Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: ΨΚΗΠ4690Β9-6ΩΠ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Θέμα: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με ειδικά απολυμαντικά (CPV 24455000-8), για ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ένα έτος, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 53.600,00€ με φπα.
Ημερομηνία: 18/09/2020 10:12:40

Α.Δ.Α.: Ω3ΑΘ469Η2Ο-Μ3Ξ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑΞΟΥ 273 ΤΗΣ 12ΗΣ ΣΥΝ ΔΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ6 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΆΤΩ ΤΩΝ ΟΡΊΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΥΛΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΤΝ
Ημερομηνία: 18/09/2020 09:15:00

Α.Δ.Α.: ΩΧΚΓΟΡ1Ο-ΤΗ9
4Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης των ειδικευόμενων νοσηλευτών με τριετή θητεία, για την παρακολούθηση της νοσηλευτικής ειδικότητας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής
Ημερομηνία: 17/09/2020 14:38:34

Α.Δ.Α.: 6Ρ8ΒΟΞΧ1-ΜΞ8
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2020 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΚΠΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.130.668,20€ ΜΕ ΦΠΑ (911.829,19 € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
Ημερομηνία: 17/09/2020 13:10:16

Α.Δ.Α.: 69ΛΠ46ΜΗΨ5-Ξ0Σ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ
Θέμα: ΙΔ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΟΔΥ ΕΤΟΥΣ 2020
Ημερομηνία: 17/09/2020 12:36:37

Α.Δ.Α.: ΩΕ9846904Κ-ΒΛΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Θέμα: Έγκριση για την δαπάνη ύψους 37.450,52 € με ΦΠΑ για την προμήθεια Διαγνωστικών Ειδών μετά από έρευνα αγοράς και συλλογή προσφορών, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών για τα είδη που υπάρχουν σε αυτό, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και περιγραφών του Νοσοκομείου, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 της Οργανικής Μονάδας Έδρας « Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ », σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. « Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ? Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα Έδρας «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»), λόγω του κατεπείγοντος, διότι η προμήθεια τους είναι απολύτως αναγκαία για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του νοσοκομείου και την προστασία της δημόσιας υγείας και δεν υφίσταται σύμβαση για την προμήθεια των ειδών αυτών.
Ημερομηνία: 17/09/2020 11:45:59

Α.Δ.Α.: 6ΤΨΣ46906Π-0ΣΩ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΤ)
Θέμα: Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «Ειδικά απολυμαντικά ? Απολυμαντικά αποστείρωσης»,
Ημερομηνία: 17/09/2020 10:15:58

Α.Δ.Α.: Ω9ΑΖ4690ΒΓ-ΦΡΜ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Ημερομηνία: 17/09/2020 08:18:37

Α.Δ.Α.: 6ΒΨΛΩΛΒ-00Ι
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
Θέμα: Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των ορίων της με αριθμό 539/2020 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού με την διαδικασία της ανάδειξης χορηγητών ? προμηθευτών λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (Υλικά Καθαριότητας κλπ) για τον Δήμο Κορδελιού- Ευόσμου και τα Νομικά του Πρόσωπα » προϋπολογισμού 230.213,31€ συμπ/νου Φ.Π.Α 24%
Ημερομηνία: 16/09/2020 14:35:33

Α.Δ.Α.: Ψ81746ΨΖ2Ν-ΕΕΜ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Διάφορα Θέματα
Ημερομηνία: 16/09/2020 12:06:01

Α.Δ.Α.: 6ΟΣΦ4690ΒΥ-ΙΝ5
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 10101/2020 ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 16/09/2020 11:21:37

Α.Δ.Α.: Ψ7Θ14690Β2-5Λ0
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ 7ο 13η ΔΣ 29-07-2020
Ημερομηνία: 16/09/2020 08:45:05

Α.Δ.Α.: ΩΜΨΥ4690ΒΞ-ΙΞ8
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5ΕΗΔ/25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.
Ημερομηνία: 15/09/2020 14:30:30

Α.Δ.Α.: ΨΝΕΕ46907Ι-456
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 18/2020
Ημερομηνία: 15/09/2020 12:08:34

Α.Δ.Α.: ΨΛΗΛΟΛ04-Ι3Τ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.)
Θέμα: Α) Έγκριση της διενέργειας της υπηρεσίας που αφορά στην απεντόμωση και μυοκτονία, Β) Έγκριση της διενέργειας της υπηρεσίας που αφορά στην Υγειονομική κάλυψη - σχέδιο εφαρμογών απολύμανσης (μικροβιοκτονία) - όλων των κτιρίων, αιθουσών όπου στεγάζεται και δραστηριοποιείται ο Ο.Π.Α.Ν.και Γ) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
Ημερομηνία: 15/09/2020 11:11:06

Α.Δ.Α.: ΩΘΖΖ46907Ε-ΚΚ4
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ’ αριθμ. 17545/13-08-2020 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών και το υπ’ αρ. 19343/08-09-2020 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, για την προμήθεια του είδους «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του υπ’ αριθμ. 12292/09-06-20 δημόσιου τακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων προϋπολογισμού 134.558,54 ευρώ
Ημερομηνία: 14/09/2020 17:52:01

Α.Δ.Α.: ΨΣΡ34690ΒΝ-Σ1Υ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ
Θέμα: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΑΤ’ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Π.Ν.Π. ΦΕΚ/42/Α/25-02-2020, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4682/2020) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV:33140000-3, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ CPV:33141420-0, ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ CPV:33631600-8) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΈΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19.
Ημερομηνία: 14/09/2020 16:41:05

Α.Δ.Α.: 69624690Β5-ΛΓΕ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: «Απόφαση απ΄ ευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ με συνοδό εξοπλισμό» αρ.924 iSupplies
Ημερομηνία: 14/09/2020 14:55:25

Α.Δ.Α.: ΨΓ0Ξ46907Υ-ΨΓ8
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Θέμα: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ - ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ημερομηνία: 14/09/2020 13:00:52

Α.Δ.Α.: ΩΥ1Φ469066-85Φ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: Απόφαση για : Εγκρίνει το πρακτικό τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (χειρουργικές μάσκες 3play με λάστιχο, μάσκα αναπνευστικής προστασίας τύπου FFP2, & FFP3, προστατευτικοί ολόσωμη φόρμα τύπου TYVEK, καλύμματα κεφαλής, γάντια εξεταστικά νιτριλιου χωρίς πούδρα (latex free), ποδονάρια τύπου μπότας, προστατευτικά ματιών (γυαλιά προστασίας)ασπίδα προστασίας προσώπου ιατρική ,μπλούζες αδιάβροχες μη αποστειρωμένες μιας χρήσης & αποστειρωμένες μ.χ, αντισηπτικό χεριών.) για την αντιμετώπισητης διάδοσης του Κορωναϊου δαπάνης 35.891,91€. πλέον Φ.Π.Α για τις ανάγκες του ΓΝΛάρισας
Ημερομηνία: 14/09/2020 12:01:35

Α.Δ.Α.: ΨΙΛΑ469ΗΡ8-Μ4Ξ
ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)
Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HIV PATIENTS HOLISTIC ASSESSMENT- HIV» @ ΕΚΕΤΑ / ΙNEB
Ημερομηνία: 14/09/2020 11:19:59

Α.Δ.Α.: Ω6Υ446904Ν-ΓΤΕ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΕΛΠΙΣ'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ.
Ημερομηνία: 14/09/2020 11:17:50

Α.Δ.Α.: 63Ν946Μ0ΗΟ-Ρ0Κ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΛΑΜΙΚΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 11/09/2020 15:27:52

Α.Δ.Α.: 9ΡΩ846906Κ-371
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΤΖΑΝΕΙΟ'
Θέμα: Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής σφραγισμένων προσφορών, για έκτακτη προμήθεια για «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ SARS COV-2»
Ημερομηνία: 11/09/2020 14:45:05

Α.Δ.Α.: 6ΑΛ646Ψ8ΧΒ-1ΜΧ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αποφάσεις Συνεδρίασης 828_19-05-2020_Διαγωνισμοί_Ορθή Επανάληψη
Ημερομηνία: 11/09/2020 13:55:57

Α.Δ.Α.: ΩΩΟΛ46906Γ-ΦΛΠ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 11/09/2020 13:21:51

Α.Δ.Α.: ΩΜΣ246906Γ-ΠΗΕ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 11/09/2020 13:20:56

Α.Δ.Α.: ΨΞΠ446ΜΤΛΗ-ΒΒ6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΗ ΟΠΣ 5069645
Ημερομηνία: 11/09/2020 13:11:48

Α.Δ.Α.: 639Δ469Η26-ΛΡΟ
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΑΣΙΟΥΔΗ
Ημερομηνία: 11/09/2020 12:49:20

Α.Δ.Α.: Ω5Γ846904Γ-2Θ2
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΑΠ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ.
Ημερομηνία: 11/09/2020 12:37:50

Α.Δ.Α.: Ψ0ΘΜ4690ΒΩ-ΙΕΚ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Απολυμαντικών (24455000-8)
Ημερομηνία: 11/09/2020 12:01:15

Α.Δ.Α.: 6Σ4Ο469060-2ΚΕ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΨΥΧΡΗΣ ΨΥΧΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.095,65 ΜΕ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ»
Ημερομηνία: 11/09/2020 11:22:55

Α.Δ.Α.: 6Ξ7Β469ΗΡ8-ΥΦΧ
ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)
Θέμα: Αποδοχή δωρεάς προς το ΕΚΕΤΑ/ΙΝΕΒ από την εταιρεία Gilead Sciences Ελλάς Μ. Ε.Π.E.
Ημερομηνία: 11/09/2020 11:05:45

Α.Δ.Α.: 7ΜΦΒ4690ΒΓ-87Δ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Θέμα: Έκδοση απόφασης έγκρισης πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατακύρωσης σύμβασης για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων με συνοδό εξοπλισμό και αντιδραστηρίων χωρίς παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού.(Συστημ.αριθ.51268)
Ημερομηνία: 11/09/2020 10:44:17

Α.Δ.Α.: ΩΜΤΘ4690ΒΩ-Ξ78
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας
Ημερομηνία: 11/09/2020 10:39:09

Α.Δ.Α.: 6ΨΛΞΩ6Χ-1ΝΤ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1568 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 11/09/2020 10:35:35

Α.Δ.Α.: 6Β9Τ469060-ΓΞ2
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: 15/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ"
Ημερομηνία: 11/09/2020 09:10:26

Α.Δ.Α.: ΨΠΡΝ46ΨΖ2Ν-7ΥΔ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση ανανέωσης συμβάσεων απασχόλησης προσωπικού στο πλαίσιο ερευνητικών έργων/ προγραμμάτων
Ημερομηνία: 10/09/2020 14:18:05

Α.Δ.Α.: Ω4ΞΟ4690ΒΓ-3Γ6
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Θέμα: Έκδοση απόφασης κατακύρωσης σύμβασης για την προμήθει αντιδραστηρίων εργαστηρίων με συνοδό εξοπλισμό και αντιδραστηρίων χωρίς παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού.(Συστημ.αριθ.51349
Ημερομηνία: 10/09/2020 13:14:12

Α.Δ.Α.: 6544469Β7Θ-Λ3Ψ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2795468 #397970
Ημερομηνία: 10/09/2020 09:08:50

Α.Δ.Α.: 6ΧΩΦ469Β7Θ-ΙΥΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2795486 #397963
Ημερομηνία: 10/09/2020 09:08:23

Α.Δ.Α.: Ψ6ΔΤ469Β7Θ-ΝΤ3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2795461 #397957
Ημερομηνία: 10/09/2020 09:07:59

Α.Δ.Α.: 9ΣΛ346Μ9ΞΗ-Β3Υ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1558855 #110352
Ημερομηνία: 09/09/2020 19:04:09

Α.Δ.Α.: Ψ7ΦΝ469Η2Π-ΔΞΓ
Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Θέμα: Έγκριση Αιτήσεων Προμηθείας.
Ημερομηνία: 09/09/2020 13:43:11

Α.Δ.Α.: ΩΖΙ24690ΩΔ-ΙΔΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. 'ΑΤΤΙΚΟΝ'
Θέμα: 11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια Εξοπλισμού Μέσων Ατομικής Προστασίας για την προστασία του προσωπικού του Νοσοκομείου από τον ιό Sars Cov 2
Ημερομηνία: 09/09/2020 12:38:14

Α.Δ.Α.: ΩΑΗΚΩΛΒ-Σ4Ζ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
Θέμα: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, της με αρ. 539/2020 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού με την διαδικασία της ανάδειξης χορηγητών ? προμηθευτών λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (Υλικά Καθαριότητας κλπ) για τον Δήμο Κορδελιού- Ευόσμου και τα Νομικά του Πρόσωπα » προϋπολογισμού 230.213,31€ συμπ/νου Φ.Π.Α 24% .
Ημερομηνία: 09/09/2020 12:07:37

Α.Δ.Α.: Ω0ΛΝ465ΦΥΟ-Κ9Δ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Θέμα: Οργάνωση και Ανάπτυξη Εθνικού Πιλοτικού Προγράμματος Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων - ΗΠΙΟΝΗ», με θέμα για το 2020 ΄΄Υγιής Αναπνοή-Πρόληψη και Διαχείριση των Λοιμώξεων στους Ηλικιωμένους-Η σημασία των εμβολιασμών΄΄
Ημερομηνία: 09/09/2020 11:11:28

Α.Δ.Α.: Ψ9ΦΖ4690Β5-Χ41
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ μέσων ατομικής προστασίας Μ.Α.Π (CPV 33141420-0: Χειρουργικά Γάντια, CPV 33631600-8: Απολυμαντικά Αντισηπτικά, CPV 33192000-2: Ιατρικές Προμήθειες) στα είδη, ποσότητες και τεχνικές προδιαγραφές όπως καθορίστηκαν από την 6η Υ.Π.Ε
Ημερομηνία: 09/09/2020 10:52:41

Α.Δ.Α.: ΩΙΨΙΟΡ1Π-ΤΞΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία: 09/09/2020 10:21:36

Α.Δ.Α.: ΩΓΞΒ4690ΒΒ-8ΜΔ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣ84 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ
Ημερομηνία: 09/09/2020 09:30:07

Α.Δ.Α.: ΩΧΥΟ46907Ι-Χ3Γ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟ 193/2020
Ημερομηνία: 09/09/2020 08:40:55

Α.Δ.Α.: Ψ2ΚΕ46906Γ-ΠΣ6
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΔΙΑΦΟΡΑ- 21 Παρακολούθηση φαρμακευτικής δαπάνης 1ου εξαμήνου 2020 και σύγκριση με το 1ο εξάμηνο 2019 20573
Ημερομηνία: 08/09/2020 15:30:18

Α.Δ.Α.: ΩΖΟΑ4653Π4-Ω7Ξ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Θέμα: Απόφαση ανάθεσης και έγκριση δαπάνης.
Ημερομηνία: 08/09/2020 15:01:11

Α.Δ.Α.: 6ΥΗΚ46ΜΤΛΗ-Π64
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Θέμα: Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Ημερομηνία: 08/09/2020 14:47:36

Α.Δ.Α.: ΨΘ1Β4690ΒΨ-ΑΡ2
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΠ
Ημερομηνία: 08/09/2020 12:49:08

Α.Δ.Α.: ΨΩ8646ΨΖ3Π-71Ι
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Ε.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ Γ.Α. "ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΕΥ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Ημερομηνία: 08/09/2020 11:58:09

Α.Δ.Α.: 6ΦΓΩ4690ΒΧ-Θ25
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Θέμα: Έγκριση πρακτικού Νο 2 (οικονομική αξιολόγηση) της επιτροπής 272/25-02-2020 διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΟΡΜΟΝΕΣ-ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Ημερομηνία: 08/09/2020 10:22:46

Α.Δ.Α.: ΨΖΠΡ4690ΒΨ-Ζ0Υ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Θέμα: Προμήθεια εξωσυμβατικών ειδών του Γ. Ν. Γρεβενών.
Ημερομηνία: 07/09/2020 15:04:20

Α.Δ.Α.: ΨΕ9Λ4690Ω3-ΡΤ3
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: Απόφαση Διοικητή - Έγκριση πρακτικού αποτελεσμάτων της υπ. αρίθμ. πρωτ. 27220/20-08-20 πρόσκλησης υποβολής προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια Αντιδραστηρίων για το τμήμα Αιμοδοσίας του ΠΓΝΑ προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ
Ημερομηνία: 07/09/2020 14:25:55

Α.Δ.Α.: 9ΨΡΗ46906Ψ-Α7Σ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 07/09/2020 13:05:32

Α.Δ.Α.: ΩΩΝΗΩ6Μ-5ΔΗ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: Έγκριση της από 28.08.2020 Γνωμοδότησης ? Εισήγησης της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά), για την ?ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ? για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων και των εποπτευόμενων από αυτόν νομικά πρόσωπα, με διάρκεια σύμβασης 24 μήνες από την ημερομηνία καταχώρισής της στο ΚΗΜΔΗΣ, προϋπολογισμού 486.427,50€ συμπ/νου ΦΠΑ 6%, 13% και 24%, που αφορά στην τροποποίηση της με αριθμό 969/27.07.2020 Πράξη. Ο.Ε. σχετικά με την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και τον ορισμό προσωρινών αναδόχων (συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 83777)
Ημερομηνία: 07/09/2020 13:02:14

Α.Δ.Α.: 6ΧΙ446906Β-ΣΒΙ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 07/09/2020 12:43:11

Α.Δ.Α.: Ω94ΙΩ9Β-ΘΤΛ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Θέμα: ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2018
Ημερομηνία: 07/09/2020 11:49:04

Α.Δ.Α.: Ψ9ΚΖ4690ΒΟ-ΧΩ3
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία: 07/09/2020 09:45:24

Α.Δ.Α.: Ω6ΘΩ46904Κ-ΚΟΤ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών ΜΑΠ
Ημερομηνία: 04/09/2020 14:27:25

Α.Δ.Α.: 6ΟΩΟ4690ΒΙ-ΨΟΑ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Θέμα: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 42/Α/25-02-2020) ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.
Ημερομηνία: 04/09/2020 14:18:00

Α.Δ.Α.: ΩΘΜ64690ΒΙ-Τ5Β
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Θέμα: 1. Την έγκριση κατακύρωσης των ειδών της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 13628/04-08-2020 για προμήθεια κάθε αναγκαίου υγειονομικού υλικού, κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής ή συλλογικής προστασίας από τη διάδοση του κορωνοιού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Καρδίτσας βάση του άρθρου 3 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 42/Α/25-02-2020) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ήτοι:
Ημερομηνία: 04/09/2020 10:33:02

Α.Δ.Α.: ΩΛΦ1ΟΡ1Π-ΙΡ4
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Θέμα: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία: 04/09/2020 09:24:56

Α.Δ.Α.: 6Π6646ΨΖ2Ν-3ΦΓ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Διάφορα Θέματα
Ημερομηνία: 04/09/2020 08:09:29

Α.Δ.Α.: ΩΤΝΩΩ6Χ-0Ν4
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1039 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ-31345 ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 03/09/2020 13:27:04

Α.Δ.Α.: 6ΘΟΑ46906Ω-0Τ0
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ'
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 03/09/2020 09:44:14

Α.Δ.Α.: 6Κ6ΑΩΕΜ-ΠΟΧ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Θέμα: Ανάθεση διενέργειας απολύμανσης Δημοτικών κτιρίων του Καλλικρατικού Δήμου Κηφισιάς για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2, ενόψει και της πανδημίας, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 .
Ημερομηνία: 03/09/2020 08:43:57

Α.Δ.Α.: ΩΤΝΤ46907Κ-ΣΓΦ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 03/09/2020 08:02:49

Α.Δ.Α.: 6ΧΝΗ46ΨΖ2Ν-1ΡΖ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Αποδοχή συμβάσεων Ν. 2530 άρθρο 2 παρ. ε’, όπως έχει τροποποιηθεί
Ημερομηνία: 03/09/2020 07:36:54

Α.Δ.Α.: 61Ι346ΜΗΨ5-6ΣΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ
Θέμα: ΙΓ' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΟΔΥ ΕΤΟΥΣ 2020
Ημερομηνία: 02/09/2020 18:13:56

Α.Δ.Α.: Ψ0ΤΥ46ΨΖ2Ν-ΗΤΓ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απευθείας Ανάθεσης
Ημερομηνία: 02/09/2020 12:12:35

Α.Δ.Α.: 6Φ5Ξ46ΨΖ2Ν-ΡΑΥ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Αποδοχές Δωρεών και οικονομικών ενισχύσεων από εξωπανεπιστημιακούς φορείς
Ημερομηνία: 02/09/2020 09:03:29Lancet

Πρόσφατες δημοσιεύσεις στο περιοδικό The Lancet HIV

The connected worlds of stem cell transplantation and HIV

Reports of the Berlin patient, who was cured of acute myeloid leukaemia and HIV in 2008, focused clinicians' interest on allogeneic blood or marrow transplantation (alloBMT) for HIV-positive patients with high-risk haematological malignancies. Repetition of this success took more than a decade.1 The reasons for this delay are manifold. Creating a functional cure for HIV after alloBMT requires a donor with a homozygous deletion in CCR5 (CCR5Ξ”32/Ξ”32), the main receptor for HIV entry. Given the low frequency of this deletion in the population (1%), locating donors requires a strategic network of donor banks providing rapid access to cord blood units,2 or matched unrelated donors3 typed for CCR5Ξ”32/Ξ”32.

Gift horse or Trojan horse?

Combination antiretroviral therapy (ART) has dramatically increased the lifespan of people living with HIV.1 As a result, the median age of people receiving HIV care has increased over the past decade, such that two-fifths of those in the UK are now aged 50 years and older.2 Despite such advances, people living with HIV have a greater burden of chronic non-communicable diseases, including end-stage liver and kidney disease, than adults without HIV.3 Although initially contraindicated in HIV-infected individuals, multicentre trials in the USA and Europe have established that solid organ transplantation is safe and effective for people living with HIV.

Modelling the impact of COVID-19 on HIV

The global spread of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), and the response to the pandemic by national authorities, has been unprecedented in its rapidity and scope. The virus and our responses to the epidemic have driven profound shifts in social interactions, national economies, and health services across the world. Understanding the implications of these shifts, particularly over the long term, is a massive challenge facing policy makers.

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες

Τηλεφωνική γραμμή για το HIV/AIDS

210-7222222

Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 21:00