Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: Ψ3014690Ω3-Σ1Γ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής πρόσφορων ΕΝ259 με αντικείμενο την προμήθεια αντιδραστηρίων για το τμήμα Αιμοδοσίας
Ημερομηνία: 27/09/2021 14:57:16

Α.Δ.Α.: 6ΛΠΕ4690ΒΩ-7ΗΒ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: 21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ/13-05-2021 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 4-21 ΚΑΙ 33
Ημερομηνία: 27/09/2021 14:02:51

Α.Δ.Α.: ΨΛΗΙ469045-415
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Θέμα: προμήθεια ανοσολογικών εξετάσεων με τις ίδιες τιμές και με τους ίδιους όρους της με αρ. πρωτ. 6786/16-7-2019 σύμβασης (προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών Εξετάσεων για την Οργανική Μονάδα Έδρας-Άγιος Νικόλαος και την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου
Ημερομηνία: 27/09/2021 13:23:44

Α.Δ.Α.: 66Ο6469069-ΗΑΒ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ
Θέμα: Έγκριση απασχόλησης του ειδικευόμενου Ιατρού κ. Άγγελου Βοτετσάνου και της Ιατρού Επιμελήτριας ΕΣΥ κ. Α. Αργυράκη, να απασχοληθούν πέραν του ωραρίου τους και των συμβατικών τους καθηκόντων στην ακόλουθη κλινική μελέτη που διεξάγεται στο Νοσοκομείο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών .
Ημερομηνία: 27/09/2021 12:39:55

Α.Δ.Α.: ΩΦ2Ι469060-ΟΞΘ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ441/2021 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 6.800,43 € ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
Ημερομηνία: 27/09/2021 11:59:17

Α.Δ.Α.: ΩΜΘΞΟΡ9Υ-ΚΜΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
Θέμα: Ανάληψη και δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους 3.000,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 6492220000.
Ημερομηνία: 27/09/2021 11:28:17

Α.Δ.Α.: ΩΜΤΤ46906Γ-ΟΛΓ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 27/09/2021 09:15:27

Α.Δ.Α.: ΨΖΡΗ46ΜΗΨ5-Θ99
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προσθήκη υποσυστήματος καταγραφής ετήσιου απολογισμού εξετάσεων HIV στην κοινότητα, στην αντίστοιχη βάση
Ημερομηνία: 24/09/2021 15:19:19

Α.Δ.Α.: 6ΕΧΑ46907Κ-9ΩΣ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ?ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕΘ-ΜΠΛΟΚ ΚΑΡΜΠΟΝΙΖΕ)
Ημερομηνία: 24/09/2021 13:52:40

Α.Δ.Α.: 6ΟΡ34690ΒΓ-ΞΚ6
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ
Ημερομηνία: 24/09/2021 12:07:34

Α.Δ.Α.: Ω50Π469074-ΚΙ9
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης για την προμήθεια αντιδραστηρίων Vitamin D, TSH, Anti-HCV, HIV, Vitamin B12
Ημερομηνία: 24/09/2021 12:05:00

Α.Δ.Α.: ΩΗ2Χ469066-ΣΗ3
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 32Γ/2021 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ"
Ημερομηνία: 24/09/2021 10:40:41

Α.Δ.Α.: ΩΣΤΛ46ΨΖ2Ν-ΖΣΣ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων» - ‘’Drug Design and Development’’.
Ημερομηνία: 24/09/2021 09:59:37

Α.Δ.Α.: ΨΧΓΓ4690Β4-1ΝΙ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Θέμα: Η ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 13540/22-09-2021 (Δ12/07-05-2021/Σ.Α.123979 /Σ1) ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CPV 38434580-5 (AΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Ημερομηνία: 23/09/2021 10:46:56

Α.Δ.Α.: 67ΚΞ4690Β1-Ρ13
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Θέμα: ΘΕΜΑ 28ο : «Έγκριση προμήθειας διαφόρων υλικών και παροχής υπηρεσιών στην Οργανική Μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος» λόγω κατεπείγοντος μετά από συλλογή προσφορών με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και τις τιμές του Παρατηρητήριου Τιμών.»
Ημερομηνία: 23/09/2021 09:37:44

Α.Δ.Α.: 6ΔΗΛ469041-Ι1Λ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Θέμα: Επείγουσα Έρευνα Αγοράς ? Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ- ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ????.ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΠΡΕΫ)( ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) (ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας).
Ημερομηνία: 21/09/2021 09:46:26

Α.Δ.Α.: 9Υ7Σ46906Ρ-Φ1Μ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ'
Θέμα: ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 20/09/2021 15:19:21

Α.Δ.Α.: ΩΞ5246907Φ-33Δ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Θέμα: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια « Ιατρικών αναλωσίμων- Ειδικών υλικών Αναισθησιολογικού- Χειρουργείου».
Ημερομηνία: 20/09/2021 13:28:21

Α.Δ.Α.: 69ΥΤ46906Λ-ΥΩΩ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ AIDS PROYP. 4000€ ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ
Ημερομηνία: 17/09/2021 09:57:44

Α.Δ.Α.: ΩΖ9Ζ46ΨΖ2Ν-97Χ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Αποδοχή διαχείρισης έργου
Ημερομηνία: 16/09/2021 12:53:00

Α.Δ.Α.: Ω2ΧΙ46906Λ-ΥΔ0
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ AIDS ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ.
Ημερομηνία: 16/09/2021 12:08:46

Α.Δ.Α.: ΩΑΩ246ΨΖ2Ν-54Σ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Διάφορα Θέματα
Ημερομηνία: 16/09/2021 10:53:05

Α.Δ.Α.: ΩΘ104690Β2-49Π
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ 8ο 40η ΔΣ 14-09-2021
Ημερομηνία: 16/09/2021 09:24:23

Α.Δ.Α.: Ω16Μ46ΨΧ6Τ-ΚΘ7
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ
Θέμα: Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου 1019, με τίτλο: ?Development of a multi-parametric morphofunctional platform to uncover disease mechanisms and druggable targets in patient derived cells: study of neuron-glia dynamics in alpha synuclein-mediated pathologies? (DiseasePHENOTarget) (ΕΛΙΔΕΚ) με Ε.Υ. την Δρα Ρ. Μάτσα
Ημερομηνία: 15/09/2021 13:28:16

Α.Δ.Α.: ΨΚΟΨ4653ΠΩ-ΓΗΔ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Θέμα: Επιλογή και κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος ? Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Νομικού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων
Ημερομηνία: 15/09/2021 12:19:52

Α.Δ.Α.: ΨΞΕΕ469045-6Ε4
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Θέμα: Προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικών εξετάσεων μετά την λήξη της σύμβασης.
Ημερομηνία: 15/09/2021 10:47:18

Α.Δ.Α.: 6Τ3Ψ46ΨΖ2Ν-35Υ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την 3η εκτελεστική σύμβαση της από 11/01/2021 Συμφωνίας Πλαίσιο (21SYMV007995182)
Ημερομηνία: 14/09/2021 11:13:29

Α.Δ.Α.: ΩΝΛΟ46ΜΗΨ5-Β1Δ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για προμήθεια εξακοσίων (600) τεμαχίων HIV Rapid tests kits
Ημερομηνία: 14/09/2021 11:00:21

Α.Δ.Α.: 6ΦΘΗ469066-ΓΤΧ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ
Θέμα: Θέμα 38ο : Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων(ρολός θερμοσυγκολούμενος-δείκτης ελέγχου καθαρισμού πλυντηρίων-προστατευτικές θήκες για οφθαλμολογικά εργαλεία-χειροπετσέτα χειρουργείου-ολοκληρωμένος πολυπαραμετρικός χημικός δείκτης ατμού-απλός χημικός δείκτης ατμού-πλήρες τεστ κλιβάνου ατμού-βούρτσες καθαρισμού εργαλείων-υγρό απορρυπαντικό χειρουργικών εργαλείων) για τις ανάγκες του τμήματος Αποστείρωσης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και απολυμαντικών για τις ανάγκες του Γαστρεντερολογικού Ιατρείου του Γενικού Νοσοκομείου, δαπάνης 16.559,90€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ κατόπιν της αριθ. 13ης/14- 07-2021 θ. 28ο Απόφασης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο».
Ημερομηνία: 14/09/2021 09:03:18

Α.Δ.Α.: ΩΗ2Ε4690ΒΞ-ΝΞΚ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αρίθμ. 163/2021 ,Για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Ανοσολογικού Αναλυτή Αιμοδοσίας , με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων
Ημερομηνία: 14/09/2021 07:32:44

Α.Δ.Α.: 694Π4653ΠΩ-ΩΑΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Θέμα: Προκήρυξη διαγωνισμού έτους 2021 για την πλήρωση συνολικά εκατόν πέντε (105) θέσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, απευθείας κατάταξης, ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων
Ημερομηνία: 10/09/2021 14:01:08

Α.Δ.Α.: 96Ε64690Β9-ΒΕΦ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 10/09/2021 13:22:19

Α.Δ.Α.: 66ΨΑ46904Υ-Α4Α
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 10/09/2021 09:46:37

Α.Δ.Α.: ΨΓΚ14690ΒΩ-ΕΔΕ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΘΕΜΑ 24: Έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας διαφόρων Υλικών και των τεχνικών τους προδιαγραφών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου, της 40ης/09-09-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ/
Ημερομηνία: 10/09/2021 09:25:47

Α.Δ.Α.: 9ΧΓ246Ψ8ΧΒ-Ψ1Υ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ανακοίνωση ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών
Ημερομηνία: 08/09/2021 16:02:08

Α.Δ.Α.: Ω0Δ446904Μ-2ΦΧ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΊΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ν.Μ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ημερομηνία: 07/09/2021 14:28:44

Α.Δ.Α.: 9ΦΓΩ46907Τ-8ΗΛ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'
Θέμα: ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΑ ΜΕΘ -COVID (17699)
Ημερομηνία: 07/09/2021 14:21:28

Α.Δ.Α.: ΨΒΒΨ469041-ΔΔΛ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Θέμα: Επείγουσα Έρευνα Αγοράς ? Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ- ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ????.ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΠΡΕΫ)(ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)(ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας).
Ημερομηνία: 07/09/2021 09:51:50

Α.Δ.Α.: ΩΘΕ54690ΒΣ-ΦΤΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ
Θέμα: Έγκριση αιτημάτων προμήθειας υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών Αιμοδοσίας ? Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου Κοζάνης, με ή χωρίς συνοδό εξοπλισμό, από 03-08-2021 έως 24-08-2021
Ημερομηνία: 03/09/2021 14:22:06

Α.Δ.Α.: 6ΛΡ94690ΒΚ-Δ2Κ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 03/09/2021 09:15:09

Α.Δ.Α.: 6ΒΥ5Ω6Χ-ΟΣΜ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1606 για :ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΕΕ (e-ΑΔΕΙΕΣ)
Ημερομηνία: 01/09/2021 14:28:49

Α.Δ.Α.: 94ΨΙ46ΨΖ2Ν-ΜΘΙ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Εγκρίσεις Πρ/σμών Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Ημερομηνία: 01/09/2021 12:56:01Loading...

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες

Τηλεφωνική γραμμή για το HIV/AIDS

210-7222222

Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 21:00