφορά την αντικατάσταση του είδους με Α/Α: 11 με κωδικό νοσοκομείου 23053 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ" της 23ης/16-05-2024 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΟ
Ημερομηνία: 17/05/2024 08:08:53

Α.Δ.Α.: 9ΖΟΜ46Ψ8ΧΒ-Μ7Θ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 24675/2024
Ημερομηνία: 16/05/2024 19:31:17

Α.Δ.Α.: ΡΠΨΠ46Μ9ΞΗ-ΝΤΓ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2016465 #181424
Ημερομηνία: 16/05/2024 19:01:21

Α.Δ.Α.: 6ΘΩ346ΨΖ2Ν-ΦΦΣ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση απασχόλησης προσωπικού που ασκεί επιστημονικό έργο
Ημερομηνία: 16/05/2024 14:22:17

Α.Δ.Α.: 6Δ704690ΩΖ-0ΕΕ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 'ΜΕΤΑΞΑ'
Θέμα: Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 17.080,00€ άνευ ΦΠΑ και 21.179,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία: 16/05/2024 12:24:00

Α.Δ.Α.: Ψ5Π77Λ6-ΥΦ1
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέμα: Απόφαση που αφορά την υλοποίηση ημερίδας με θέμα : «Ενδοοικογενειακή Βία- Bullying Επιπτώσεις στον Οικογενειακό Ιστό»
Ημερομηνία: 16/05/2024 11:57:23

Α.Δ.Α.: 9ΨΗΨ46ΨΖ2Ν-2ΚΗ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Αποδοχές Δωρεών και οικονομικών ενισχύσεων από εξωπανεπιστημιακούς φορείς
Ημερομηνία: 16/05/2024 11:33:23

Α.Δ.Α.: 63ΜΝ46906Ω-41Χ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ'
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 16/05/2024 11:10:02

Α.Δ.Α.: Ψ5Δ646906Λ-ΧΛ8
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: Έγκριση ανάθεσης προμήθειας αντιδραστηρίων διαφόρων εργαστηρίων, με συνοδό εξοπλισμό συνολικής δαπάνης 13.968,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ημερομηνία: 16/05/2024 10:48:48

Α.Δ.Α.: ΨΘΘΡ46907Κ-511
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΓΩΝΙΩΔΗΣ ΚΡΙΚΟΕΙΔΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΦΙΛΤΡΑ (ΑΝΑΠΝΟΗΣ) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΓΡΑΝΣΗΣ & ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΑ (ΗΕΡΑ) ΦΙΛΤΡΑ ANΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ?ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ -ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.
Ημερομηνία: 16/05/2024 10:45:45

Α.Δ.Α.: ΨΚΕ646907Κ-ΜΣΔ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΫΔΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ
Ημερομηνία: 16/05/2024 10:00:41

Α.Δ.Α.: 6ΔΛΗ46907Κ-ΒΓ1
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΓΙΑ :ΣΥΦΙΛΗ
Ημερομηνία: 16/05/2024 09:30:31

Α.Δ.Α.: Ψ8Μ946Ψ8ΧΒ-Ι1Ξ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #8683843 #1686439
Ημερομηνία: 15/05/2024 20:30:26

Α.Δ.Α.: 6ΩΞΝ46Ψ8ΧΒ-ΙΧΙ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 94224 #8683843 #1686000
Ημερομηνία: 15/05/2024 19:21:14

Α.Δ.Α.: ΨΞΤΝ4690Β7-ΘΟ1
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Θέμα: 217 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 5 ΤΡΙΟΔΩΝ (ΠΕΝΤΑΠΛΟ 3-WAY) ΣΕ ΣΕΙΡΑ (MANIFOLD),ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΣΗ, Πόσιμο συμπλήρωμα διατροφής 220ml για ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια )
Ημερομηνία: 15/05/2024 14:17:45

Α.Δ.Α.: ΨΣΓΝΗ-ΛΟ2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Θέμα: Απάντηση σε:ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία: 15/05/2024 12:45:06

Α.Δ.Α.: 9ΡΡΤ46906Λ-ΕΔ1
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: 'Eγκριση σκοπιμότητας προμήθειας αντιδραστηρίων διαφόρων τμημάτων με συνοδό εξοπλισμό προϋπολογισμού 13968,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ημερομηνία: 15/05/2024 09:25:50

Α.Δ.Α.: ΨΝ4Ο4694Φ7-ΡΓΘ
ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ)
Θέμα: Έγκριση δαπανών σε βάρος του προϋπολογισμού ερευνητικών προγραμμάτων
Ημερομηνία: 15/05/2024 07:39:32

Α.Δ.Α.: 9ΟΡ946906Λ-Ν4Υ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-προϋπολογισμού για την προμήθεια απορρυπαντικών για πλυντήρια GETINGE για τις ανάγκες της Αποστείρωσης.
Ημερομηνία: 14/05/2024 13:49:59

Α.Δ.Α.: 6Ν4Λ4694Φ7-Δ2Λ
ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ)
Θέμα: Αίτημα για προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών ? ανάληψη υποχρέωσης
Ημερομηνία: 14/05/2024 13:11:25

Α.Δ.Α.: 6ΚΘΒ46ΨΖ2Ν-0ΒΑ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Τροποποίηση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» («MSc in Strategies of Developmental and Adolescent Health»).
Ημερομηνία: 14/05/2024 13:06:37

Α.Δ.Α.: ΨΤΣΗΩ6Γ-Π8Ε
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Θέμα: Αριθ. Απόφ. 118/2024 Δημοτ. Επιτροπής «Έγκριση διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ για τα έτη 2024-2025» και καθορισμός των όρων της διακήρυξης και της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού»
Ημερομηνία: 14/05/2024 10:53:35

Α.Δ.Α.: 9Ξ9Δ46ΨΖ2Ν-3Κ2
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ 12208, ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 14/05/2024 09:20:53

Α.Δ.Α.: 6ΑΥΕ46ΨΖ2Ν-ΛΥΤ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απευθείας Ανάθεσης
Ημερομηνία: 13/05/2024 12:59:43

Α.Δ.Α.: ΨΔ8Γ46907Ι-ΥΘ8
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 29/2024 Για την μεταφορά Δειγμάτων Αίματος
Ημερομηνία: 13/05/2024 11:53:46

Α.Δ.Α.: 6Κ1Ζ7Λ6-ΡΡ6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέμα: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00€ (με Φ.Π.Α.), για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην ημερίδα: «ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ - BULLYING ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟ», που διοργανώνει ο «ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛΙΣ» στις 20/05/2024, στο ξενοδοχείο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ» στην Πάτρα»
Ημερομηνία: 09/05/2024 15:45:46

Α.Δ.Α.: ΨΥΘΚ46ΨΖ2Ν-ΜΦΠ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Αποδοχή διαχείρισης έργου
Ημερομηνία: 09/05/2024 12:34:26

Α.Δ.Α.: 9ΕΧ146ΨΖ2Ν-ΜΛΞ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Αποδοχή διαχείρισης έργου
Ημερομηνία: 09/05/2024 12:26:12

Α.Δ.Α.: 90ΙΙ46ΨΖ2Ν-Ω0Γ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Αιτήματα έγκρισης α)χρήσης ταμειακού υπολοίπου και β)ερευνητικού πρωτοκόλλου
Ημερομηνία: 08/05/2024 13:37:51

Α.Δ.Α.: Ψ5ΣΒ4690ΒΧ-ΨΙΦ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Θέμα: Υποβολή-διαβίβαση των πρακτικών Νο1 και Νο2 (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής , της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης) της Διακήρυξης 3/2024 με Αριθ. Πρωτ. 2402/23-02-2024 με θέμα προμήθεια «Προμήθεια αντιδραστηρίων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού για τη διενέργεια ανοσολογικών εξετάσεων σε ορμόνες ? καρκινικούς δείκτες».
Ημερομηνία: 08/05/2024 09:52:12

Α.Δ.Α.: 61ΓΕ46907Θ-ΓΗΡ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Θέμα: Π1Θ19-2024
Ημερομηνία: 02/05/2024 13:33:07

Α.Δ.Α.: 68ΒΑ46Ψ8ΧΒ-1Ω2
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αποφάσεις Συνεδρίασης 1043_24-04-2024
Ημερομηνία: 02/05/2024 13:16:50

Α.Δ.Α.: 957Ο4690ΒΟ-8ΑΤ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Θέμα: 65Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Ημερομηνία: 02/05/2024 13:08:05

Α.Δ.Α.: 9ΥΙ64690ΒΜ-ΥΨΞ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Θέμα: Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης για είδη ενταγμένα στις υπ΄ αριθμ. 01.4448.1, 01.4448.2 01.4448.3 και 01.4448.4 συμβάσεις με τους αναδόχους οικονομικούς φορείς «ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ», «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ», «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕ ? DIACHEL» και «ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» του ΠΠΥΥ 2020.
Ημερομηνία: 02/05/2024 10:41:50

Α.Δ.Α.: 99ΤΜ469Η26-ΧΣΥ
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Πρακτικά της 375ης Συνεδρίασης Επιτροπής ΕΛΚΕΑ
Ημερομηνία: 02/05/2024 09:58:12

Α.Δ.Α.: 6ΝΑΣ469Η26-ΑΒΒ
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Πρακτικά της 374ης Συνεδρίασης Επιτροπής ΕΛΚΕΑ
Ημερομηνία: 02/05/2024 09:51:07

Α.Δ.Α.: 6ΖΝΕ46ΨΖ2Ν-ΛΒΗ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απευθείας Ανάθεσης
Ημερομηνία: 02/05/2024 09:20:23

Α.Δ.Α.: 6ΗΕ46-632
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Θέμα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Ημερομηνία: 02/05/2024 09:19:25

Α.Δ.Α.: ΡΣΣΔ46Ψ8ΧΒ-6Ι1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 23032/2024
Ημερομηνία: 01/05/2024 22:50:28

Α.Δ.Α.: ΨΙΧΗ46Ψ8ΧΒ-5Φ9
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 94224 #8678069 #1681749
Ημερομηνία: 01/05/2024 19:37:50

Α.Δ.Α.: ΡΠΟΔ4690ΒΩ-Ζ3Φ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΄΄ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ΄΄
Ημερομηνία: 01/05/2024 15:06:52

Α.Δ.Α.: 63ΩΣ469ΗΔΖ-ΒΗΦ
Γ. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Θέμα: Ορισμός μελών επιτροπής αξιολόγησης Τακτικών Διαγωνισμών
Ημερομηνία: 01/05/2024 14:11:02

Α.Δ.Α.: ΡΨ4746ΨΖ2Ν-ΤΥΒ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού
Ημερομηνία: 01/05/2024 13:59:58

Α.Δ.Α.: 9Η7Υ46ΨΖ2Ν-ΣΥΟ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού
Ημερομηνία: 01/05/2024 13:59:45

Α.Δ.Α.: 922Β469ΗΔΖ-ΛΔΛ
Γ. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Θέμα: 1) Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ CD4/CD8 ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ HIV ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» CPV: 33157500-0, όπως διαμορφώθηκαν από την επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης. 2) Έγκριση διενέργειας Τακτικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ CD4/CD8 ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ HIV ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» CPV: 33157500-0, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για δύο (2) έτη, με δικαίωμα προαίρεσης, για ένα επιπλέον (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 73.350,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης και του ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 01/05/2024 13:59:43

Α.Δ.Α.: 60ΦΤ46ΨΖ2Ν-619
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση απασχ. προσωπ. που ασκεί ερευνητικό έργο
Ημερομηνία: 01/05/2024 13:56:35

Α.Δ.Α.: 96Ω146ΨΖ2Ν-ΦΙΔ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση απασχ. προσωπ. που ασκεί ερευνητικό έργο
Ημερομηνία: 01/05/2024 13:50:20

Α.Δ.Α.: 634546ΨΖ2Ν-ΙΥΓ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απευθείας Ανάθεσης
Ημερομηνία: 01/05/2024 13:34:12

Α.Δ.Α.: 6ΥΚ346907Μ-4Γ7
ΝΟΣΟΚ. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
Θέμα: 1832/20-12-2023 Πράξης της Εφορείας του Νοσοκομείου <<ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ>> για θέματα αρμοδιότητας Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημερομηνία: 01/05/2024 13:04:52

Α.Δ.Α.: 9Χ3Ω465ΦΥΟ-Ε61
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Θέμα: Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 5102/2024 (Α΄55)
Ημερομηνία: 01/05/2024 11:48:17

Α.Δ.Α.: ΨΚΛΘ46ΨΖ2Ν-46Ζ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 19209 και τίτλο «Ερευνητικό και διαγνωστικό έργο σε ανθρώπινα παθογόνα με ιδιαίτερη έμφαση στους ρετροϊούς HIV, HTLV, HERVs)»
Ημερομηνία: 01/05/2024 11:42:47

Α.Δ.Α.: 9Ω2Π46ΨΖ2Ν-Ε5Α
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 01/05/2024 11:05:38

Α.Δ.Α.: ΨΔΡΥ46ΨΖ2Ν-ΝΨΣ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Αναμόρφωσης Ετήσιου Αναλυτικού προϋπολογισμού
Ημερομηνία: 01/05/2024 11:05:07

Α.Δ.Α.: 9ΘΩΕ46ΨΖ2Ν-5ΛΦ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή πρόσθετου προσωπικού στο πλαίσιο ερευνητικών έργων και προγραμμάτων
Ημερομηνία: 01/05/2024 10:22:59

Α.Δ.Α.: Ψ6ΒΙ46ΨΖ2Ν-ΑΛΓ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης για την επιλογή πρόσθετου προσωπικού στο πλαίσιο ερευνητικών έργων/ προγραμμάτων
Ημερομηνία: 01/05/2024 09:58:34

Α.Δ.Α.: 6ΦΟΥ4690Β5-0ΔΨ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: Απόφαση Έγκρισης για την προμήθεια «απολυμαντικών», CPV: 24455000-8 , ΚΑΕ: 1351α
Ημερομηνία: 01/05/2024 07:58:55Loading...

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες