Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: 6Ω0Π46Ψ8ΧΒ-9ΘΞ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1213681 #654694
Ημερομηνία: 20/04/2018 21:24:24

Α.Δ.Α.: ΨΧΒΝ46ΨΖ2Ν-Ν05
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Καθορισμός αμοιβών στο πλαίσιο συμβάσεων ανάθεσης έργου
Ημερομηνία: 20/04/2018 14:14:20

Α.Δ.Α.: Ω98Λ4690Β4-ΞΙΒ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Θέμα: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ TOY ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)
Ημερομηνία: 20/04/2018 11:57:09

Α.Δ.Α.: 7ΣΡ44690ΒΒ-ΔΜΠ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: Κατακύρωση πρακτικού επιτροπής διενέργειας ? αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής ? τεχνικών ? οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΝΤΥΠΩΝ» (CPV: 22820000-4)», για κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν. ¶ρτας για ένα (1) έτος, με αριθ. Διακ. Δ. Σ. 21/2018 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 21.049,92 ¤ συμπερ. Φ.Π.Α. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
Ημερομηνία: 20/04/2018 11:47:16

Α.Δ.Α.: ΩΟΑ446906Γ-01Π
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 20/04/2018 11:16:18

Α.Δ.Α.: ΩΤ70Ω9Β-ΟΛΘ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Θέμα: Διάθεση πιστώσεων
Ημερομηνία: 20/04/2018 09:57:49

Α.Δ.Α.: 93ΙΓ46Ψ8ΧΒ-ΝΛ1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1212990 #654327
Ημερομηνία: 19/04/2018 21:17:38

Α.Δ.Α.: 6ΚΑ846Ψ8ΧΒ-Ψ0Ψ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1212983 #654324
Ημερομηνία: 19/04/2018 21:17:31

Α.Δ.Α.: 7ΧΗΔ4690Β3-ΛΟΦ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Θέμα: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» ME CPV 33696100-6 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.705,00¤ συμπ. Φ.Π.Α.
Ημερομηνία: 19/04/2018 13:39:44

Α.Δ.Α.: 7Μ5Δ4690ΒΒ-0ΡΒ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: Υγειονομικό υλικό
Ημερομηνία: 19/04/2018 12:42:33

Α.Δ.Α.: ΩΖΑ0469ΗΔΖ-Λ2Σ
Γ. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 19/04/2018 09:59:16

Α.Δ.Α.: Ω59Ξ46Ψ8ΧΒ-Τ2Υ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Σύμβαση Έργου #506780 #653489
Ημερομηνία: 18/04/2018 21:43:17

Α.Δ.Α.: 9ΠΔ446Ψ8ΧΒ-ΑΗ7
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 92236 #3645676 #653244
Ημερομηνία: 18/04/2018 21:23:57

Α.Δ.Α.: Ψ60846904Υ-ΥΝΛ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ (ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)
Ημερομηνία: 18/04/2018 11:16:02

Α.Δ.Α.: ΩΛΞΟ4690ΒΚ-04Κ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 18/04/2018 11:08:39

Α.Δ.Α.: 6219469Β7Θ-Β6Φ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #23636 #117852
Ημερομηνία: 17/04/2018 15:40:52

Α.Δ.Α.: Ψ8Γ4469Β7Θ-ΥΚ5
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #23633 #117851
Ημερομηνία: 17/04/2018 15:40:50

Α.Δ.Α.: 6ΛΔΖ469Β7Θ-Μ1Μ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #23606 #117845
Ημερομηνία: 17/04/2018 15:40:41

Α.Δ.Α.: ΩΑΘ6469Β7Θ-ΚΝΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #23597 #117842
Ημερομηνία: 17/04/2018 15:40:30

Α.Δ.Α.: ΩΝΖΡ469Β7Θ-Υ04
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #23595 #117840
Ημερομηνία: 17/04/2018 15:40:26

Α.Δ.Α.: ΩΦΓΔ469Β7Θ-ΛΞΔ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 01/03/2018 έως 31/03/2018 #17359 #117408
Ημερομηνία: 17/04/2018 15:24:47

Α.Δ.Α.: 658Τ469Β7Θ-ΝΚ6
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 04/03/2018 έως 03/04/2018 #17358 #117395
Ημερομηνία: 17/04/2018 15:24:11

Α.Δ.Α.: 65ΖΞ469Β7Θ-ΓΧΤ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 01/03/2018 έως 31/03/2018 #17357 #116750
Ημερομηνία: 17/04/2018 15:03:25

Α.Δ.Α.: Ω99Ν46907Ρ-7ΓΩ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 'ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ'
Θέμα: Απόφαση 119/30-3-2018 ΔΣ ΠΕΡΙ «Έγκρισης αιτημάτων προμήθειας αντιδραστηρίων του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας από 9-3-2018 έως 27-3-2018»
Ημερομηνία: 17/04/2018 13:44:29

Α.Δ.Α.: 78Ω8469Β7Θ-ΥΧΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: 80428, Εθ. Μουζάκη, αποδοχή δωρεάς, 15000 ¤, Gilead Sciences Ελλάς Μ.Ε.Π.Ε.
Ημερομηνία: 17/04/2018 13:39:48

Α.Δ.Α.: 7ΑΡΥ46907Ι-5ΔΨ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Θέμα: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την μεταφορά Δειγμάτων Αίματος
Ημερομηνία: 17/04/2018 09:26:20

Α.Δ.Α.: 6ΚΡΗ469Β7Θ-ΟΔΞ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 547/16.04.2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ημερομηνία: 17/04/2018 09:02:27

Α.Δ.Α.: 6ΟΩΚ4690Β5-ΦΚΞ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 16/04/2018 12:55:20

Α.Δ.Α.: 65Θ446904Ν-ΨΟ3
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΕΛΠΙΣ'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία: 16/04/2018 09:08:28

Α.Δ.Α.: 6Ζ2Ρ46Ψ8ΧΒ-ΩΕΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 01/01/2018 έως 25/03/2018 #610078 #652133
Ημερομηνία: 13/04/2018 21:22:21

Α.Δ.Α.: ΩΥΚΡ46907Υ-ΓΘ3
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ , ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 63.000,00¤ ΜΕ ΦΠΑ , ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ.
Ημερομηνία: 13/04/2018 14:42:30

Α.Δ.Α.: 69ΤΒ4690Ω3-1ΥΨ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με αντικείμενο τη προμήθεια απολυμαντικών ειδών για την κάλυψη των αναγκών του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Ημερομηνία: 13/04/2018 14:36:25

Α.Δ.Α.: ΩΜΜ846907Ω-ΖΔΣ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 13/04/2018 13:44:02

Α.Δ.Α.: 7ΝΦ4465ΦΥΟ-ΜΩΛ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με την έγκριση από το ΥΠ.Π.Ε.Θ./Ι.Ε.Π. κατάθεσης αιτημάτων οργάνωσης και υλοποίησης παρεμβάσεων/δράσεων για θέματα Αγωγής Υγείας ? Πρόληψης σε μαθητικό πληθυσμό Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2018-2019»
Ημερομηνία: 13/04/2018 12:18:38

Α.Δ.Α.: Ρ6ΥΟ46Ψ8ΧΒ-4ΧΓ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1211097 #652060
Ημερομηνία: 12/04/2018 21:13:15

Α.Δ.Α.: 75ΝΚ46904Ε-86Σ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Θέμα: Προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών εξωσυμβατικών ειδών και υπηρεσιών
Ημερομηνία: 12/04/2018 13:26:11

Α.Δ.Α.: ΨΩ88Ω6Χ-ΦΥΨ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-634 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΌ Δ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2018
Ημερομηνία: 12/04/2018 13:20:48

Α.Δ.Α.: 7ΖΩ0469ΗΜΛ-ΚΕΛ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 12/04/2018 11:22:13

Α.Δ.Α.: 65Φ246ΨΖ2Ν-ΚΞΡ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Αποδοχές Δωρεών και οικονομικών ενισχύσεων από εξωπανεπιστημιακούς φορείς
Ημερομηνία: 12/04/2018 11:17:55

Α.Δ.Α.: 6ΘΗΙ46906Γ-ΜΞΣ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τον προσδιορισμό ιικού φορτίου
Ημερομηνία: 11/04/2018 12:33:23

Α.Δ.Α.: ΩΜ7Χ46Ψ8Χ4-ΨΡΣ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Θέμα: Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια απορρυπαντικών, απολυμαντικών και αντισηπτικών προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος (Δ.2019/2017).
Ημερομηνία: 11/04/2018 09:07:00

Α.Δ.Α.: ΩΟ1Β4690Ω3-7ΨΞ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων
Ημερομηνία: 10/04/2018 14:17:18

Α.Δ.Α.: ΨΝΧΛ4690Β5-ΔΨΕ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ημερομηνία: 10/04/2018 13:48:16

Α.Δ.Α.: Ρ91Ο46Ψ8ΧΒ-4ΔΞ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1210502 #650899
Ημερομηνία: 05/04/2018 21:38:33

Α.Δ.Α.: ΡΑΓΖ46Ψ8ΧΒ-ΛΕ2
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1210498 #650897
Ημερομηνία: 05/04/2018 21:38:31

Α.Δ.Α.: Ψ6764690ΒΣ-ΩΞΤ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 'ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ'
Θέμα: Έγκριση αιτημάτων προμήθειας υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών Αιμοδοσίας ? Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Γ.Ν. «Μαμάτσειο»-«Μποδοσάκειο» Φορέας Νοσοκομείο Κοζάνης, με ή χωρίς συνοδό εξοπλισμό, από 14-03-2018 έως 29-03-2018
Ημερομηνία: 05/04/2018 12:17:03

Α.Δ.Α.: 6ΣΓΛ46ΨΖ2Ν-46Ε
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: απευθείας ανάθεσης
Ημερομηνία: 05/04/2018 11:03:34

Α.Δ.Α.: Ω06Φ46ΨΖ2Ν-ΙΒΜ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Εγκρίσεις Προϋπολογισμών Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Ημερομηνία: 04/04/2018 16:08:20

Α.Δ.Α.: Ω3ΘΜΟΡΕ3-352
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΕΑ)
Θέμα: ΕΗΔ 1ο: «Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, της ένωσης εταιρειών ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε. -ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε, που υποβλήθηκαν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την υπογραφή της 2ης εκτελεστικής ετήσιας σύμβασης της συμφωνίας πλαισίου με αριθ. 01/14, για τον Ορολογικό Έλεγχο των Μονάδων Αίματος για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα, των τεσσάρων κέντρων ορολογικού ελέγχου της χώρας».
Ημερομηνία: 04/04/2018 13:59:58

Α.Δ.Α.: 6ΤΧ1ΟΡΕ3-6Λ1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΕΑ)
Θέμα: ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση της υπΆ αριθ. 05/13-03-2018 (θ:2) Απόφασης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α, σχετικά με αναβάθμιση ειδών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ποιότητας των εξετάσεων της υπΆ αριθ. 01/14 σύμβασης συμφωνίας-πλαίσιο, για την προμήθεια αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό για τον Ορολογικό Έλεγχο των Μονάδων Αίματος για τα μεταδιδόμενα με τη μετάγγιση νοσήματα, των τεσσάρων κέντρων ορολογικού ελέγχου, με την ένωση των εταιρειών ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε. και ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Ημερομηνία: 04/04/2018 13:53:25

Α.Δ.Α.: 7Υ8Π7Λ6-Χ7Χ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέμα: Διαβίβαση της υπΆ αριθ. 38/03-4-2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1/19-01-18 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «έγκριση του ετήσιου σχεδίου δράσης, πρόληψης, ενημέρωσης και προαγωγής Υγείας των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής για το 2018. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους δράσεων»
Ημερομηνία: 04/04/2018 12:26:43

Α.Δ.Α.: 6ΒΦ24690Β5-ΤΟ4
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: Έγκριση τρίμηνης παράτασης συμβάσεων του Ανοιχτού διαγωνισμού 69/2016 (11396/13-07-2016) για την Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ για ένα (1) έτος με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2014»
Ημερομηνία: 04/04/2018 12:11:51

Α.Δ.Α.: 6ΛΝ446ΨΖ2Ν-1ΑΤ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Αποδοχές Χρηματοδοτήσεων από εξωπανεπιστημιακούς φορείς
Ημερομηνία: 04/04/2018 10:40:49

Α.Δ.Α.: 7ΑΙΚ469066-ΒΛΔ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΛΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΘΗΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ PATCH (ΓΙΑ ΜΕΘ, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ, ΜΣΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ) ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ημερομηνία: 04/04/2018 07:44:31

Α.Δ.Α.: 60ΛΠΟΚΞΛ-ΦΒΨ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ?ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ?Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»
Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ο.Π.Π.&Π. «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» (ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ).
Ημερομηνία: 03/04/2018 18:08:54

Α.Δ.Α.: Ω7ΘΜΟΚΞΛ-Ψ41
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ?ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ?Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 10/18:Απόφαση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών για Απεντόμωση-Μυοκτονία-Απολύμανση στα κτίρια του Ο.Π.Π.&Π. «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» (Κεντρικό & Μουσικής Σχολής).
Ημερομηνία: 03/04/2018 17:12:33

Α.Δ.Α.: Ψ3ΓΞ4690ΒΙ-Κ8Λ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Θέμα: Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΑΡΙΘ. 112/2018 με την εταιρεία «ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε.» 46.663,184 ¤ με Φ.Π.Α
Ημερομηνία: 03/04/2018 15:07:58

Α.Δ.Α.: ΨΣ5546904Κ-Η1Α
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Θέμα: Προέγκριση δαπανών εξωσυμβατικών υλικών (Αντιδραστήρια)
Ημερομηνία: 03/04/2018 14:50:25

Α.Δ.Α.: ΨΘΝΜ46907Θ-5ΟΧ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ,ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ,ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ,».
Ημερομηνία: 03/04/2018 14:45:03

Α.Δ.Α.: 6ΛΛΒ46907Ξ-ΕΚ3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Θέμα: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία: 03/04/2018 14:36:30

Α.Δ.Α.: ΨΒΘΒ469ΗΔΖ-1ΗΜ
Γ. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Θέμα: Τποβολή ππακηικού ηυν ηελικών ηεσνικών πποδιαγπαθών για ηην ππομήθεια «ΑΝΣΙΓΡΑ?ΣΖΡΙΩΝ ΓΙΑΓΝΩ?ΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ CD4/CD8 ΓΙΑ HIV ΛΟΙΜΩΞΖ ΜΔ ΠΑΡΟΥΖ ?ΤΝΟΓΟΤ ΔΞΟΠΛΙ?ΜΟΤ ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ΚΤΣΣΑΡΟΜΔΣΡΙΑ? (CPV: 33696500-0), όπυρ διαμοπθυθήκαν από ηην επιηποπή, μεηά ηην ολοκλήπυζη ηηρ διαδικαζίαρ δημόζιαρ διαβούλεςζηρ
Ημερομηνία: 03/04/2018 13:29:33

Α.Δ.Α.: 6ΝΝΑ4690Β1-ΥΘΖ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2018. ΘΕΜΑ 51ο : «Έγκριση προμήθειας αντιδραστηρίων του Β΄ τριμήνου έτους 2018 για το Μικροβιολογικό, TEΠ, ΜΕΘ, Αναισθησιολογικό και Παθολογικό τμήμα της Οργανικής Μονάδας «Ο ¶γιος Δημήτριος», βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και περιγραφών του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και τις τιμές του Παρατηρητήριου Τιμών».
Ημερομηνία: 03/04/2018 10:50:13

Α.Δ.Α.: 6ΑΕΤ46904Μ-7ΣΘ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Θέμα: «Σχετικά με έγκριση πρακτικού οικονομικών προσφορών Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση ομάδας αίματος ΑΡ. ΔΙΑΚ 14011/2017»
Ημερομηνία: 03/04/2018 09:29:27

Α.Δ.Α.: 6ΙΨΠ46Ψ8ΧΒ-ΣΥΕ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1208906 #648356
Ημερομηνία: 02/04/2018 21:23:24

Α.Δ.Α.: ΡΑΕΩ46Ψ8ΧΒ-ΓΓ1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1208914 #648355
Ημερομηνία: 02/04/2018 21:23:22

Α.Δ.Α.: 6Β4Ω46Ψ8ΧΒ-ΤΑΜ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Εντολή δαπάνης έργου #1208918 #648354
Ημερομηνία: 02/04/2018 21:23:21

Α.Δ.Α.: ΨΧΗ646907Τ-ΖΨΝ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'
Θέμα: «Έγκριση διενέργειας των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ (33694000-1) (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2015. »
Ημερομηνία: 02/04/2018 14:19:20

Α.Δ.Α.: 6Ξ6Χ469066-ΠΥΝ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση των Τεχνοοικονομικών προσφορών προκειμένου το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας να προμηθευτεί: Α/Α1 ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ: ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤ. 150 Χ 200 ΤΕΜ 10 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤ. 100 Χ 200 ΤΕΜ 12 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤ. 250 Χ 200 ΤΕΜ 12 .............
Ημερομηνία: 02/04/2018 14:13:09

Α.Δ.Α.: Ω8ΠΣ4690Β5-ΒΒΕ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Ημερομηνία: 02/04/2018 13:45:23

Α.Δ.Α.: 6ΝΦΝ469ΗΜΛ-ΕΝΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 02/04/2018 11:37:37

Α.Δ.Α.: 7ΑΥ3469ΗΜΛ-5Η0
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 02/04/2018 11:35:58

Α.Δ.Α.: 7ΘΞΜΩ6Χ-Ψ1Β
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-576 για :ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ ΑΙΓΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 02/04/2018 08:25:55

Α.Δ.Α.: ΩΙΨΟ469066-ΒΓ6
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ 116ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης για την προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων (σύριγγες αερίων αίματος-συστηματα τοποθέτησης ασθενώ οργάνων σώματος-αρτηριακοι καθετήρες-συρματινοι οδηγοί-συσκευες νεφελοποιησης-συσκευές υγροποιησης-φίλτρα αναπνευστήρα-φακαρολα-προεκτάσεις φίλτρων-καθετηρες πνευμονικής αρτηρίες-καθετηρες πνευμονικής κυκλοφορίας swan-ganz-ισοθερμικά πόδια-σακοι παρεντερικής) για τις ανάγκες της Μ.Ε.Θ. του Γ. Ν. Λάρισας κατόπιν προσκλήσεις εκδήλωσις ενδιαφέροντας δαπάνης 20.643,64¤ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ημερομηνία: 02/04/2018 07:41:31

21/2/2017
News : Το ΚΕΕΛΠΝΟ σε Χίο και Μυτιλήνη για τη διαχείριση περιστατικών HIV στις προσφυγικές δομές. Ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, αναπληρωτής καθηγητής Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, ανακοινώσε την αποστολή διεπιστημονικού κλιμακίου του Οργανισμού εντός των επόμενων ημερών, στα δύο νησιά. Προς το σκοπό της προάσπισης της δημόσιας υγείας, το κλιμάκιο του ΚΕΕΛΠΝΟ θα επικεντρωθεί στην ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας για την ορθή διαχείριση των περιστατικών HIV στον προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό και στην αγωγή υγείας στην κοινότητα και την ψυχοκοινωνική στήριξη.
14/2/2017
News : Θεσσαλονίκη: Δωρεάν τεστ για HIV, ηπατίτιδες Β και C σήμερα. Η ΜΚΟ PRAKSIS και το Κέντρο Ζωής γιορτάζουν τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου στην Καμάρα με δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και εξέτασης. Στελέχη της PRAKSIS με την Κινητή Μονάδα Εξέτασης θα βρεθούν την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, από τις 18.00 έως και τις 22.00 στην Καμάρα παρέχοντας τη δυνατότητα να ενημερώσουν τους πολίτες για τον HIV και για τις Ηπατίτιδες, ενθαρρύνοντας τους παράλληλα να εξεταστούν δωρεάν, ανώνυμα και γρήγορα. Η εξέταση αφορά όλα τα άτομα που έχουν ενεργή σεξουαλική ζωή.
9/2/2017
News : Το ABX464 είναι ένα μοναδικό αντι-ιικό σύμπλεγμα μικρών μορίων που στοχεύουν την RNA βιογένεση. Αυτό το μόριο είναι το πρώτο στην κατηγορία του με μοναδικές ιδιότητες και τρόπο δράσης. Συγκεκριμένα, αναστέλλει την πρωτεΐνη REV HIV, η οποία είναι κρίσιμη για την αντιγραφή του HIV. Το ABX464 αναστέλλει in vitro και in vivo την αντιγραφή του ιού και προκαλεί μακρόχρονη μείωση του ιικού φορτίου μετά τη διακοπή της θεραπείας σε ένα προκλινικό μοντέλο του HIV. Συνεπώς, το ABX464 μπορεί να είναι η πρώτη ανάπτυξη μιας λειτουργικής θεραπείας για το HIV

Το video της ημέρας

Video

How To Survive a Plague | "Φέρτε τους νεκρούς" στον Προεδρικό Οίκο

Δημοσιεύθηκε στις 2013-12-26

Σε αυτό το απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ "How to Survive a Plague", ακτιβιστές μεταφέρουν τα λείψανα των αγαπημένων τους που χάθηκαν από AIDS στις πύλες του Λευκού Οίκου, φωνάζοντας "Φέρνουμε τους νεκρούς στην πόρτα σας" καταγγέλοντας έτσι δύο αμερικανούς προέδρους που αδράνησαν σχετικά με την έρευνα για το AIDS.
Μπορείτε να δείτε όλο το ντοκιμαντέρ (διάρκειας 110 λεπτών) μέσω Youtube
Users of a National Directory of PrEP Service Providers: Beliefs, Self-Efficacy, and Progress toward Prescription

Tue, 17 Apr 2018 00:00:00 GMT-05:00 - Bratcher, Anna; Wirtz, Susan Schlueter; Siegler, Aaron J.

Distribution and performance of cardiovascular risk scores in a mixed population of HIV-infected and community-based HIV-uninfected individuals in Uganda.

Tue, 17 Apr 2018 00:00:00 GMT-05:00 - Muiru, Anthony N.; Bibangambah, Prossy; Hemphill, Linda; Sentongo, Ruth; Kim, June-Ho; Triant, Virginia A.; Bangsberg, David R.; Tsai, Alexander C.; Martin, Jeffrey N.; Haberer, Jessica E.; Boum, Yap II; Plutzky, Jorge; Hunt, Peter W.; Okello, Samson; Siedner, Mark J.
Εισαγωγή: The utility and validity of CVD risk scores are not well-studied in sub-Saharan Africa. We compared and correlated CVD risk scores with carotid intima media thickness (c-IMT) among HIV-infected and uninfected people in Uganda.
Μέθοδοι: We first calculated CVD risk using the 1) Framingham laboratory-based score; 2) Framingham non-laboratory score (FRS-BMI); 3) Reynolds risk score; 4) American College of Cardiology and American Heart Association score; and 5) the Data-collection on Adverse Effects of Anti-HIV Drugs score. We then compared absolute risk scores and risk categories across each score using Pearson correlation, and kappa statistics, respectively. Finally, we fit linear regression models to estimate the strength of association between each risk score and c-IMT.
Αποτελέσματα: Of 205 participants, half were female and median age was 49 years (IQR 46, 53). Median CD4 count was 430 cells/mm3 (IQR 334, 546), with median 7 years of ART exposure (IQR 6.4, 7.5). HIV-uninfected participants had a higher median systolic blood pressure (121 mmHg vs. 110 mmHg), prevalent current smoking (18% vs. 4%, p=0.001), higher median CVD risk scores (p<0.003), and greater c-IMT (0.68 vs. 0.63, p=0.003). Overall, FRS-BMI was highly correlated with other risk scores (all rho >0.80). In linear regression models, we found significant correlations between increasing CVD risk and higher c-IMT (p<0.01 in all models).
Συμπεράσματα: In this cross-sectional study from Uganda, the FRS-BMI correlated well with standard risk scores and c-IMT. HIV-uninfected individuals had higher risk scores than HIV-infected individuals, and the difference appeared to be driven by modifiable factors. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial License 4.0 (CCBY-NC) , where it is permissible to download, share, remix, transform, and buildup the work provided it is properly cited. The work cannot be used commercially without permission from the journal. Correspondence: Anthony N Muiru, 533 Parnassus Avenue U404, Box 0532, San Francisco, CA 94143 Tel: 415 474 2172, Fax: 415 476 3381, Email: Anthony.muiru@ucsf.edu * Current affiliation: Department of Medicine, Division of Nephrology, University of California San Francisco, San Francisco, California, USA. ^ Oregon Health Sciences University-Portland State University School of Public Health, Portland, Oregon, USA The authors report no conflicts of interest related to this work. Meetings: This abstract was presented at the 9th International Aids Society Conference on HIV Science. July 23-26, 2017, Paris France. Funding: This work was supported by National Institute of Health (NIH) [K23 MH099916, R21 HL124712, R24 AG 044235, R01 MH054907, and K43 TW010715], Friends of a Healthy Uganda, the Harvard Center for AIDS Research [5P30AI060354-12], and Massachusetts General Hospital Department of Medicine to ANM. - Β© 2018

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες