Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: ΩΤ5846ΨΖ2Ν-ΝΜΙ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Αποδοχές Χρηματοδοτήσεων από εξωπανεπιστημιακούς φορείς
Ημερομηνία: 22/11/2017 17:14:18

Α.Δ.Α.: ΩΟΓΜ46ΨΖ2Ν-ΦΣΥ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού του έργου με ΚΕ 14368
Ημερομηνία: 22/11/2017 15:48:39

Α.Δ.Α.: 713Ε469Η5Ω-Φ6Ρ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 36.16
Ημερομηνία: 22/11/2017 14:35:21

Α.Δ.Α.: ΩΧ74469ΗΔΖ-ΕΑΙ
Γ. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ
Ημερομηνία: 22/11/2017 14:04:09

Α.Δ.Α.: 6ΠΧΘ469Β7Θ-ΨΚ1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #16718 #63578
Ημερομηνία: 22/11/2017 12:40:55

Α.Δ.Α.: 6ΣΕΣ469Β7Θ-ΤΙΞ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #16719 #63577
Ημερομηνία: 22/11/2017 12:40:53

Α.Δ.Α.: Ψ77Α469Β7Θ-ΖΣΤ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #16721 #63575
Ημερομηνία: 22/11/2017 12:40:52

Α.Δ.Α.: ΨΞ74469Β7Θ-5Ν4
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #16723 #63574
Ημερομηνία: 22/11/2017 12:40:50

Α.Δ.Α.: Ω9ΝΙ469Β7Θ-ΨΧΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #16724 #63573
Ημερομηνία: 22/11/2017 12:40:48

Α.Δ.Α.: 6ΛΝΡ469Β7Θ-Ψ5Ε
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #16725 #63572
Ημερομηνία: 22/11/2017 12:40:46

Α.Δ.Α.: 7ΤΖ3469Β7Θ-ΤΙΒ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #16726 #63570
Ημερομηνία: 22/11/2017 12:40:45

Α.Δ.Α.: Ψ15Ζ469Η27-ΑΨ1
ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 22/11/2017 12:34:25

Α.Δ.Α.: 6ΔΠ246906Α-Ρ8Ω
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 016/2017 ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ» (CPV:24455000-8)», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 119.956,46¤ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α., ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης)
Ημερομηνία: 22/11/2017 11:41:46

Α.Δ.Α.: ΩΒΠΒ4690Β5-Α3Τ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 22/11/2017 11:27:38

Α.Δ.Α.: 710Ν4690ΩΔ-Μ0Μ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. 'ΑΤΤΙΚΟΝ'
Θέμα: Διακήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ? Μικροβιολογικές Εξετάσεις, CPV 33696300-8, ποσού 1.851.909,05¤ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΠΥΥ 2014
Ημερομηνία: 22/11/2017 09:42:35

Α.Δ.Α.: 6ΜΥΣ46907Λ-7ΛΕ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ_ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ_ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 21/11/2017 14:31:23

Α.Δ.Α.: 6ΙΙΗΩ6Χ-ΙΒΔ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2924 για :A.C.S. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε.
Ημερομηνία: 21/11/2017 14:21:35

Α.Δ.Α.: ΩΝΧ0469060-ΙΧ6
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ 60ο: «Κατάθεση του υπΆ αριθ. πρωτ. 52076/31-10-2017 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών δαπάνης 21.365,20 ¤ με το ΦΠΑ βάσει πρόσκλησης υποβολής προσφορών που αφορούν σε αίτημα προμήθειας αντιδραστηρίων του ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ του Π.Γ.Ν.Λ.-Γ.Ν.Λ. Οργανική Μονάδα Π.Γ.Ν.Λ. με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και συλλογής οικονομοτεχνικών προσφορών»
Ημερομηνία: 21/11/2017 11:26:04

Α.Δ.Α.: Ψ6Ζ946ΨΖ2Ν-ΕΦΘ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού του έργου με ΚΕ 14409(Ορθή επανάληψη)
Ημερομηνία: 21/11/2017 11:10:42

Α.Δ.Α.: ΩΦΣΖ4690ΒΣ-Λ52
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 'ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ'
Θέμα: Έγκριση αιτημάτων διαφόρων αναλώσιμων υλικών - επισκευών του Γενικού Νοσοκομείου «Μαμάτσειο»-«Μποδοσάκειο», από 26-10-2017 έως 14-11-2017
Ημερομηνία: 21/11/2017 10:59:30

Α.Δ.Α.: 609ΓΩΗΝ-ΠΡΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Θέμα: 792/2017 Απόφαση ΔΣ Χίου με θέμα: "Έγκριση σχεδίου δράσης για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ."
Ημερομηνία: 21/11/2017 09:53:24

Α.Δ.Α.: 6ΥΘ64690Β3-ΒΡ5
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Κ.
Ημερομηνία: 21/11/2017 09:31:15

Α.Δ.Α.: 6ΚΔ0469066-Μ6Ε
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ 123ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης για την προμήθεια υλικών αναισθησίας και ανάνηψης για τις ανάγκες του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Γ. Ν. Λάρισας κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δαπάνης 13.316,50¤ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ημερομηνία: 20/11/2017 12:49:21

Α.Δ.Α.: 6ΙΧΩ4690Ω3-ΒΤ1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με αντικείμενο τη προμήθεια απολυμαντικών ειδών & υλικά καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου
Ημερομηνία: 20/11/2017 11:48:07

Α.Δ.Α.: 6Π66469ΗΜΛ-4ΔΙ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 20/11/2017 11:09:21

Α.Δ.Α.: Ω47ΥΟΞ7Μ-ΠΕΚ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Θέμα: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ημερομηνία: 20/11/2017 10:47:44

Α.Δ.Α.: 6ΤΡ14690Β6-Τ7Ρ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ.
Ημερομηνία: 20/11/2017 10:30:43

Α.Δ.Α.: ΨΓ3Ψ46907Λ-Γ3Υ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό
Ημερομηνία: 17/11/2017 14:08:16

Α.Δ.Α.: ΩΤ704690ΒΥ-ΨΛΣ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 17/11/2017 11:59:23

Α.Δ.Α.: 7ΝΔΣ4690Ω3-Υ9Ρ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 17/11/2017 11:19:57

Α.Δ.Α.: Ψ56Κ4690ΒΩ-Ρ7Α
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΣΥΝΟΠΤ. ΔΙΑΓΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία: 17/11/2017 10:43:08

Α.Δ.Α.: ΩΨ6Ρ4690ΒΚ-4ΤΒ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΑΒΒΟΤΤ"
Ημερομηνία: 17/11/2017 10:22:11

Α.Δ.Α.: ΩΘΩΟ469060-ΕΔ9
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 16/11/2017 13:27:44

Α.Δ.Α.: 6ΦΤ146Ψ8ΧΒ-5ΩΖ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αποφάσεις κατ' εξουσιοδότηση της Συνεδρίασης 675_14-11-2017_Α1. Αποδοχές Διαχείρισης, Προϋπολογισμοί
Ημερομηνία: 16/11/2017 13:11:48

Α.Δ.Α.: 66Ψ4469ΗΜΛ-ΓΘ2
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 16/11/2017 11:30:14

Α.Δ.Α.: ΨΤΣΞ469ΗΜΛ-Ι3Ν
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 16/11/2017 10:49:01

Α.Δ.Α.: ΨΕΝΙ46Ψ8ΧΒ-Α7Η
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1157332 #599583
Ημερομηνία: 15/11/2017 21:33:11

Α.Δ.Α.: ΨΜΓΡ46Ψ8ΧΒ-ΕΡΦ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Σύμβαση Έργου #497635 #599368
Ημερομηνία: 15/11/2017 21:22:00

Α.Δ.Α.: ΨΟ80469ΗΜΛ-0ΩΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 15/11/2017 14:13:03

Α.Δ.Α.: 7Γ6Ε4690ΒΩ-6Ν6
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 33ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" /7-11-17 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ
Ημερομηνία: 15/11/2017 13:54:13

Α.Δ.Α.: 7ΗΤ3ΟΛΓΦ-ΝΑΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Κ.Α.Π.ΠΑ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημερομηνία: 15/11/2017 12:59:27

Α.Δ.Α.: 7ΞΨΛΩΕΣ-ΩΤΖ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Θέμα: ΑΡ.ΑΠΟΦ.Δ.Σ. 418/2017 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS, 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
Ημερομηνία: 15/11/2017 12:36:25

Α.Δ.Α.: 703Χ469067-6ΦΩ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙO'
Θέμα: Έγκριση προμήθειας του ιδιοσκευάσματος Stocrin 30mg/ml (Efavirenzum)
Ημερομηνία: 15/11/2017 09:32:19

Α.Δ.Α.: 6ΘΨ946907Κ-Γ7Α
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 28204/30-10-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 15/11/2017 09:18:45

Α.Δ.Α.: 6Ο3Υ4690ΒΞ-ΨΗ2
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 15/11/2017 09:13:41

Α.Δ.Α.: 6ΙΔΒ46907Κ-Τ18
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 3468/15-11-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 15/11/2017 09:09:01

Α.Δ.Α.: 9ΧΩΞ46Ψ8ΧΒ-ΣΜ7
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Σύμβαση Προμηθειών με διαγωνισμό #7776 #598803
Ημερομηνία: 14/11/2017 21:06:54

Α.Δ.Α.: ΩΥΑΔ469Β7Θ-1Β8
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: 1096_1 ypotrofia
Ημερομηνία: 14/11/2017 13:00:18

Α.Δ.Α.: 6Α4Ν469076-90Ε
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 'ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ'
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ
Ημερομηνία: 14/11/2017 11:12:31

Α.Δ.Α.: ΩΕΧ046ΨΖ2Ν-4Θ9
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Αποδοχές Χρηματοδοτήσεων από εξωπανεπιστημιακούς φορείς
Ημερομηνία: 14/11/2017 10:48:57

Α.Δ.Α.: 64ΣΞ46ΨΖ2Ν-899
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Αποδοχές Χρηματοδοτήσεων από εξωπανεπιστημιακούς φορείς
Ημερομηνία: 14/11/2017 07:28:31

Α.Δ.Α.: Ρ4Γ146Ψ8ΧΒ-Φ4Δ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 93067 #143442 #598309
Ημερομηνία: 13/11/2017 21:45:35

Α.Δ.Α.: 672Ξ46Ψ8ΧΒ-ΨΓΖ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 95605 #143452 #598259
Ημερομηνία: 13/11/2017 21:41:41

Α.Δ.Α.: ΨΜ1Η46Ψ8ΧΒ-ΠΩΠ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αποδοχή Διαχείρισης Έργου με κωδικό: 95605 #3527716 #598128
Ημερομηνία: 13/11/2017 21:22:12

Α.Δ.Α.: 6ΚΩΔ46907Κ-6ΞΩ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 3455/13-11-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 13/11/2017 14:28:05

Α.Δ.Α.: 60464690Ω3-ΥΕ9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων
Ημερομηνία: 13/11/2017 14:25:58

Α.Δ.Α.: 6ΝΙΥ46907Κ-8ΥΝ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 28209/30-10-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 13/11/2017 13:46:53

Α.Δ.Α.: Ω0Η046907Κ-ΩΛ0
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 3454/13-11-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 13/11/2017 13:40:49

Α.Δ.Α.: 7ΓΡΡ46ΨΖ2Ν-ΕΕΜ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού του έργου με ΚΕ 14409
Ημερομηνία: 13/11/2017 13:33:38

Α.Δ.Α.: Ω0Α34690Β9-ΦΛΡ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 13/11/2017 13:07:34

Α.Δ.Α.: 6ΟΦΜ46907Κ-ΤΛΦ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 28211/30-10-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 13/11/2017 12:52:38

Α.Δ.Α.: Ψ1ΥΣ46907Κ-7Γ0
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 3453/13-11-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 13/11/2017 12:46:09

Α.Δ.Α.: ΨΩΑ446ΨΖ2Ν-7ΒΕ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Καθορισμός αμοιβών στο πλαίσιο συμβάσεων ανάθεσης έργου
Ημερομηνία: 13/11/2017 11:27:37

Α.Δ.Α.: Ω1ΗΒ46ΨΖ2Ν-ΔΗΑ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Καθορισμός αμοιβών στο πλαίσιο συμβάσεων ανάθεσης έργου
Ημερομηνία: 13/11/2017 11:20:21

Α.Δ.Α.: Ω63Λ46907Κ-ΠΓΧ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 28198/30-10-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 13/11/2017 11:11:50

Α.Δ.Α.: 7ΗΝ546907Κ-ΑΙ5
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 3452/13-11-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 13/11/2017 11:06:53

Α.Δ.Α.: ΩΚ1Γ46907Κ-ΠΜΒ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 13/11/2017 09:58:52

Α.Δ.Α.: Ω3ΛΓ46904Ν-4Τ8
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΕΛΠΙΣ'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ& ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ
Ημερομηνία: 13/11/2017 09:21:33

Α.Δ.Α.: 64Β846907Τ-ΓΣΗ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'
Θέμα: «Διαμόρφωση σύμβασης που αφορά την προμήθεια ??Διαγνωστικές Ουσίες ?Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας με ταυτόχρονη Παραχώρηση Συνοδού εξοπλισμού (CPV 33694000-1) .»
Ημερομηνία: 13/11/2017 08:02:44

Α.Δ.Α.: Ω96Ξ46ΨΖ2Ν-129
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απασχόληση προσωπικού που ασκεί ερευνητικό έργο στο πρόγραμμα με Κ.Ε. 13199 και τίτλο "Enhanced HIV-1 surveillance using molecular epidemiology to study and monitor drug resistance among naive individuals in Greece: an innovative method for guided treatment as prevention": κα Ε.Γ. Κωστάκη
Ημερομηνία: 10/11/2017 16:03:03

Α.Δ.Α.: 68ΜΣΩ1Χ-ΨΨ3
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-217 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ - ΠΛΑΤΕΙΩΝ Κ.Λ.Π., ΓΙΑ Δ.Φ.-Δ.Τ.-ΤΑΠ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΤΑ ΑΠΌ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΕΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 (ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ) ΓΡΑΜ. Ζ 119/17
Ημερομηνία: 10/11/2017 14:56:58

Α.Δ.Α.: 6Η7Ψ469Β7Θ-ΓΥΨ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #13718 #61146
Ημερομηνία: 10/11/2017 11:15:50

Α.Δ.Α.: ΩΝ1Γ46907Κ-ΨΧΚ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 3435/10-11-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 10/11/2017 10:21:08

Α.Δ.Α.: 67ΩΠ46907Ξ-ΖΚ8
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομηνία: 10/11/2017 09:50:57

Α.Δ.Α.: Ω1ΩΠ46907Ξ-8ΓΧ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 10/11/2017 09:36:09

Α.Δ.Α.: ΩΓΗ4469Η2Π-757
Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Θέμα: Έγκριση Αιτήσεων Προμηθείας.
Ημερομηνία: 09/11/2017 15:55:24

Α.Δ.Α.: ΩΨΨΠ4690ΒΩ-ΨΥΧ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΣΥΜΒ. 404/2017 ΑΒΒΟΤΤ ΑΕΒΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
Ημερομηνία: 09/11/2017 14:28:50

Α.Δ.Α.: Ψ1ΝΣ46907Κ-Χ4Θ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 3429/09-11-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 09/11/2017 14:18:50

Α.Δ.Α.: ΨΚΔ946907Κ-1ΗΜ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 3427/09-11-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 09/11/2017 13:37:59

Α.Δ.Α.: 7Γ7Ρ46ΨΖ2Ν-Δ4Ρ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απασχόληση προσωπικού που ασκεί ερευνητικό έργο στο έργο με Κ.Ε.13962 και τίτλο: European network of HIV/AIDS cohort studies to coordinate at european and international level clinical research on HIV/AIDS: Αργυρώ Καρακώστα (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Ημερομηνία: 09/11/2017 11:02:13

Α.Δ.Α.: 7ΚΡ24690Β5-ΝΒ0
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: Προμήθεια ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 09/11/2017 10:36:24

Α.Δ.Α.: 64ΡΝ4690ΒΦ-847
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 17-ΑΠΕΥΘ.122-01 <<ΑΒΒΟΤΤ LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ>> ΑΦΜ 094027257
Ημερομηνία: 09/11/2017 09:13:20

Α.Δ.Α.: 7Σ6Ο46ΨΖ2Ν-ΙΨΜ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απασχόληση προσωπικού που ασκεί ερευνητικό έργο στο έργο με Κ.Ε. 13962 και τίτλο: European network of HIV/AIDS cohort studies to coordinate at european and international level clinical research on HIV/AIDS: Αναστασία Καλπουρτζή
Ημερομηνία: 09/11/2017 08:31:44

Α.Δ.Α.: 6ΣΗΟ469Β7Θ-ΩΡΜ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 01/10/2017 έως 31/10/2017 #12553 #59342
Ημερομηνία: 08/11/2017 15:03:48

Α.Δ.Α.: Ψ9Α64690ΒΒ-9Ι9
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: Επείγουσες ορολογικές εξετάσεις και επιβεβαιωτικός έλεγχος
Ημερομηνία: 08/11/2017 13:00:17

Α.Δ.Α.: 7ΗΝΞ4690Β2-ΖΩΝ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 08/11/2017 12:53:36

Α.Δ.Α.: ΨΛΟΚ46Ψ8ΧΒ-ΤΩΧ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ορθή επανάληψη - Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού και Παραλαβής
Ημερομηνία: 08/11/2017 12:37:51

Α.Δ.Α.: 6Μ5Η46Ψ8ΧΒ-ΔΣΩ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ορθή επανάληψη - Ορισμός Επιτροπής Ενστάσεων
Ημερομηνία: 08/11/2017 12:35:02

Α.Δ.Α.: 621346904Υ-ΡΡΔ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ (ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)
Ημερομηνία: 08/11/2017 12:08:23

Α.Δ.Α.: 7ΤΛΛ46907Κ-ΞΥΑ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 3394/08-11-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 08/11/2017 11:47:42

Α.Δ.Α.: 7Χ1Β469ΗΜΛ-7Ρ7
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Θέμα: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 08/11/2017 11:31:14

Α.Δ.Α.: 6Ψ8Α469ΗΔΜ-Ε72
6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέμα: 7η ΠΡΑΞΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΛΚΕΑ 6ης ΥΠΕ 2017
Ημερομηνία: 08/11/2017 10:18:31

Α.Δ.Α.: 7ΓΓΥ46907Κ-ΞΝΖ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 3392/08-11-2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 08/11/2017 10:07:31

Α.Δ.Α.: Ω57Τ46904Ε-Σ6Φ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Θέμα: Προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών εξωσυμβατικών ειδών και υπηρεσιών
Ημερομηνία: 08/11/2017 08:20:01

Α.Δ.Α.: ΩΘ584653ΠΣ-Λ74
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Θέμα: Προγράμματα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος ? τάξη μαθητείας» των αποφοίτων των ειδικοτήτων: «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών» «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» «Γραφικών Τεχνών» «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών» «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού» «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων» «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» «Αισθητικής Τέχνης» «Βοηθός Φυσικοθεραπευτή»
Ημερομηνία: 07/11/2017 14:11:54

Α.Δ.Α.: 6ΤΒΒΟΡΛΟ-ΨΚ5
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ)
Θέμα: Συνοπτικός διαγωνισμός ΤΔ-204/17 για την σύναψη Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης
Ημερομηνία: 07/11/2017 12:39:46

Α.Δ.Α.: 9ΠΤΣ46907Θ-ΨΞ3
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 03/11/2017 15:14:43

Α.Δ.Α.: 9ΩΧΦ46Ψ8ΧΒ-ΝΚΧ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1151802 #593261
Ημερομηνία: 02/11/2017 22:01:43

Α.Δ.Α.: Ψ9ΕΕΟΡΡ3-Υ6Ρ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΕΜΥ Α.Ε.)
Θέμα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ
Ημερομηνία: 02/11/2017 17:39:26

Α.Δ.Α.: ΩΠΛΩ46Ψ8ΧΒ-ΞΣΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού
Ημερομηνία: 02/11/2017 17:01:28

Α.Δ.Α.: 6ΙΓΤ4690ΒΓ-6ΕΞ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Θέμα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ.10/2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
Ημερομηνία: 02/11/2017 16:17:01

Α.Δ.Α.: ΨΝ3Α46Ψ8ΧΒ-071
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αποφάσεις κατ' εξουσιοδότηση της Συνεδρίασης 630_07-12-2016_Α1. Αποδοχές Διαχείρισης, Προϋπολογισμοί_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία: 02/11/2017 16:16:40

Α.Δ.Α.: ΨΧΝΝ46904Θ-ΡΧΖ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΥΜΗΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ? ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 02/11/2017 15:51:06

Α.Δ.Α.: Ψ67Υ4690ΩΔ-6ΤΞ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. 'ΑΤΤΙΚΟΝ'
Θέμα: Απόφαση ΔΣ 19Η/Θ.39/26-10-2017 έγκρισης δαπάνης για την προμήθεια ειδών/ υπηρεσιών αξίας έως 20.000¤ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΝΤΟΣ ΠΤΥ- ΕΚΤΟΣ ΠΤΥ- ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) πλέον ΦΠΑ συνολικού ποσού αιτημάτων #892.129,7#
Ημερομηνία: 02/11/2017 14:33:44

Α.Δ.Α.: 7ΘΩΜ4690ΒΒ-83Γ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: Προμήθεια εξωσυμβατικών αντιδραστηρίων
Ημερομηνία: 02/11/2017 14:10:17

Α.Δ.Α.: ΨΡ0Η4690Β5-06Α
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: Προμήθεια ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 02/11/2017 12:58:10

Α.Δ.Α.: ΩΞΗΠ4690Β2-ΥΥΓ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ 39ο 20η ΔΣ 18-07-2017
Ημερομηνία: 02/11/2017 12:18:08

Α.Δ.Α.: 6Ε7Α4690ΒΩ-0ΛΞ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 31ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ/25-10-17 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ
Ημερομηνία: 02/11/2017 09:18:39

Α.Δ.Α.: 6Ο7ΧΟΡ1Π-ΤΣ1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Θέμα: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία: 02/11/2017 09:17:05

Α.Δ.Α.: ΩΥΛ74690ΒΣ-Μ0Ξ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 'ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ'
Θέμα: Έγκριση αιτημάτων προμήθειας υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών Αιμοδοσίας ? Μικροβιολογικού Εργαστηρίoυ του Γενικού Νοσοκομείου «Μαμάτσειο»-«Μποδοσάκειο», με ή χωρίς συνοδό εξοπλισμό, από 11-10-2017 έως 25-10-2017
Ημερομηνία: 02/11/2017 09:02:58

Α.Δ.Α.: ΩΣ8Σ4690Β1-ΕΚΣ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 20ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-10-2017 ΘΕΜΑ 33ο: «Έγκριση προμήθειας διαφόρων υλικών και παροχή υπηρεσιών των τμημάτων της Οργανικής Μονάδας «Ο ¶γιος Δημήτριος», λόγω κατεπείγοντος μετά από έρευνα αγοράς και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και τις τιμές του Παρατηρητήριου Τιμών, για υπόλοιπα αιτημάτων κατά τον μήνα Οκτώβριο 2017».
Ημερομηνία: 02/11/2017 08:56:06

Α.Δ.Α.: 7ΑΦΧ469077-ΤΔΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
Θέμα: Σύμβαση με αρ 103/17 για την προμήθεια αντιδραστηρίων εξακρίβωσης της ομάδας αίματος (με και χωρίς παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού )
Ημερομηνία: 01/11/2017 12:42:38

21/2/2017
News : Το ΚΕΕΛΠΝΟ σε Χίο και Μυτιλήνη για τη διαχείριση περιστατικών HIV στις προσφυγικές δομές. Ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, αναπληρωτής καθηγητής Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, ανακοινώσε την αποστολή διεπιστημονικού κλιμακίου του Οργανισμού εντός των επόμενων ημερών, στα δύο νησιά. Προς το σκοπό της προάσπισης της δημόσιας υγείας, το κλιμάκιο του ΚΕΕΛΠΝΟ θα επικεντρωθεί στην ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας για την ορθή διαχείριση των περιστατικών HIV στον προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό και στην αγωγή υγείας στην κοινότητα και την ψυχοκοινωνική στήριξη.
14/2/2017
News : Θεσσαλονίκη: Δωρεάν τεστ για HIV, ηπατίτιδες Β και C σήμερα. Η ΜΚΟ PRAKSIS και το Κέντρο Ζωής γιορτάζουν τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου στην Καμάρα με δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και εξέτασης. Στελέχη της PRAKSIS με την Κινητή Μονάδα Εξέτασης θα βρεθούν την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, από τις 18.00 έως και τις 22.00 στην Καμάρα παρέχοντας τη δυνατότητα να ενημερώσουν τους πολίτες για τον HIV και για τις Ηπατίτιδες, ενθαρρύνοντας τους παράλληλα να εξεταστούν δωρεάν, ανώνυμα και γρήγορα. Η εξέταση αφορά όλα τα άτομα που έχουν ενεργή σεξουαλική ζωή.
9/2/2017
News : Το ABX464 είναι ένα μοναδικό αντι-ιικό σύμπλεγμα μικρών μορίων που στοχεύουν την RNA βιογένεση. Αυτό το μόριο είναι το πρώτο στην κατηγορία του με μοναδικές ιδιότητες και τρόπο δράσης. Συγκεκριμένα, αναστέλλει την πρωτεΐνη REV HIV, η οποία είναι κρίσιμη για την αντιγραφή του HIV. Το ABX464 αναστέλλει in vitro και in vivo την αντιγραφή του ιού και προκαλεί μακρόχρονη μείωση του ιικού φορτίου μετά τη διακοπή της θεραπείας σε ένα προκλινικό μοντέλο του HIV. Συνεπώς, το ABX464 μπορεί να είναι η πρώτη ανάπτυξη μιας λειτουργικής θεραπείας για το HIV

Το video της ημέρας

Video

BBC: Πρέπει το Truvada να δοθεί δωρεάν ως PrEP σε gay άνδρες που διατρέχουν κίνδυνο μόλυνσης με HIV;

Δημοσιεύθηκε στις 2016-01-18

Αυτό είναι το ερώτημα που εξετάζει το ΕΣΥ αυτή τη στιγμή. Το Truvada αποτρέπει νέες μολύνσεις, σκοτώνοντας τον ιό πριν βρει την ευκαιρία να προσβάλει τα λεμφοκύτταρα. Ένας από τους κορυφαίους δημοσιογράφους ΛΟΑΤ της Βρετανίας, o Patrick Strudwick λέει τη γνώμη του. Στη συνέχεια, η Emily Maitlis συζητά με τον Dr. Michael Brady από το Terrence Higgins Trust και ρωτάει τον Jed Kemsley, διευθυντή του AHF, αν θα ανακαλέσει τον ισχυρισμό του ότι το Truvada είναι party drug.
The treatment cascade in children with unsuppressed viral load - a reality check in rural Lesotho, Southern Africa

Fri, 27 Oct 2017 00:00:00 GMT-05:00 - Ishmael LEJONE, Thabo; RINGERA, Isaac; CHELEBOI, Molisana; WAGNER, Sarah; MUHAIRWE, Josephine; KLIMKAIT, Thomas; Daniel LABHARDT, Niklaus
Εισαγωγή: As per guidelines of the World Health Organization HIV infected children who do not achieve viral suppression while under antiretroviral therapy (ART), receive enhanced adherence counselling (EAC) with follow-up viral load (VL). A persisting unsuppressed VL after EAC triggers switch to a second-line regimen. We describe the care cascade of children with unsuppressed VL while taking ART.
Μέθοδοι: Children, aged <16 years, on first-line ART for ≥6 months with unsuppressed VL (≥80copies/mL) at first measurement were enrolled. As per guidelines children/caregivers received EAC and a follow-up VL after three months, when those with persisting viremia despite good adherence were eligible for switching to second-line. Eighteen months after the first unsuppressed VL outcomes were assessed.
Αποτελέσματα: of 191 children receiving a first-time VL in May/June 2014, 53 (28%) had unsuppressed viremia. The care-cascade of these 53 children was as follows: 49 (92%) received EAC and a follow-up VL in October 2014 (1 died, 3 lost to follow-up). 36/49 (73%) stayed unsuppressed, but only 24 were switched to second-line. As 18 months’ follow-up, 10 (19%) were retained in care with suppressed VL, 26 were retained with ongoing viremia (49%), 2 (4%) had died, and 15 (28%) had no VL documentation.
Συμπέρασμα: Only one out of five children with unsuppressed initial VL under ART was retained in care and virally suppressed at 18 months of follow-up. ART programs must increase the focus onto the extremely vulnerable care-cascade in children with unsuppressed VL. Correspondence to: Niklaus Labhardt, Swiss Tropical and Public Health Institute, Socinstrasse 57, 4056 Basel, Switzerland, phone: +41 61 284 8111, fax: +41 61 284 8183, email: n.labhardt@unibas.ch Conflicts of interest: The authors have no conflicts of interest to declare. E-mail addresses: NDL: n.labhardt@unibas.ch IR: i.ringera@solidarmed.ch TIL: t.lejone@solidarmed.ch MC: mcheleboi@gmail.com SW: sarah.wagner@unibas.ch JM: j.muhairwe@solidarmed.ch TK: thomas.klimkait@unibas.ch Author contributions: NDL is the principal investigator of the study. TIL and NDL have written the first draft of the manuscript. All authors contributed to the study, commented substantially to the manuscript and approved the final version of the manuscript. TIL and IR had the responsibility for follow-up of participants and data-collection, MC for blood-sample processing, SW and TK for quality of virologic analysis conducted in Switzerland. Funding and financial conflicts: The study was funded by the Swiss foundation for excellence and talent in biomedical research through a personal grant to NDL. - Β© 2017

Adherence biomarker measurements in older and younger HIV-infected adults receiving tenofovir-based therapy

Fri, 27 Oct 2017 00:00:00 GMT-05:00 - Seifert, Sharon M; Castillo-Mancilla, Jose R; Erlandson, Kristine; Morrow, Mary; Gandhi, Monica; Kuncze, Karen; Horng, Howard; Zheng, Jia-Hua; Bushman, Lane R; Kiser, Jennifer J; MaWhinney, Samantha; Anderson, Peter L Abstract:
Εισαγωγή: Concentrations of tenofovir (TFV) in hair and TFV-diphosphate (TFV-DP) in dried blood spots (DBS) as measures of cumulative exposure have been primarily studied in younger, HIV-uninfected individuals taking pre-exposure HIV prophylaxis. Data on these measures among older HIV-infected individuals is limited.
Μέθοδοι: We evaluated longitudinal TFV and TFV-DP concentrations in hair and DBS, respectively, from HIV-infected adults. Multivariable model variables included age group (18-35 and ≥60 years), creatinine clearance (CrCl), hematocrit (TFV-DP), and gray hair color (TFV).
Αποτελέσματα: Baseline hair TFV and DBS TFV-DP were moderately correlated [r= 0.5 (0.2, 0.7); p=0.001] across both age groups [younger (N=23) and older (N=22)]. In adjusted models, CrCl was associated with increases of 15.9% (7.4%, 25.0%); p=0.0006 and 5.7% (-0.2%, 11.9%); p=0.057 for TFV in hair and TFV-DP in DBS, respectively, for every 20 ml/min CrCl decrease. Although older age (versus younger age) was univariately associated with increased TFV hair levels, older age was not significantly associated with higher concentrations in hair [-1.4% (-26.7%, 32.7%); p=0.93] or DBS [4.0% (-14.1%, 25.9%); p=0.68] after adjustment. Similarly, gray color was not significantly associated with higher TFV levels in hair [27.6% (-11.1%, 83.0%; p=0.18)] in adjusted models. In both adjusted and unadjusted models of TFV-DP levels in DBS, a 1% hematocrit increase was associated with a 3.3% (0.2%, 6.5%) TFV-DP increase (p=0.04).
Συμπεράσματα: Cumulative drug exposure measures (hair and DBS) were comparable in younger and older HIV-infected individuals on TFV-based therapy after adjustment for renal function. Corresponding author: Sharon M Seifert, PharmD, MSCS Research Instructor, Department of Pharmaceutical Sciences Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences University of Colorado Anschutz Medical Campus V20-C238, Room 4105 12850 E. Montview Blvd. Aurora, CO 80045 (o) 303 724 1087 (f) 303 724 6135 sharon.seifert@ucdenver.edu Conflicts of Interest and Sources of Funding: The lead author was funded by the Colorado HIV Research Training Program (Grant Number 5T32AI744723). The study physician (Castillo-Mancilla) received funding through a K23 award (Grant Number K23AI104315). The trial used resources provided by the Colorado Clinical and Translational Science Institute, which is supported by NIH/NCATS Colorado CTSA Grant Number UL1 TR001082. Contents are the authors’ sole responsibility and do not necessarily represent official NIH views. Data presentation: Preliminary results of this data were presented as a poster at the 18th International Workshop on Clinical Pharmacology of Antiviral Therapy held in Chicago, IL on June 14th-16th, 2017. - Β© 2017

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες

Τηλεφωνική γραμμή για το HIV/AIDS

210-7222222

Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 21:00