Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: ΨΒΤΚ46Ψ8ΧΒ-ΞΒΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 46030/2020
Ημερομηνία: 27/11/2020 20:12:21

Α.Δ.Α.: ΩΛΔΖ4690ΩΡ-ΠΦΘ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ Τ1ΕΔΚ-03812 ΤΟΥ Ε.Π. ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
Ημερομηνία: 27/11/2020 17:04:42

Α.Δ.Α.: ΩΚΙ546906Ψ-Υ9Ι
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 27/11/2020 13:01:02

Α.Δ.Α.: ΩΛ4Χ46ΨΖ2Ν-ΥΔ7
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΤΔ προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από διάφορους φορείς
Ημερομηνία: 27/11/2020 11:28:40

Α.Δ.Α.: Ω23Ε46906Ω-ΤΧ9
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ'
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 27/11/2020 10:37:38

Α.Δ.Α.: 6Τ2Ν469066-Κ56
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΕΗΔ 4ο: Έγκριση του αρ. πρωτ. 24831/19.11.2020 πρακτικού επιτροπής σύνταξης, των τελικών τεχνικών προδιαγραφών μετά και την 1η δημόσια διαβούλευση του ετήσιου ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας ‘ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ’ CPV:33140000-3, προγραμματισμού διαγωνισμών προμηθειών-υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2020 για το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ? ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 391.378,03€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
Ημερομηνία: 27/11/2020 10:09:13

Α.Δ.Α.: 6ΞΞΒ4690ΩΡ-ΤΚΓ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)
Θέμα: Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014 -2020» με κωδικό ΟΠΣ 5053814
Ημερομηνία: 27/11/2020 10:08:40

Α.Δ.Α.: ΩΑΠΙ4690ΒΙ-ΦΡΑ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με Πρακτικό των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Νο 3 της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια του είδους «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΕΣΤ» (Αντιδραστήρια αιμοδοσίας) CPV 33696200-7 ενταγμένου στον Πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας Έτους 2020 του Γ.Ν. Καρδίτσας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 160.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ΚΑΕ 1359 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, αριθμ.διακ.29/2020.
Ημερομηνία: 27/11/2020 09:32:58

Α.Δ.Α.: Ω6ΣΝ46ΜΤΛΡ-ΚΛΤ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Θέμα: Εικοστή πρώτη (21η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ ? ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ? ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 ? 2020.
Ημερομηνία: 27/11/2020 08:11:54

Α.Δ.Α.: 6ΜΘΙ4690ΒΘ-9Α7
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια " Γραφικής Ύλης "
Ημερομηνία: 26/11/2020 13:53:56

Α.Δ.Α.: 66ΚΕ4690Β2-Χ2Τ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών απολύμανσης ιατρικών εργαλείων.
Ημερομηνία: 26/11/2020 13:33:22

Α.Δ.Α.: Ψ584469Η8Κ-Δ9Ω
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ ΑΝΑΛΩΣ.ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤ.
Ημερομηνία: 26/11/2020 13:29:32

Α.Δ.Α.: Ψ02Ε46907Τ-ΥΘΙ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'
Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (Μέσων Ατομικής Προστασίας) για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τον SARS-Cov2 (Covid-19)
Ημερομηνία: 26/11/2020 12:45:47

Α.Δ.Α.: Ψ12Χ46906Γ-Ζ8Ο
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 26/11/2020 11:21:16

Α.Δ.Α.: ΩΖΓ04690ΒΒ-67Α
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: Κατακύρωση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας ? αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ) » (CPV:33692000-7) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.722,40€ συμπ/νου ΦΠΑ, για ένα(1) έτος Δ.Σ./66/2020.
Ημερομηνία: 26/11/2020 10:14:15

Α.Δ.Α.: Ω2ΠΖ46907Θ-7Ξ6
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ?ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ), ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
Ημερομηνία: 26/11/2020 10:03:18

Α.Δ.Α.: 6ΨΘΜ46907Λ-ΘΧΔ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 26/11/2020 07:39:41

Α.Δ.Α.: ΩΡΦΖ46907Φ-9ΔΩ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 29184/25-11-2020 για επείγουσα προμήθεια κάθε αναγκαίου υγειονομικού υλικού-μέσου ατομικής ή συλλογικής προστασίας από τη διάδοση του covid-19
Ημερομηνία: 25/11/2020 14:42:02

Α.Δ.Α.: Ψ8ΧΤ46ΜΤΛΗ-4ΞΛ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Θέμα: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2021-22»
Ημερομηνία: 25/11/2020 13:41:52

Α.Δ.Α.: 6ΔΠΡ46907Τ-ΟΒΧ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ(24849)
Ημερομηνία: 25/11/2020 13:19:27

Α.Δ.Α.: ΩΙ2Ω4690ΒΜ-ΦΩ0
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ
Ημερομηνία: 25/11/2020 12:32:38

Α.Δ.Α.: Ω9Β046907Υ-8ΧΨ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Θέμα: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ - ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ημερομηνία: 25/11/2020 11:28:41

Α.Δ.Α.: 6ΝΘΕ4690ΩΖ-4ΔΛ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 'ΜΕΤΑΞΑ'
Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επείγουσα προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας(Μ.Α.Π.) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής
Ημερομηνία: 25/11/2020 11:22:04

Α.Δ.Α.: 6ΙΒΛ4690Β5-33Χ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: Απόφαση Έγκρισης για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημερομηνία: 25/11/2020 09:56:49

Α.Δ.Α.: ΩΜΒ26-Ζ1Φ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 08/20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 251ΓΝΑ-ΚΑΙ-ΑΑΥΕ
Ημερομηνία: 25/11/2020 07:39:37

Α.Δ.Α.: 9Δ3Σ46907Ξ-ΚΘΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία: 24/11/2020 19:26:20

Α.Δ.Α.: ΨΒ7Υ46Μ9ΞΗ-ΘΛΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Απόσπασμα Πρακτικού Συνέλευσης - Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ» ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ. (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP17769) του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Ημερομηνία: 24/11/2020 16:18:04

Α.Δ.Α.: ΨΑΚ746Μ9ΞΗ-ΟΤΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Απόσπασμα Πρακτικού Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης - Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο " «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP17767) του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Ημερομηνία: 24/11/2020 15:53:06

Α.Δ.Α.: 6ΗΒΡ469Β7Θ-ΝΚ6
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ» (33500000? Ε.Υ.: A. Moυζάκη)
Ημερομηνία: 24/11/2020 15:12:11

Α.Δ.Α.: 9ΞΝΔ469ΗΡ8-ΦΜΘ
ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)
Θέμα: Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων του πρακτικού αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων της υπ' αριθμόν 3731/14-09-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ημερομηνία: 24/11/2020 14:33:30

Α.Δ.Α.: 6ΕΝ146ΨΖ2Ν-4ΧΔ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Αποδοχή συμβάσεων Ν. 2530 άρθρο 2 παρ. ε’, όπως έχει τροποποιηθεί
Ημερομηνία: 24/11/2020 14:09:27

Α.Δ.Α.: ΨΙΡ4465ΦΥΟ-374
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Θέμα: «Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2020- 2021»
Ημερομηνία: 24/11/2020 13:09:54

Α.Δ.Α.: 6Υ7Δ469076-Φ3Α
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 'ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ'
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 412-2020 αντιδραστηρια
Ημερομηνία: 24/11/2020 10:39:02

Α.Δ.Α.: 63ΞΠ46ΜΗΨ5-96Τ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΕΛΚΕ Α.Π.Θ.
Ημερομηνία: 24/11/2020 10:20:17

Α.Δ.Α.: 6ΥΖ046906Α-ΦΜ3
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ (γ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΩΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣΤ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΙΚΕ
Ημερομηνία: 23/11/2020 15:23:35

Α.Δ.Α.: ΨΝΥ7469Β7Θ-ΗΜΖ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 18094/2020
Ημερομηνία: 23/11/2020 13:18:14

Α.Δ.Α.: 6ΞΔΧ469Β7Θ-Γ2Η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 18093/2020
Ημερομηνία: 23/11/2020 13:18:11

Α.Δ.Α.: ΩΙΖΗ46906Η-ΘΜΒ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Ημερομηνία: 23/11/2020 12:58:43

Α.Δ.Α.: 63Λ54690ΒΥ-8ΝΖ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Θέμα: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ημερομηνία: 23/11/2020 12:30:29

Α.Δ.Α.: 9ΠΩΕ4690Β2-ΘΟΚ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ ΕΗΔ 7ο 28η ΔΣ 17-11-2020
Ημερομηνία: 23/11/2020 12:22:57

Α.Δ.Α.: 67ΩΣ469060-ΩΦΥ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: 34/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ημερομηνία: 23/11/2020 10:54:22

Α.Δ.Α.: 63ΖΚ4690Β9-ΤΧΚ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με ειδικά απολυμαντικά (CPV 24455000-8), για χρονικό διάστημα για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 6.083,54€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Ημερομηνία: 23/11/2020 10:15:16

Α.Δ.Α.: 9Φ1646Μ9ΞΗ-Ω45
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: 3. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «ΕΠΙΔΗΜΟΛΟΓΙΑ» ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP17766) του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Ημερομηνία: 23/11/2020 09:33:21

Α.Δ.Α.: 6ΒΣΟ46904Ε-ΜΥ2
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
Ημερομηνία: 20/11/2020 18:33:23

Α.Δ.Α.: 6ΘΦΕ7Λ7-2Δ4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής Περιφέρειας Αττικής έτους 2019.
Ημερομηνία: 20/11/2020 16:57:14

Α.Δ.Α.: ΨΑ6Β4690ΒΒ-ΦΙ4
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 20/11/2020 14:18:11

Α.Δ.Α.: Ψ33Ξ46Ψ8ΧΒ-ΟΤ0
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αποφάσεις Συνεδρίασης 855_10-11-2020
Ημερομηνία: 20/11/2020 11:41:30

Α.Δ.Α.: Ω1ΣΖ4690Β2-Ι6Ψ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ 16ο 28η ΔΣ 17-11-2020
Ημερομηνία: 20/11/2020 10:59:27

Α.Δ.Α.: ΩΗΒΧΟΡ1Π-5Φ8
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Θέμα: Απολυμαντικά Spray Επιφανειών
Ημερομηνία: 20/11/2020 10:38:24

Α.Δ.Α.: ΩΝΤ846906Η-90Κ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Θέμα: Προμήθεια υλικών καθαριότητας του νοσοκομείου με συνοπτικό διαγωνισμό με τη διαδικασία συλλογής προσφορών συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης €52.238,43 με ΦΠΑ
Ημερομηνία: 20/11/2020 08:58:54

Α.Δ.Α.: Ρ2ΥΟ46Ψ8ΧΒ-ΖΡΒ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 45526/2020
Ημερομηνία: 19/11/2020 19:54:12

Α.Δ.Α.: Ψ8ΑΤ469Η2Π-95Ζ
Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Θέμα: Έγκριση Αιτήσεων Προμηθείας.
Ημερομηνία: 19/11/2020 16:54:44

Α.Δ.Α.: 6Φ3Θ46907Τ-ΨΛΤ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ(24849)
Ημερομηνία: 19/11/2020 13:13:03

Α.Δ.Α.: ΩΚΝ346904Μ-Δ4Κ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν. Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 3 ΜΗΝΕΣ
Ημερομηνία: 19/11/2020 12:54:21

Α.Δ.Α.: 9ΩΨ7469Η2Π-ΒΥΩ
Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 19/11/2020 12:35:04

Α.Δ.Α.: 6ΑΘ4469Β7Θ-88Ω
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 17995/2020
Ημερομηνία: 19/11/2020 12:02:00

Α.Δ.Α.: 6ΖΠΓ469Β7Θ-ΝΥΨ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 17973/2020
Ημερομηνία: 19/11/2020 11:27:12

Α.Δ.Α.: 92ΒΘ469Η8Κ-ΕΩ0
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Θέμα: Προμήθεια αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού -ΡΥΓΧΗ, HIV, ANTI-HCV, KAOLIN SUSP.- για το Γ.Ν.- Κ.Υ. Ικαρίας
Ημερομηνία: 18/11/2020 15:17:39

Α.Δ.Α.: 6ΓΝΤ46907Ι-6ΚΙ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Θέμα: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 40η ΘΕΜΑ 1ο
Ημερομηνία: 18/11/2020 12:29:27

Α.Δ.Α.: Ψ9ΓΕ4690ΒΘ-4ΚΥ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Θέμα: Έγκριση από άποψη σκοπιμότητας- αναγκαιότητας για τη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών προμήθειας " Γραφικής ύλης"
Ημερομηνία: 18/11/2020 12:02:20

Α.Δ.Α.: ΩΥΟ04690ΒΘ-ΓΜΧ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ » για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρπενησίου.
Ημερομηνία: 18/11/2020 11:25:49

Α.Δ.Α.: Ψ0ΜΛ4690Β5-Τ51
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: : «Απόφαση Ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευση για την προμήθεια ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ με συνοδό εξοπλισμό»
Ημερομηνία: 18/11/2020 11:16:05

Α.Δ.Α.: 6ΡΞ046906Λ-35Π
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ -ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΝΠΑΤΡΩΝ
Ημερομηνία: 18/11/2020 10:46:54

Α.Δ.Α.: ΩΕ5Π46906Λ-1ΟΑ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ -ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΝΠΑΤΡΩΝ
Ημερομηνία: 18/11/2020 10:44:12

Α.Δ.Α.: 6Δ7Ε46904Θ-Ω16
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΥΜΗΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΑΒΒΟΤΤ ΑΕ
Ημερομηνία: 18/11/2020 10:06:04

Α.Δ.Α.: 6ΜΣΞ46904Θ-Α5Ο
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΥΜΗΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ 63ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ABBOTT A.E.».
Ημερομηνία: 18/11/2020 08:49:26

Α.Δ.Α.: Ψ45Γ4690ΒΞ-ΖΒΑ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34ης/12-11-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Γ.Ν.Ζ.
Ημερομηνία: 18/11/2020 08:43:38

Α.Δ.Α.: ΩΜ59469ΗΑΞ-ΝΙ7
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π12/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 18/11/2020 07:25:54

Α.Δ.Α.: ΨΡ744690ΒΙ-ΕΟ2
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 314/2020, ΠΟΣΟΥ 3.010,80 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ CPV: 33696200-7
Ημερομηνία: 17/11/2020 14:19:32

Α.Δ.Α.: ΩΓΓΞ46904Τ-ΑΤ0
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 285/2020 ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
Ημερομηνία: 17/11/2020 13:13:30

Α.Δ.Α.: 6Ε9Π469ΗΑΞ-4Λ0
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π12/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 17/11/2020 13:05:34

Α.Δ.Α.: ΨΥ7Α469045-0ΡΨ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Θέμα: Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια Προϊόντων Καθαριότητας - Καθαρισμού CPV 39830000-9 για τις Οργανικές Μονάδες Έδρας ? Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρας και Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου και για το Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο
Ημερομηνία: 17/11/2020 13:02:04

Α.Δ.Α.: Ω56646906Ρ-ΒΗ2
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ'
Θέμα: ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 17/11/2020 12:22:44

Α.Δ.Α.: 6ΠΧΣΩ6Μ-ΚΥΦ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: Αποδοχή δωρεάς υλικού προσωπικής υγιεινής από την εταιρεία με την επωνυμία ?Beiersdorf? για τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων, για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος Προληπτικής Ιατρικής για το HIV/AIDS και σύμφωνα με το κείμενο της δωρεάς, με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα ?Υιοθέτησε την πόλη σου?
Ημερομηνία: 17/11/2020 12:03:46

Α.Δ.Α.: 67ΚΚ4690ΒΜ-Δ4Δ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Ημερομηνία: 17/11/2020 10:33:31

Α.Δ.Α.: 6ΦΓΥ46906Ρ-Ρ4Η
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ'
Θέμα: ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 17/11/2020 10:07:08

Α.Δ.Α.: 6ΦΒΑΩ6Μ-ΜΦΙ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: Κατακύρωση στην εταιρία «Printing Solutions» αξίας δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€2.500) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, για την εκτύπωση 45.000 εντύπων που αφορούν τόσο στην εξέταση όσο και στην προφύλαξη από τον HIV, τα οποία θα διανεμηθούν στα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Αθηναίων. Η δαπάνη θα καταλογισθεί σε βάρος του ΚΑ 6473.010 Φ10 Δ3 «Κοινωνικό πρόγραμμα επιχορηγούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΑΔ:1253) του προϋπολογισμού έτους 2020».
Ημερομηνία: 17/11/2020 09:59:20

Α.Δ.Α.: 69ΡΔ46ΨΖ2Ν-ΧΘ4
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση ανανέωσης συμβάσεων απασχόλησης προσωπικού στο πλαίσιο ερευνητικών έργων/ προγραμμάτων
Ημερομηνία: 16/11/2020 13:54:53

Α.Δ.Α.: 9Φ9Ο469Η27-3ΡΧ
ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της ετήσιας υπηρεσίας του εξωτερικού ελέγχου ποιότητας των εξετάσεων του Μικροβιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου.
Ημερομηνία: 16/11/2020 13:49:11

Α.Δ.Α.: ΨΚ5Θ46907Η-6ΥΖ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
Θέμα: Έγκριση προκήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών «Μεταφορά δειγμάτων αίματος αιμοδοτών για μοριακό - ορολογικό έλεγχο και μεταφορά δειγμάτων για μοριακό έλεγχο ανίχνευσης του COVID-19.
Ημερομηνία: 16/11/2020 11:41:27

Α.Δ.Α.: Ω1ΘΜ4690ΒΙ-ΔΘ8
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Θέμα: Προμήθεια «Αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ», CPV:33696200-7, για την Αιμοδοσία του Γ. Ν. Καρδίτσας. Ύψος δαπάνης: 3.010,80 ευρώ συμπ. ΦΠΑ.
Ημερομηνία: 16/11/2020 08:50:31

Α.Δ.Α.: ΩΛΓ04690Β9-Ψ4Ε
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Θέμα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσφορών των εταιριών που συμμετείχαν στον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια του Γ.Ν. Διδυμοτείχου με ειδικά απολυμαντικά (CPV 24455000-8), για χρονικό διάστημα ενός έτους με δικαίωμα παράτασης για ακόμα ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 53.600,00€ με ΦΠΑ (26.800,00€ για το πρώτο έτος 26.800,00€ για την παράταση) και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Ημερομηνία: 16/11/2020 08:38:01

Α.Δ.Α.: 63ΓΓ46Ψ8ΧΒ-ΗΕΧ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 45160/2020
Ημερομηνία: 13/11/2020 20:23:32

Α.Δ.Α.: ΩΔ9ΜΩ6Χ-Α5Ψ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2298 για :ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΌΣ (1) ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ
Ημερομηνία: 13/11/2020 14:36:18

Α.Δ.Α.: ΨΘ6Υ4690ΒΤ-ΤΙΖ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ημερομηνία: 13/11/2020 11:41:30

Α.Δ.Α.: ΩΩΒ3Ω6Μ-4ΙΧ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: Την απευθείας ανάθεση για την εκτύπωση 45.000 εντύπων που αφορούν τόσο στην εξέταση 'οσο και στην προφύλαξη από τον HIV, τα οποία θα διανεμηθούν στα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Αθηναίων.
Ημερομηνία: 13/11/2020 08:54:59

Α.Δ.Α.: 6ΚΣΤ46ΨΖ2Ν-64Χ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΤΔ προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΣΠΑ
Ημερομηνία: 12/11/2020 14:31:19

Α.Δ.Α.: 96Ξ14690ΩΕ-Ο59
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Θέμα: Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών «ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ CPV 33141420-0/33631600-8/3314000-3» για ένα (1) έτος
Ημερομηνία: 12/11/2020 14:16:02

Α.Δ.Α.: ΩΘΔ7ΟΡΥΤ-Λ32
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΙΤΧ 3974 ΚΑΙ ΟΡΖΑ 4950
Ημερομηνία: 12/11/2020 11:50:19

Α.Δ.Α.: 66ΘΛΟΡ1Π-Φ76
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Θέμα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ
Ημερομηνία: 12/11/2020 10:17:15

Α.Δ.Α.: ΨΡΕΜ46907Φ-Σ96
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 27751/10-11-2020 Υποβολής προσφοράς για την προμήθεια Αντιδραστηρίων αναλυτή ARCHITECT
Ημερομηνία: 12/11/2020 09:36:53

Α.Δ.Α.: ΩΡΦΛ4690Β1-ΨΝ4
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Θέμα: ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών αντιμετώπισης και πρόληψης της λοίμωξης SARS-COV-2, λόγω κατεπείγοντος , της οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Ημερομηνία: 11/11/2020 14:23:50

Α.Δ.Α.: ΩΓΕΞ4690ΩΔ-ΖΓΧ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. 'ΑΤΤΙΚΟΝ'
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών αξίας έως 20.000,00€ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ -ΕΝΤΟΣ ΠΤΥ - ΕΚΤΟΣ ΠΤΥ ? ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πλέον Φ.Π.Α συνολικού ποσού αιτημάτων #4.626.455,69 €# (Από 01/07/2020 έως 31/08/2020) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου
Ημερομηνία: 11/11/2020 12:34:29

Α.Δ.Α.: 6ΙΣΩ46904Γ-Ν7Η
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την επείγουσα προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας έναντι του κορωνοϊού Covid ? 19 για τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σε βάρος του ΚΑΕ 1311, κατ’ εφαρμογή της από 25/2/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020
Ημερομηνία: 11/11/2020 09:43:47

Α.Δ.Α.: 6ΝΓΓ4690Ω3-Ν47
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 1154/2020 Συμβατικής Αξίας : 11.609,85€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Με αντικείμενο την προμήθεια με περιγραφή: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΗ ARCHITECT PLUS i2000»
Ημερομηνία: 10/11/2020 14:26:04

Α.Δ.Α.: ΩΙΜΕ46907Ω-1ΥΛ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία: 10/11/2020 14:12:32

Α.Δ.Α.: 6Γ0Κ4690ΩΡ-ΑΟΞ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)
Θέμα: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα Πράξης Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Ημερομηνία: 10/11/2020 12:57:55

Α.Δ.Α.: Ψ0ΞΖ46ΨΖ2Ν-ΦΦ3
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Σύμβαση φυσικού προσώπου
Ημερομηνία: 10/11/2020 09:55:17

Α.Δ.Α.: ΩΕ1Π46906Ρ-ΑΞΜ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ'
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ , ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
Ημερομηνία: 10/11/2020 06:40:55

Α.Δ.Α.: 6ΠΘ34690Ω3-ΞΟ3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: Απόφαση Διοικητή - Έγκριση πρακτικού αποτελεσμάτων της υπ. αρίθμ. πρωτ. 37133/23-10-20 πρόσκλησης υποβολής προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια Αντιδραστηρίων για το τμήμα Αιμοδοσίας του ΠΓΝΑ προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ.
Ημερομηνία: 09/11/2020 13:43:19

Α.Δ.Α.: ΩΦΔΥ469070-943
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 'ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ Κ ΠΡΩΙΟ'
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 402 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΊΟΥ ΝΑΞΟΥ
Ημερομηνία: 09/11/2020 12:54:36

Α.Δ.Α.: 64ΙΜ4690Ω3-ΜΥΤ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια απολυμαντικών, για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.000,00 € πλέον ΦΠΑ
Ημερομηνία: 09/11/2020 11:45:12

Α.Δ.Α.: 6ΤΨΙ46907Ι-ΔΕ4
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Ν0252/2020
Ημερομηνία: 09/11/2020 09:26:55

Α.Δ.Α.: ΩΔΗ746907Γ-ΞΗΤ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ
Θέμα: Έγκριση της δαπάνης για την συμμετοχή του Μικροβιολογικού και του Αιματολογικού Εργαστηρίου σε προγράμματα του ΕΣΕΑΠ για το 2021/CPV 72224200-3
Ημερομηνία: 09/11/2020 09:10:01

Α.Δ.Α.: ΩΦΕ8469ΗΔΜ-Δ9Υ
6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέμα: 5η ΠΡΑΞΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΛΚΕΑ 6ης ΥΠΕ 2020
Ημερομηνία: 09/11/2020 08:21:18

Α.Δ.Α.: ΩΓΦΜ46Ψ8ΧΒ-7ΞΟ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 44281/2020
Ημερομηνία: 06/11/2020 20:51:40

Α.Δ.Α.: 6ΛΘΦ4690ΒΣ-ΜΙΟ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 'ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ'
Θέμα: Έγκριση αιτημάτων προμήθειας υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών Αιμοδοσίας ? Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου Κοζάνης, με ή χωρίς συνοδό εξοπλισμό, από 15-10-2020 έως 29-10-2020
Ημερομηνία: 06/11/2020 09:36:20

Α.Δ.Α.: 9ΙΑΘ46Ψ8ΧΒ-ΦΜΟ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 44161/2020
Ημερομηνία: 05/11/2020 20:39:12

Α.Δ.Α.: ΨΓΤΕ469ΗΚΣ-Ω9Θ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: ΟΚΤΩ (8) ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΡΙΤΗ 29/12/2020) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 07/11/2020 ΕΩΣ 29/12/2020 ΤΩΝ: ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ(ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ), ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑΣ ? ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε. ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΠΥΛΕΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε. (ΦΥΛΑΚΙΑ WC ΠΥΛΩΝ) ? ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΥΡΗΝΩΝ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ? ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ WC ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ? ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ SOCIAL PLATE »
Ημερομηνία: 05/11/2020 13:45:18

Α.Δ.Α.: 9ΕΣΓ4690ΩΝ-Λ7Υ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ'
Θέμα: «Παράταση Σύμβασης Επικουρικού ιατρού ΚΑΡΑΦΕΡΗ Αικατερίνης του Νικολάου»
Ημερομηνία: 05/11/2020 13:34:10

Α.Δ.Α.: ΩΡ5746907Γ-ΨΡ0
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ
Θέμα: ΟΙΚ 11727 ΕΡΕΥΝΑ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 05/11/2020 12:28:23

Α.Δ.Α.: Ψ7ΡΧ469ΗΔΧ-Λ4Μ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ
Θέμα: Έγκριση διορθωμένου πρακτικού σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας Ειδικών Απολυμαντικών, τελικού προϋπολογισμού 52.288,052 € συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ, με ταυτόχρονη αύξηση του προϋπολογισμού.
Ημερομηνία: 05/11/2020 12:24:10

Α.Δ.Α.: ΨΣΧΡ46904Θ-ΨΦ4
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΥΜΗΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ Μ.Τ.Ν. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Ημερομηνία: 05/11/2020 11:53:39

Α.Δ.Α.: 6ΦΑΒ46ΨΖ2Ν-ΡΨΡ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απευθείας Ανάθεσης
Ημερομηνία: 05/11/2020 11:02:29

Α.Δ.Α.: 6ΑΨ646904Κ-ΔΟΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Θέμα: Έγκριση δαπάνης προμήθειας Διαγνωστικών Ειδών μετά από έρευνα αγοράς και συλλογή προσφορών, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών για τα είδη που υπάρχουν σε αυτό, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και περιγραφών του Νοσοκομείου, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημερομηνία: 05/11/2020 10:42:02

Α.Δ.Α.: 6ΟΙΒ46907Η-64Π
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
Θέμα: Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων για εξωτερικό και εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο ποιότητας Μικροβιολογικού-Αιματολογικού, Κυτταρολογικού Εργαστηρίου και Αιμοδοσίας για τη Ν.Μ Σπάρτης
Ημερομηνία: 05/11/2020 10:33:20

Α.Δ.Α.: 6ΧΓΘ4690ΒΙ-0ΛΡ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του πρακτικού Νο 1 (δικαιολογητικά -τεχνική αξιολόγηση) και του πρακτικού Νο 2 (οικονομική αξιολόγηση) της Επιτροπής αξιολόγησης του Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια του είδους «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΕΣΤ» (Αντιδραστήρια αιμοδοσίας) CPV 33696200-7 ενταγμένου στον Πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας Έτους 2020 του Γ.Ν. Καρδίτσας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 160.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ΚΑΕ 1359 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, αριθμ.διακ 29/2020.
Ημερομηνία: 05/11/2020 10:12:14

Α.Δ.Α.: 68ΘΛ4690Β2-40Γ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια διάφορων απολυμαντικών.
Ημερομηνία: 05/11/2020 09:53:19

Α.Δ.Α.: ΨΩΕΚ469Η2Ι-ΘΟΤ
ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
Θέμα: Έγκριση πίστωσης και προκήρυξης ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επείγουσα μεταφορά δειγμάτων διάγνωσης κορωνοϊού, COVID-19, από τα Κέντρα Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης προς το νοσοκομείο δειγμάτων βιολογικού υλικού / εργαστήριο αναφοράς τους, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, COVID-19, (Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων, CPV 60161000-4), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 52.080,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% σε βάρος του ΚΑΕ 0829 των Κέντρων Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης
Ημερομηνία: 05/11/2020 08:25:50

Α.Δ.Α.: ΩΥΘΟ46Ψ8ΧΒ-ΦΑΨ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αποφάσεις Συνεδρίασης 852_20-10-2020
Ημερομηνία: 04/11/2020 21:17:45

Α.Δ.Α.: 9ΕΤΠ46Ψ8ΧΒ-ΠΟΡ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 43633/2020
Ημερομηνία: 04/11/2020 20:22:57

Α.Δ.Α.: 9Α5046Ψ8ΧΒ-00Α
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 43655/2020
Ημερομηνία: 04/11/2020 20:21:51

Α.Δ.Α.: 94ΣΦ46Ψ8ΧΒ-6ΚΡ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #6007606 #1090293
Ημερομηνία: 04/11/2020 20:08:01

Α.Δ.Α.: 9ΔΔΕ469Η2Π-ΑΣΦ
Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Θέμα: Έγκριση Αιτήσεων Προμηθείας.
Ημερομηνία: 04/11/2020 15:04:55

Α.Δ.Α.: Ω3ΑΣ4690ΒΦ-6Α0
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 20-ΑΠΕΥΘ.165 ΑΒΒΟΤΤ
Ημερομηνία: 04/11/2020 13:11:53

Α.Δ.Α.: 6ΚΕΟ469066-8Ι9
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής για την αξιολόγηση των Τεχνοοικονομικών προσφορών προκειμένου το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας να προμηθευτεί: ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Α/Α 1(α). ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 04/11/2020 09:04:48

Α.Δ.Α.: Ω9ΑΖ46Ψ8ΧΒ-8ΒΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Απόφαση κήρυξης έκπτωτου προμηθευτή
Ημερομηνία: 03/11/2020 17:23:58

Α.Δ.Α.: ΩΙ34ΩΞΕ-ΥΧΚ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «Έκτακτη απολύμανση κτιρίων του Δήμου στα πλαίσια μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοιού Covid-19» καθώς και την εκτέλεση της με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Ημερομηνία: 03/11/2020 15:34:55

Α.Δ.Α.: Ψ0ΟΓΟΡ1Π-ΚΙΚ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΠ
Ημερομηνία: 03/11/2020 13:53:16

Α.Δ.Α.: 69ΤΜΟΡ1Π-7ΣΛ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Θέμα: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 1L ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ (ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
Ημερομηνία: 03/11/2020 13:25:57

Α.Δ.Α.: ΩΛΤΙ469ΗΖΞ-ΣΘΠ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Ημερομηνία: 03/11/2020 10:34:34

Α.Δ.Α.: 6ΓΗΟ469045-ΥΒΕ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Θέμα: Έγκριση πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Απολυμαντικών CPV 24455000-8 για την Οργανική Μονάδα Έδρας ? Άγιος Νικόλαος του Γ.Ν. Λασιθίου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης «Διαλυνάκειο».
Ημερομηνία: 03/11/2020 09:43:53

Α.Δ.Α.: ΩΡΦΤ46907Ι-97Π
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Θέμα: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38η ΘΕΜΑ 1ο
Ημερομηνία: 03/11/2020 09:22:30

Α.Δ.Α.: ΩΨΚΞ46906Λ-ΟΔΩ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ, ΜΙΚΡΟΒ. ΕΡΓΑΣΤ
Ημερομηνία: 02/11/2020 15:51:44

Α.Δ.Α.: Ω5ΥΙ46904Υ-Φ8Ρ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 02/11/2020 13:28:15

Α.Δ.Α.: Ω60ΦΩ6Χ-3Δ1
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1904 για :ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΑΙΓΙΟ (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020)
Ημερομηνία: 02/11/2020 11:59:32

Α.Δ.Α.: 6ΟΝΝ46906Γ-ΧΘ9
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 02/11/2020 11:48:18

Α.Δ.Α.: 6ΜΕΖ469061-69Δ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Θέμα: Έγκριση πίστωσης
Ημερομηνία: 02/11/2020 10:34:06

Α.Δ.Α.: 6Μ0Ψ4690Β1-ΞΙ4
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Θέμα: ΘΕΜΑ 16ο : «Έγκριση προμήθειας διαφόρων υλικών και παροχής υπηρεσιών στην Οργανική Μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος» λόγω κατεπείγοντος μετά από συλλογή προσφορών με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και τις τιμές του Παρατηρητήριου Τιμών.».
Ημερομηνία: 02/11/2020 10:32:07

Α.Δ.Α.: ΩΝΘΥΩΚΝ-Χ2Κ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Θέμα: Απόφαση 7/2020 Κληροδοτήματος Μαρίας Μώττη - Περί του αιτήματος του Κέντρου Υγείας Λεωνιδίου (9.893,95 €, ΚΑΕ ΚΕΦ. Γ. ΑΡΘΡΟ 3.4).
Ημερομηνία: 02/11/2020 08:48:11Loading...

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες