Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: 99ΩΡ46Ψ8ΧΒ-Ζ50
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Σύναψη σύμβασης του HEAL-Link με τον εκδοτικό οίκο SPRINGER για την απόκτηση δικαιωμάτων απομακρυσμένης πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών για τα έτη 2019-2021
Ημερομηνία: 23/08/2019 13:54:44

Α.Δ.Α.: Ψ038469Η2Ο-Ι0Ψ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ -ΚΥ ΝΑΞΟΥ
Ημερομηνία: 23/08/2019 12:38:35

Α.Δ.Α.: 6ΔΞ1469045-Φ01
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Θέμα: Έγκριση ?ρακτικών α?οσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών και οικονομικών ?ροσφορών συνο?τικού διαγωνισμού για την ?ρομήθεια ιατρικών αναλωσίμων, για το Γ.Ν ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΣ <<ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ>>.
Ημερομηνία: 23/08/2019 12:03:49

Α.Δ.Α.: Ψ3ΠΤ4690Β2-ΣΩ4
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 23/08/2019 12:02:48

Α.Δ.Α.: 7ΧΜΙ469045-Σ4Φ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Θέμα: Έγκριση ?ρακτικών συνο?τικού διαγωνισμού ?ρομήθειας Συσκευών Αναισθησίας και Ανάνηψης για την Ο.Μ.Έδρας Αγίου Νικολάου του Γ.Ν.Λασιθίου.
Ημερομηνία: 23/08/2019 12:02:18

Α.Δ.Α.: 7ΜΙ94690Ω3-10Ρ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια απολυμαντικών και διαφόρων ανταλλακτικών για την κάλυψη άμεσων αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Κεντρικής Αποθήκης Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.
Ημερομηνία: 23/08/2019 11:59:45

Α.Δ.Α.: ΨΒ044690Ω3-ΠΜΞ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: Έγκριση Δημοσίευσης Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια απολυμαντικών και διαφόρων ανταλλακτικών για την κάλυψη άμεσων αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Κεντρικής Αποθήκης του Π.Γ.Ν.Α προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.548,40€ πλέον ΦΠΑ.
Ημερομηνία: 23/08/2019 11:57:12

Α.Δ.Α.: 61ΝΧ46ΨΖ2Ν-66Β
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Αποδοχή διαχείρισης των έργων/προγραμμάτων, των οποίων η κατ’ ουσίαν αποδοχή και έναρξη της διαχείρισης έχει πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4610/2019, ήτοι τις 7.5.2019
Ημερομηνία: 23/08/2019 09:09:01

Α.Δ.Α.: 7ΧΗΥ469045-Ω5Ο
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Θέμα: Έγκριση ?ρακτικού-γνωμοδότησης της ε?ιτρο?ής ?αραλαβής φαρμάκων-υγειονομικού υλικού και αντιδραστηρίων έτους 2019 σχετικά με την τρο?ο?οίηση της με αρ. ?ρωτ. 6786/16-7-2019 σύμβασης ?ρομήθειας αντιδραστηρίων ανοσολογικών εξετάσεων για την οργανική μονάδα έδρας-Άγιος Νικόλαος και την α?οκεντρωμένη οργανική μονάδα Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου με ταυτόχρονη ?αραχώρηση συνόδου εξο?λισμού-αναλυτή κατά το μέρος της ?ου αφορά την οργανική μονάδα έδρας-Άγιος Νικόλαος.
Ημερομηνία: 22/08/2019 13:53:19

Α.Δ.Α.: ΨΡΟΧ4690ΒΩ-740
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 192/2019 Απολυμαντικά
Ημερομηνία: 22/08/2019 11:59:47

Α.Δ.Α.: ΩΛΠ746906Λ-69Ε
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 17ης/31-07-2019, θέμα 14ο, απόφασης Δ.Σ. (με ΑΔΑ: ΩΖΞΙ46906Λ-9ΑΧ).
Ημερομηνία: 22/08/2019 11:13:02

Α.Δ.Α.: 6Τ8Τ4690Β1-17Ρ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Θέμα: 14η/15ο/20-08-2019 ΘΕΜΑ 15ο «Έγκριση προμήθειας υγειονομικού υλικού στην Οργανική Μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος», λόγω κατεπείγοντος μετά από συλλογή προσφορών με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και τις τιμές του Παρατηρητήριου Τιμών, για αιτήματα κατά το μήνα Αύγουστο 2019».
Ημερομηνία: 21/08/2019 14:53:37

Α.Δ.Α.: 9Η1Β4690Β1-Α8Ω
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Θέμα: 14η/16ο/20-08-2019 ΘΕΜΑ 16ο «Έγκριση προμήθειας διαφόρων υλικών και παροχής υπηρεσιών στην Οργανική Μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος», λόγω κατεπείγοντος μετά από συλλογή προσφορών με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και τις τιμές του Παρατηρητήριου Τιμών, για αιτήματα κατά το μήνα Αύγουστο 2019».
Ημερομηνία: 21/08/2019 14:50:37

Α.Δ.Α.: 6ΘΦ1469Β7Θ-1Ι8
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 80791 #2404620 #299703
Ημερομηνία: 21/08/2019 14:10:55

Α.Δ.Α.: ΩΘΡ64690Ω3-ΚΨΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για τις ανάγκες του Κέντρου Αιμοδοσίας και του Παθολογοανατομικού Τμήματος του ΠΓΝΑ προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00 πλέον ΦΠΑ
Ημερομηνία: 21/08/2019 10:28:33

Α.Δ.Α.: Ψ3ΒΛ46904Ζ-Ω74
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 20/08/2019 12:56:10

Α.Δ.Α.: ΨΥΔΡ46Ψ8ΧΒ-ΑΔΚ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 32319/2019
Ημερομηνία: 19/08/2019 19:26:31

Α.Δ.Α.: ΩΗΡΜ469Β7Θ-Ν6Β
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2404629 #299214
Ημερομηνία: 19/08/2019 14:39:06

Α.Δ.Α.: ΩΨΞΤ469Β7Θ-Β1Ξ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #2404629 #299207
Ημερομηνία: 19/08/2019 14:38:44

Α.Δ.Α.: 7ΝΨΦ46906Η-1ΓΓ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Θέμα: ΘΕΜΑ 12: «Αναφορικά με έγκριση και εφαρμογή οδηγιών εργασίας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στα πλαίσια της Στοχοθεσίας».
Ημερομηνία: 19/08/2019 13:17:50

Α.Δ.Α.: ΨΟΜΦ4690Ω5-ΧΩΦ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ'
Θέμα: 10 ΗΔ Έγκριση τεχνικού πρακτικού της Επιτροπής Διενεργειας και Αξιολογησης του ΣΔ50/2018 για την προμήθεια ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ προυπολ.δαπάνης 71.920,00€
Ημερομηνία: 14/08/2019 09:51:26

Α.Δ.Α.: ΩΧ0Ω4690Β5-ΘΨΗ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 12/08/2019 13:12:55

Α.Δ.Α.: 656Π46Ψ8ΧΒ-2ΔΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 32231/2019
Ημερομηνία: 09/08/2019 19:32:22

Α.Δ.Α.: Ψ7ΖΧ46Ψ8ΧΒ-ΠΥ1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 32225/2019
Ημερομηνία: 09/08/2019 19:32:21

Α.Δ.Α.: ΨΑ1Θ46Ψ8ΧΒ-ΒΗΘ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 32182/2019
Ημερομηνία: 09/08/2019 19:31:39

Α.Δ.Α.: ΨΛ8Ζ46Ψ8ΧΒ-ΕΥΞ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 32181/2019
Ημερομηνία: 09/08/2019 19:31:38

Α.Δ.Α.: ΡΒΦΒ46Ψ8ΧΒ-ΨΟΔ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 32180/2019
Ημερομηνία: 09/08/2019 19:31:36

Α.Δ.Α.: Ψ98Η7Λ6-ΨΧ4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέμα: Διαβίβαση της υπ’ αριθ.131/07-8-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση 1ης τροποποίησης του σχεδίου δράσης για την πρόληψη, ευαισθητοποίηση και προαγωγή υγείας των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το 2019»
Ημερομηνία: 09/08/2019 11:42:45

Α.Δ.Α.: ΨΙΒΡ46907Ω-ΕΤ2
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 09/08/2019 11:28:15

Α.Δ.Α.: 6Σ2Τ4690Ω3-ΟΡΜ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: «Έγκριση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων προμήθειας Αντιδραστηρίων & Υγειονομικού Υλικού, μετά την πρόσκληση υποβολής προσφορών, που αφορούν την κάλυψη λειτουργικών αναγκών διαφόρων Εργαστηρίων-Τμημάτων του ΠΑ.Γ.Ν.Εβρου?Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης, συνολικής δαπάνης 48.804,12€ με Φ.Π.Α, (ΠΧ 192 ΕΩΣ ΠΧ 203 & ΠΔ 193»
Ημερομηνία: 09/08/2019 10:00:23

Α.Δ.Α.: ΩΧΩΒ46904Ν-0Σ7
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΕΛΠΙΣ'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ
Ημερομηνία: 09/08/2019 09:57:28

Α.Δ.Α.: ΩΘΖΥΩ1Χ-ΔΦΟ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1244 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1/8/19 ΕΩΣ 31/8/19 ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 31/12/2019)
Ημερομηνία: 09/08/2019 08:23:42

Α.Δ.Α.: 78Π5Ω1Χ-ΩΤΔ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1243 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1/8/19 ΕΩΣ 31/8/19 ΤΟΥ Α ΚΑΠΗ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 24/01/2021)
Ημερομηνία: 09/08/2019 08:23:39

Α.Δ.Α.: Ω82046Ψ8ΧΒ-Σ17
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 32176/2019
Ημερομηνία: 08/08/2019 19:37:34

Α.Δ.Α.: Ψ2ΣΡ469ΗΚΚ-Φ2Ρ
ΕΡΕΥΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ'
Θέμα: Διακήρυξη για Σύμβαση Συμφωνίας - Πλαίσιο με Ανοικτή Διαδικασία μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια Ερευνητικών Αναλωσίμων στα πλαίσια του έργου «ΕΡΕΥΝΩ ? ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ? ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 5030527 , «Ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού μοντέλου RANKL- επαγόμενου καρκίνου του μαστού στο ποντίκι και καινοτόμων τεχνολογιών ανάλυσής του για την δημιουργία προκλινικής πλατφόρμας αξιολόγησης φαρμάκων>> με ακρωνύμιο <<BreastCaRANKL και κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ- 02829)» με εκτιμώμενη αξία 71.200,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Ημερομηνία: 08/08/2019 14:44:54

Α.Δ.Α.: ΩΝΠΑ46ΨΖ2Ν-ΕΨ0
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 08/08/2019 12:17:59

Α.Δ.Α.: Ω13Β46ΨΖ2Ν-Ε5Κ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Εγκρίσεις Πρ/σμων Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Ημερομηνία: 08/08/2019 08:58:40

Α.Δ.Α.: 9ΓΚΤ46ΨΖ3Π-7ΥΘ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 ? 2020 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ: ΨΜ4Ν46ΨΖ3Π-ΥΚΞ
Ημερομηνία: 07/08/2019 16:31:18

Α.Δ.Α.: ΩΘΧΣ46907Ι-2ΡΛ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Θέμα: Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΝΟ 207 /2019
Ημερομηνία: 07/08/2019 13:01:38

Α.Δ.Α.: 6ΡΒ546907Ι-ΨΞΒ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Θέμα: Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΝΟ 206 /2019
Ημερομηνία: 07/08/2019 12:59:38

Α.Δ.Α.: 6ΗΚ2469070-4ΓΧ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 'ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ Κ ΠΡΩΙΟ'
Θέμα: Θέμα10ο: Λήψης απόφασης αξιολόγησης επί διενεργηθέντος πρόχειρου διαγωνισμού 04Σ/ν.4542/Π19-20 για τις υπηρεσίες «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ» του Γ.Ν. Σύρου.
Ημερομηνία: 07/08/2019 11:31:36

Α.Δ.Α.: 68ΗΛ46906Η-ΚΕΥ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 07/08/2019 10:54:43

Α.Δ.Α.: 6ΓΔΜΟΕΨΖ-ΩΦ2
ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2019 Δ.Σ. - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 07/08/2019 10:18:37

Α.Δ.Α.: Ω5ΘΧ46ΨΖ2Ν-5ΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
Ημερομηνία: 06/08/2019 15:01:57

Α.Δ.Α.: 6291469045-ΟΝΝ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 06/08/2019 11:40:38

Α.Δ.Α.: Ω2Κ046ΨΖ2Ν-Ψ7Π
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 06/08/2019 08:55:35

Α.Δ.Α.: Ω22Υ469Η26-Υ20
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Πρακτικά της 175 Συνεδρίασης της Επιτροπής ΕΛΚΕΑ (ορθή επανάληψη)
Ημερομηνία: 06/08/2019 08:06:35

Α.Δ.Α.: ΨΥΖ0469Η26-ΥΚΔ
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Πρακτικά της 178ης Συνεδρίασης Επιτροπής ΕΛΚΕΑ
Ημερομηνία: 05/08/2019 14:08:44

Α.Δ.Α.: ΩΟΜΘ4690Β9-2ΨΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας με αντιδραστήρια για τον ανοσολογικό αναλυτή, του μικροβιολογικού εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, συνολικής δαπάνης 5.456,00€ με Φ.Π.Α. 24%.
Ημερομηνία: 05/08/2019 13:28:32

Α.Δ.Α.: Ω0ΦΙ46906Γ-ΣΑ9
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΝΑΝΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 05/08/2019 10:54:01

Α.Δ.Α.: ΩΚΕΣ7ΛΛ-Ε5Τ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Θέμα: Τροποποίηση της Πράξης «Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης με Υπηρεσίες Κινητής Μονάδας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041485 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
Ημερομηνία: 05/08/2019 10:44:03

Α.Δ.Α.: ΨΞΥΑ469Β7Θ-33Φ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 619/25.07.2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
Ημερομηνία: 05/08/2019 10:20:41

Α.Δ.Α.: ΩΛΝΖ4690ΩΔ-ΩΡΡ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. 'ΑΤΤΙΚΟΝ'
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών αξίας έως 20.000,00€ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ -ΕΝΤΟΣ ΠΤΥ - ΕΚΤΟΣ ΠΤΥ ? ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) πλέον Φ.Π.Α (Από 01/06/2019 έως 30/06/2019) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
Ημερομηνία: 05/08/2019 09:47:09

Α.Δ.Α.: ΩΣΠΤ469Η26-ΝΟ9
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Πρακτικά της 178ης Συνεδρίασης της Επιτροπής ΕΛΚΕΑ στις 27.05.2019
Ημερομηνία: 05/08/2019 09:29:46

Α.Δ.Α.: ΩΦΟ4469Η26-2ΩΖ
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Πρακτικά της 175ης Συνεδρίασης της Επιτροπής ΕΛΚΕΑ στις 25.02.2019
Ημερομηνία: 05/08/2019 09:10:38

Α.Δ.Α.: 7ΧΥ246ΨΖΥ1-010
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 3283/2019
Ημερομηνία: 03/08/2019 00:38:48

Α.Δ.Α.: 9ΨΛ34690ΩΜ-ΣΛ3
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ'
Θέμα: Σύμβαση για την παροχή των υπηρεσιών εξειδικευμένων μεταφορών αίματος ? παραγώγων αίματος, μοσχευμάτων κ.λ.π. για τις ετήσιες ανάγκες του Νοσοκομείου μας
Ημερομηνία: 02/08/2019 15:18:35

Α.Δ.Α.: ΩΚ2Τ46ΨΖ2Ν-3ΤΥ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 02/08/2019 14:40:36

Α.Δ.Α.: 6Ρ4Α46ΨΖ2Ν-ΒΤΞ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 02/08/2019 14:30:38

Α.Δ.Α.: ΩΦΧΥ469066-5ΑΒ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝΛΑΡΙΣΑΣ
Ημερομηνία: 02/08/2019 14:28:24

Α.Δ.Α.: ΨΑ6Β469066-Η6Π
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: «Έγκριση πρακτικού τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας Αντιδραστηρίων Ιολογικού Ελέγχου για τις ανάγκες του Τμήματος της Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου μας , δαπάνης 15.673,67€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
Ημερομηνία: 02/08/2019 13:54:03

Α.Δ.Α.: Ω65Α46ΨΖ2Ν-ΔΓ4
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 02/08/2019 12:44:19

Α.Δ.Α.: ΨΤ5Ν46ΨΖ2Ν-22Ξ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 02/08/2019 11:46:59

Α.Δ.Α.: 6Υ0Ω46ΨΖ2Ν-5ΥΖ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί- ου Αθηνών με τίτλο «Παθολογία, Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος-Oral Pathology, Surgery and Radiology»
Ημερομηνία: 02/08/2019 11:13:08

Α.Δ.Α.: ΨΨΔ14690ΒΞ-0ΒΟ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Θέμα: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Ανοσολογικού Αναλυτή Αιμοδοσίας με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων.
Ημερομηνία: 02/08/2019 10:01:52

Α.Δ.Α.: ΩΔ5ΕΩΞΑ-Κ97
ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 589/2019 ΠΕΡΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 02/08/2019 09:22:57

Α.Δ.Α.: 60Γ546907Ι-ΧΡ1
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Θέμα: Διακήρυξη NO 28/2019 Συνοπτικού διαγωνισμού Για την μεταφορά Δειγμάτων Αίματος
Ημερομηνία: 02/08/2019 07:29:01

Α.Δ.Α.: 6Μ2846ΨΖ2Ν-Σ3Ζ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 01/08/2019 14:56:05

Α.Δ.Α.: 6ΙΞΕ46ΨΖ2Ν-6ΒΗ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 01/08/2019 14:35:00

Α.Δ.Α.: ΩΖΞΙ46906Λ-9ΑΧ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: Έγκριση ανάθεσης προμήθειας αντιδραστηρίων, συνολικής δαπάνης 9.357,04€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ημερομηνία: 01/08/2019 09:57:29

Α.Δ.Α.: ΨΟΘΨ46ΨΖ2Ν-Δ2Ε
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Διάφορα Θέματα διαγωνισμών
Ημερομηνία: 01/08/2019 09:38:03

Α.Δ.Α.: 69ΕΜ46907Ι-36Ι
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Θέμα: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27η ΘΕΜΑ 1ο
Ημερομηνία: 01/08/2019 08:39:17Efficacy and Safety of Doravirine/Lamivudine/Tenofovir Disoproxil Fumarate (DOR/3TC/TDF) in Treatment-NaΓ―ve HIV-1 Infected Adults with Transmitted Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NNRTI) Resistance Mutations

Fri, 16 Aug 2019 00:00:00 GMT-05:00 - Wong, Alexander; Goldstein, Deborah; Mallolas, Josep; DeJesus, Edwin; Johnson, Margaret; Molina, Jean-Michel; Pozniak, Anton; Rodgers, Anthony; Teal, Valerie; Hepler, Deborah; Kumar, Sushma; Sklar, Peter; Hanna, George J; Hwang, Carey; Badshah, Cyrus; Teppler, Hedy

Diagnostic accuracy of oral mucosal transudate tests compared to blood-based rapid tests for HIV among children ages 18 months to 18 years in Kenya and Zimbabwe

Fri, 16 Aug 2019 00:00:00 GMT-05:00 - Chikwari, Chido Dziva; Njuguna, Irene N.; Neary, Jillian; Rainer, Crissi; Chihota, Belinda; Slyker, Jennifer A.; Katz, David A.; Wamalwa, Dalton C.; Oyiengo, Laura; Bandason, Tsitsi; McHugh, Grace; Dauya, Ethel; Mujuru, Hilda; Stewart, Kearsley A; John-Stewart, Grace C.; Ferrand, Rashida A.; Wagner, Anjuli D.
Εισαγωγή: Gaps persist in HIV testing for children who were not tested in prevention of mother-to-child HIV transmission programs. Oral mucosal transudate rapid HIV tests (OMT) have been shown to be highly sensitive in adults but their performance has not been established in children.
Μέθοδοι: ART-naΓ―ve children aged 18 months to 18 years in Kenya and Zimbabwe were tested for HIV using rapid OraQuick ADVANCE Rapid HIV/2 Antibody test on oral fluids (OMT) and blood-based rapid diagnostic testing (BBT). BBT followed Kenyan and Zimbabwean national algorithms. Sensitivity and specificity were calculated using the national algorithms as the reference standard.
Αποτελέσματα: A total of 1,776 children were enrolled; median age was 7.3 years (IQR: 4.7, 11.6). Among 71 children positive by BBT, 71 were positive by OMT (sensitivity: 100% [97.5%CI: 94.9-100%]). Among the 1,705 children negative by BBT, 1,703 were negative by OMT (specificity: 99.9% [95%CI: 99.6-100.0%]). Due to discrepant BBT and OMT results, 2 children who initially tested BBT negative and OMT positive were subsequently confirmed positive within 1 week by further tests. Excluding these 2 children, the sensitivity and specificity of OMT compared to BBT were each 100% (97.5%CI: 94.9-100% and 99.8-100%, respectively).
Συμπεράσματα: Compared to national algorithms, OMT did not miss any HIV-positive children. These data suggest that OMTs are valid in this age range. Future research should explore the acceptability and uptake of OMT by caregivers and health workers to increase pediatric HIV testing coverage. Corresponding Author: Chido Dziva Chikwari Biomedical Research and Training Institute 10 Seagrave Road, Avondale Harare, Zimbabwe Tel: +263772773879/+2634745583 Email: Chido.DzivaChikwari@lshtm.ac.uk The authors report no conflicts of interest related to this work. * Joint first authors Funding: The study in Zimbabwe was jointly funded by the Duke Global Health Institute, the UK Medical Research Council (MRC) and the UK Department for International Development (DFID) under the MRC/DFID concordat agreement and is also part of the EDCTP2 programme supported by the European Union (MR/P011268/1). The Saliva Testing and Video Information to Expand Uptake of Pediatric HIV Testing (STEP-UP) study was funded by the National Institutes of Health (NIH; P30 AI027757 [CFAR New Investigator Award; PI: Wagner]) and the Thrasher Research Foundation (A119882). INN, DAK, JN, ADW were supported by P30 AI027757. ADW was also supported by A119882. INN was supported by Fogarty International Centre (FIC) D43TW009783. This publication was supported by the University of Washington Global Center for the Integrated Health of Women, Adolescents, and Children (Global WACh). This publication was funded in part by the University of Washington / Fred Hutch Center for AIDS Research, and NIH funded program under award number AI027757, which is supported by the following NIH Institutes and Centers: NIAID, NCI, NIMH, NIDA, NICHD, NHLBI, NIA, NIGMS, NIDDK. The content of this publication is solely the responsibility of the authors and does not necessarily represent the official views of the National Institutes of Health. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 (CC BY), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. - Β© 2019

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες

Τηλεφωνική γραμμή για το HIV/AIDS

210-7222222

Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 21:00