Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: 9ΦΞΓ46ΨΖ2Ν-76Φ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Σύμβαση φυσικού προσώπου
Ημερομηνία: 23/05/2022 13:58:25

Α.Δ.Α.: Ψ9ΣΕ4690ΒΞ-23Ν
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια «Ειδών Εστίασης - Απορρυπαντικά - Απολυμαντικά»
Ημερομηνία: 23/05/2022 13:29:50

Α.Δ.Α.: 66ΔΔ4690Β5-84Ξ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ», CPV: 24455000-8 & 24322500-2, KAE 1351Α μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies(http://isupplies.gr) της εταιρείας iSmart P.C.
Ημερομηνία: 23/05/2022 10:22:00

Α.Δ.Α.: Ψ7ΡΠ4690Β2-277
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας για προμήθευα αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ cpv 33696200-7
Ημερομηνία: 20/05/2022 15:00:44

Α.Δ.Α.: 9ΝΧ64690ΒΞ-ΟΧ7
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Ανοσολογικού Αναλυτή Αιμοδοσίας, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή & αναλωσίμων, για 1 έτος
Ημερομηνία: 20/05/2022 14:58:59

Α.Δ.Α.: Ω5Χ446ΨΖ2Ν-ΣΟΗ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Αποδοχή διαχείρισης έργου
Ημερομηνία: 20/05/2022 10:44:59

Α.Δ.Α.: ΨΨΘ046907Γ-ΩΑΡ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ
Θέμα: Έγκριση τελικών τεχνικών προδιαγραφών για το Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό Προμήθειας υγειονομικού υλικού για (3) έτη
Ημερομηνία: 19/05/2022 14:46:48

Α.Δ.Α.: 9ΡΨΡ46907Γ-Π02
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ
Θέμα: Έγκριση τελικών τεχνικών προδιαγραφών για το Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό Προμήθειας υγειονομικού υλικού για (3) έτη
Ημερομηνία: 19/05/2022 14:12:27

Α.Δ.Α.: ΨΑΘΔ469066-ΧΞΙ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ
Θέμα: Θέμα ΕΗΔ 6ο : «Έγκριση όλων των σταδίων [(αρ. πρωτ. 26879/23-11-2021/ Πρακτικού Νο 1. (αποσφράγισης, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής) & του αρ. πρωτ. 4657/15.02.2022 Πρακτικού Νο 2. (οικονομικής αξιολόγησης) τα οποία εγκρίθηκαν με το απόσπασμα πρακτικών της 3ης /18.02.2022 Θ: 25ο Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»] καιτου αρ. πρωτ. 12465/04-05-2022Πρακτικού Νο 3. (ελέγχου-αξιολόγησης των δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων) του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας ‘ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ CPV 33696200-7προγραμματισμού διαγωνισμών προμηθειών-υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2021-2022 για το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ? ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 279.987.48€συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με δικαίωμα ενεργοποίησης του δικαιώματος της προαίρεσης έως και του 50% των αρχικών ποσοτήτων. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη μετά του δικαιώματος της προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 419.981.22€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής(χαμηλότερη τιμή) και με αρ. 32Γ/2021 Διακήρυξη»
Ημερομηνία: 19/05/2022 13:19:42

Α.Δ.Α.: ΨΙΟΗ46907Ι-ΔΚΤ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 31/2022
Ημερομηνία: 19/05/2022 11:42:06

Α.Δ.Α.: 6Ζ9Γ46907Γ-ΣΜ9
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 'ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣ
Θέμα: Ορθή-2 επανάληψη της 21ης Συν./Θέμα 3ο της 24-03-2022 Απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Ορθή επανάληψη της 11ης Συν./Θέμα 2ο της 17-02-2022 Απόφασης Δ.Σ. με θέμα Έγκριση τελικών τεχνικών προδιαγραφών για το Διεθνή Ηλεκτρονικό διαγωνισμό Προμήθειας Αντιδραστηρίων για (3) έτη »
Ημερομηνία: 19/05/2022 10:45:12

Α.Δ.Α.: ΨΛ1ΨΟΡ1Π-ΙΤ1
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΥΝ 17/10-05-2022 Θ: 67
Ημερομηνία: 19/05/2022 08:10:36

Α.Δ.Α.: 6Υ5ΜΟΡ1Π-ΧΡ2
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Θέμα: Ε Π Α Ν Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Δ. 49/09-05-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 19/05/2022 07:59:50

Α.Δ.Α.: 6ΜΖΚ46Ψ8ΧΒ-ΖΓΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 22967/2022
Ημερομηνία: 18/05/2022 19:45:44

Α.Δ.Α.: ΨΠ0Κ46Ψ8ΧΒ-777
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 73114 #7147906 #1330553
Ημερομηνία: 18/05/2022 19:13:52

Α.Δ.Α.: ΕΕΝΞ46Μ9ΞΗ-ΜΓΦ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 2088/2022
Ημερομηνία: 18/05/2022 19:02:29

Α.Δ.Α.: Ω256469ΗΚΥ-ΛΤΕ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Θέμα: Συμβάσεις εργασίας ? προαγωγές - διακοπές συμβάσεων
Ημερομηνία: 18/05/2022 17:50:16

Α.Δ.Α.: Ω83ΔΟΞΧΘ-Κ6Ι
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΩΝ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΔ ΤΟΥ ΠΧΠ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημερομηνία: 18/05/2022 13:55:19

Α.Δ.Α.: 67ΑΜ4690ΒΛ-Ι4Π
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
Θέμα: 13/2022ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΙΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ)(CPV: 33696500-0)» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 159199,159200 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (Ο.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ-Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ #215.000,00€# ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) (100.000,00€ ΓΙΑ ΤΗ Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, 115.000,00€ ΓΙΑ ΤΗ Ο.Μ. ΈΔΕΣΣΑΣ) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΈΝΑ (1)ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 430.000,00€ με ΦΠΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ
Ημερομηνία: 18/05/2022 13:38:50

Α.Δ.Α.: 9ΨΕ446907Τ-ΛΩΚ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'
Θέμα: ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΟ ΜΕΘ [10918]
Ημερομηνία: 18/05/2022 11:42:14

Α.Δ.Α.: 6ΚΜΕ4653Π4-ΒΑ5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Θέμα: Έλεγχος νομιμότητας κανονισμού αγώνων Μουάι Τάι
Ημερομηνία: 18/05/2022 11:26:40

Α.Δ.Α.: 675Β469066-ΓΨ6
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 218/18-05-2022 ΠΟΣΟΥ 19.983,19€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. HTOI 21.351,14€ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ( με συνοδό εξοπλισμό ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ.
Ημερομηνία: 18/05/2022 11:14:25

Α.Δ.Α.: ΨΓ4Ρ469Β7Θ-ΕΙΠ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Βελτιωμένα γενόσημα πολυπεπτιδικά φάρμακα με καινοτόμες φαρμακοτεχνικές μορφές», POLYPEPPHARM» (81301 Ε.Υ.: Σ. Ταραβήρας)
Ημερομηνία: 18/05/2022 10:59:09

Α.Δ.Α.: ΨΖ9ΛΩ6Μ-ΠΤΩ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 2/2 «Εφαρμογή άρθρων της Χάρτας για την Ισότητα των φύλων στον Δήμο Αθηναίων» της Πράξης «Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045464
Ημερομηνία: 17/05/2022 16:46:10

Α.Δ.Α.: ΡΒ0ΖΩ6Μ-ΙΤΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1/2 «Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Αθηναίων» της Πράξης «Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045464
Ημερομηνία: 17/05/2022 16:41:33

Α.Δ.Α.: 9Η4ΠΟΡ1Π-Η6Ζ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ- ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ) ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 17/05/2022 13:22:17

Α.Δ.Α.: 6ΚΔ746907Μ-ΛΥΧ
ΝΟΣΟΚ. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
Θέμα: 1805/12-05-2022 Πράξης της Εφορείας του Νοσοκομείου <<ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ>> για θέματα αρμοδιότητας Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημερομηνία: 17/05/2022 13:09:26

Α.Δ.Α.: 9Ε324690ΒΒ-Ε57
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: Έγκριση επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών, ειδών, ποσοτήτων, προϋπολογισμού για την προμήθεια «Έντυπα» (CPV: 22820000-4) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Άρτας, διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω της πλατφόρμας ISUPPLIES (ν 4782/2021) συνολικού προϋπολογισμού: 33.577,59 €συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος καθώς και τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας ? αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού.
Ημερομηνία: 17/05/2022 12:13:28

Α.Δ.Α.: 6ΒΨΝ46906Ψ-ΥΕΨ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΝΔΑ
Ημερομηνία: 17/05/2022 12:07:34

Α.Δ.Α.: 6ΖΞ3469070-1ΞΜ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 'ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ Κ ΠΡΩΙΟ'
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 191 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΤΝ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ.p
Ημερομηνία: 17/05/2022 10:40:26

Α.Δ.Α.: 6ΜΓΣ469070-3ΦΡ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 'ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ Κ ΠΡΩΙΟ'
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 186 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠ_ΤΡΟΠ ΧΡΗΜ_ ΔΑΠΑΝ_ ΔΙΑΘΕΣ_ ΠΙΣΤΩΣ_ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤ_ ΑΣΠΟΣΦ_ ΠΡΟΣΦ_ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤ_ ΓΝ_ ΚΥ ΝΑΞΟΥ
Ημερομηνία: 17/05/2022 10:28:28

Α.Δ.Α.: ΩΜΧΤ6-ΞΗΒ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 78/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ : 160918 Για την «προμήθεια αντιδραστηρίων( αντιδραστήρια εργαστηρίων)»
Ημερομηνία: 17/05/2022 10:09:34

Α.Δ.Α.: 68ΛΜ469070-ΕΟΥ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 'ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ Κ ΠΡΩΙΟ'
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 172 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΓΝ ΣΥΡΟΥ
Ημερομηνία: 17/05/2022 09:37:22

Α.Δ.Α.: 9Η534690ΒΜ-ΨΙΡ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Θέμα: Λήψη απόφασης για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών-Βιοχημικών Εξετάσεων» (CPV: 85145000-7) από τις εταιρείες «ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» και «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ» λόγω συνοδού εξοπλισμού, συνολικής δαπάνης 28.033,00€ πλέον ΦΠΑ (29.984,98€ με ΦΠΑ) για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα.
Ημερομηνία: 16/05/2022 19:51:26

Α.Δ.Α.: ΩΔ44ΩΕΕ-ΝΕ0
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ2022
Ημερομηνία: 16/05/2022 14:15:33

Α.Δ.Α.: Ψ9ΔΙ4690ΒΝ-ΟΕΤ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΣ 15/29-04-2022 Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ- Γ.Ν.ΘΗΒΑΣ
Ημερομηνία: 16/05/2022 12:31:41

Α.Δ.Α.: ΨΒ21469066-Β44
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ
Θέμα: Θέμα 36ο : ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ( με συνοδό εξοπλισμό ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,ΚΑΤΑΚYΡΩΘΗΣΑΣΔΑΠΑΝΗΣ 21.351,14€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
Ημερομηνία: 16/05/2022 07:19:50

Α.Δ.Α.: 6ΟΘΤΟΚΙΛ-951
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α’/ΘΜΙΑΣ & Β'/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Θέμα: Έγκριση ή μη σκοπιμότητας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών υγιεινής (αντισηπτικά χεριών, επιφανειών κλπ.) λόγω πανδημίας covid-19, για τις σχολικές μονάδες Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Αμαρουσίου» και έγκριση των αντίστοιχων προδιαγραφών
Ημερομηνία: 13/05/2022 16:13:24

Α.Δ.Α.: 6ΕΜΖ46904Ζ-Χ3Ν
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 13/05/2022 14:45:51

Α.Δ.Α.: ΨΚΥΦΟΡ9Υ-Θ8Ψ
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
Θέμα: Ανάληψη και δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους 2.200,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 6492220000.
Ημερομηνία: 13/05/2022 14:03:20

Α.Δ.Α.: 9ΔΕΓ4690Β9-ΑΓ8
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Θέμα: ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών διακίνησης αίματος (cpv:85146000-4), για την κάλυψη των αναγκών Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, για ένα έτος, ενδεικτικής δαπάνης 30.000,00€ με φπα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής».
Ημερομηνία: 13/05/2022 13:52:50

Α.Δ.Α.: 98ΣΗ469Η26-ΙΣΛ
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΗΜΔΗΣ «Προμήθεια ανοσοβιοχημικών αντιδραστηρίων για το Κεντρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο, αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ.»
Ημερομηνία: 13/05/2022 13:49:24

Α.Δ.Α.: Ω8ΗΣ46ΨΖ2Ν-7ΓΚ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση απασχόλησης προσωπικού που ασκεί επιστημονικό-τεχνικό έργο
Ημερομηνία: 13/05/2022 10:49:51

Α.Δ.Α.: ΩΝ13Ω6Χ-ΞΟ6
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-849 για :ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Δ.Ε ΑΙΓΙΟΥ
Ημερομηνία: 13/05/2022 10:31:50

Α.Δ.Α.: 96Ρ5Ω6Χ-ΕΟΔ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-805 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 13/05/2022 10:29:49

Α.Δ.Α.: 980Ω46ΨΖ2Ν-ΖΘΜ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Διάφορα Θέματα
Ημερομηνία: 12/05/2022 15:21:21

Α.Δ.Α.: 6Δ1Ο46ΨΖ2Ν-86Ρ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Διάφορα Θέματα
Ημερομηνία: 12/05/2022 15:15:26

Α.Δ.Α.: 97Χ14690Β1-ΤΓΒ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12-05-2022. Α΄ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 15o: «Έγκριση προμήθειας διαφόρων υλικών και παροχής υπηρεσιών στην Οργανική Μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος», λόγω κατεπείγοντος μετά από συλλογή προσφορών με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και τις τιμές του Παρατηρητήριου Τιμών».
Ημερομηνία: 12/05/2022 14:17:52

Α.Δ.Α.: 6ΙΨΣ46906Λ-ΚΑΕ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: Έγκριση ανάθεσης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ AIDS» συνολικής δαπάνης 1.590,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ημερομηνία: 12/05/2022 11:56:21

Α.Δ.Α.: ΨΦΡΖ46ΨΖ2Ν-2ΓΤ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση ανανέωσης συμβάσεων απασχόλησης προσωπικού στο πλαίσιο ερευνητικών έργων/ προγραμμάτων
Ημερομηνία: 12/05/2022 10:24:41

Α.Δ.Α.: Ω8Φ246ΨΖ2Ν-7ΦΩ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση απασχ. Μελών ΔΕΠ του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο ερευνητικών έργων/ προγραμμάτων
Ημερομηνία: 11/05/2022 14:05:55

Α.Δ.Α.: ΨΒΙ64690ΒΩ-Φ0Α
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΘΕΜΑ 31 : «Έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας διαφόρων Υλικών και των τεχνικών τους προδιαγραφών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου, των οποίων οι δαπάνες περιλαμβάνονται στον Προγραμματισμό του έτους 2022, της 20ης /09-05-2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ
Ημερομηνία: 11/05/2022 13:40:17

Α.Δ.Α.: 6Φ5Θ46907Μ-ΗΗ1
ΝΟΣΟΚ. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ 1359-00080
Ημερομηνία: 11/05/2022 12:55:34

Α.Δ.Α.: 6Δ34469ΗΚΚ-ΤΓ5
ΕΡΕΥΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡ.ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 'Α. ΦΛΕΜΙΓΚ'
Θέμα: Διακήρυξη για σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια Ερευνητικών Αναλωσίμων στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Δημιουργία πλατφόρμας βρογχοσκοπικών βιοψιών-σε-τσιπ (BioOnChip) για την πρόβλεψη της απόκρισης ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα στην ανοσοθεραπεία.», (με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149205 από το Ελλάδα 2.0 , Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας), προϋπολογισμού : 80.000,00 € χωρίς Φ.π.Α.
Ημερομηνία: 11/05/2022 12:26:59

Α.Δ.Α.: Ψ9ΩΗ4690ΒΩ-ΖΟΚ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΘΕΜΑ 28 : «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αριθμ. Πρωτ. 7812/ 28.04.2022 για προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» ΜΕ (CPV: 24455000-8) , ΤΗς 20Ης/09-05-2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ
Ημερομηνία: 10/05/2022 14:52:12

Α.Δ.Α.: 6ΧΨΘ46ΜΜΤΤ-ΞΔΚ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Θέμα: Παροχή συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
Ημερομηνία: 10/05/2022 13:57:45

Α.Δ.Α.: ΨΠΨ14690Β4-06Τ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 10/05/2022 10:56:22

Α.Δ.Α.: ΨΓ0Χ4690Ω3-ΜΘΜ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 522/2022 Συμβατικής Αξίας : 33.237,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Με αντικείμενο την προμήθεια με περιγραφή: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 970/0 ΑΔΑ: ΨΟΛ24690Ω3-0ΙΓ
Ημερομηνία: 09/05/2022 14:13:47

Α.Δ.Α.: 9ΗΒΥ4690ΒΣ-Ψ2Ζ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ
Θέμα: Έγκριση αιτημάτων προμήθειας υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών Αιμοδοσίας ? Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου Κοζάνης, με ή χωρίς συνοδό εξοπλισμό, από 15-4-2022 έως 28-4-2022
Ημερομηνία: 09/05/2022 13:52:37

Α.Δ.Α.: ΨΣ4ΤΩ6Μ-ΧΩ1
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: Έγκριση των τροποποιημένων Σχεδίων Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα για το Υποέργο 1/2 ?Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Αθηναίων? και το Υποέργο 2/2 ?Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων? της Πράξης ?Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων? με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS) 5045464
Ημερομηνία: 09/05/2022 13:35:33

Α.Δ.Α.: Ψ98Ε46ΨΖ2Ν-Θ52
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Σύμβαση φυσικού προσώπου
Ημερομηνία: 09/05/2022 12:27:02

Α.Δ.Α.: Ψ8Θ546904Ν-ΤΝΣ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΕΛΠΙΣ'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΑ "Η ΕΛΠΙΣ"
Ημερομηνία: 09/05/2022 12:13:04

Α.Δ.Α.: 6Σ0Β46906Ψ-ΥΑ7
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΝΔΑ
Ημερομηνία: 09/05/2022 11:30:05

Α.Δ.Α.: 96ΠΞ469Β7Θ-Γ01
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #3350565 #522452
Ημερομηνία: 09/05/2022 10:57:37

Α.Δ.Α.: ΨΒΣΒΟΡ1Π-Κ3Κ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α.Δ. 49/09-05-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 09/05/2022 09:36:49

Α.Δ.Α.: ΩΝΖΗΟΡ1Π-Π34
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Θέμα: Υπηρεσίες απολύμανσης ασθενοφόρων μέσω ΕΣΠΑ
Ημερομηνία: 09/05/2022 08:59:00

Α.Δ.Α.: 6Ι0146906Ο-7ΘΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ
Θέμα: «Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών της Δ/ξης 61/2021 του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Άνω των Ορίων (Διεθνή) Διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» και «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ AIDS?, προϋπολογισθείσας δαπάνης 844.339,63€ χωρίς ΦΠΑ και 895.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με CPV:33696100-6 & CPV:33141622-6 αντιστοίχως, ΚΑΕ: 1359, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 146336, 146340, 146341, 146342, 146343, 146345, 146346, 146347, 146348, 146349, 146351, 146352, 146353, 146354, 146357, 146358, 146359, 146360, 146361, 146362, 146363 & 146365, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για τις ανάγκες του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ»».
Ημερομηνία: 09/05/2022 08:47:11

Α.Δ.Α.: 6Υ6Τ46907Ρ-ΑΝΝ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 'ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ'
Θέμα: Απόφαση 113/19-04-2022 με Θέμα : «Έγκριση αιτημάτων προμήθειας αντιδραστηρίων του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας από 24-03-2022 έως 13 -04-2022»
Ημερομηνία: 09/05/2022 08:18:50

Α.Δ.Α.: Ψ1ΤΓ46904Ν-ΡΘΝ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Η ΕΛΠΙΣ'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΑΙΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 06/05/2022 14:56:31

Α.Δ.Α.: ΨΟΕ7ΩΛ7-ΚΑΖ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Θέμα: Αποζημίωση πολιτών για φθορές σε οχήματα, λόγω κακής κατάστασης οδοστρωμάτων με εξώδικο συμβιβασμό σύμφωνα με την ΑΟΕ 10/126/2022 για τον κ.Παξιμάδη Δημήτριο του Γεωργίου
Ημερομηνία: 06/05/2022 14:09:37

Α.Δ.Α.: 635Δ46907Λ-Φ4Α
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: ΔΙΑΦΟΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΑΕΡΟΤΣΑΜΠΕΡ, ΣΑΚΟΙ Κ.Α.)
Ημερομηνία: 06/05/2022 08:44:28

Α.Δ.Α.: 6ΙΨ04690ΒΨ-Ν3Ξ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Θέμα: Λήψη απόφασης επί αιτημάτων των Τμημάτων, για προμήθεια εξωσυμβατικών ειδών και για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Γρεβενών
Ημερομηνία: 06/05/2022 08:22:45

Α.Δ.Α.: 6Δ3Δ4653ΠΩ-ΗΙΡ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Θέμα: Προκήρυξη διαγωνισμού απευθείας Κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού έτους 2022, προερχόμενων από ιδιώτες Ιατρούς, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων
Ημερομηνία: 05/05/2022 14:33:46

Α.Δ.Α.: Ψ86046906Ι-ΚΒΓ
ΠΡΩΤΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Θέμα: ΘΕΜΑ B2: Υποβολή προς έγκριση του υπ’ αριθμ. 2330/18-02-2022 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών αναφορικά με την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» CPV:24455000-8, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ με προϋπολογισθείσα δαπάνη 8.250,00€ με ΦΠΑ 6% και προταθείσα δαπάνη 11.779,25€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στο πλαίσιο του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών Διαχειριστικού έτους 2022
Ημερομηνία: 05/05/2022 13:50:40

Α.Δ.Α.: 6ΖΩΘ46904Κ-ΚΔΚ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Θέμα: Έγκριση δαπάνης προμήθειας Διαγνωστικών Ειδών μετά από έρευνα αγοράς και συλλογή προσφορών, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών για τα είδη που υπάρχουν σε αυτό, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και περιγραφών του Νοσοκομείου
Ημερομηνία: 05/05/2022 12:39:10

Α.Δ.Α.: Ψ1ΜΙ46ΨΖ2Ν-Ρ72
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 05/05/2022 11:29:27

Α.Δ.Α.: ΨΘΙΥ4653ΠΩ-0Λ5
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Θέμα: Προκήρυξη διαγωνισμού απευθείας κατάταξης δεκαπέντε (15) Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού έτους 2022, προερχόμενων από ιδιώτες πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)
Ημερομηνία: 04/05/2022 15:24:40

Α.Δ.Α.: 9ΛΗΝ4690Β2-ΘΒΥ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς με σκοπό την ανάθεση προμήθειας υλικών αναλωσίμων ? εντύπων του Γ.Ν. Κιλκίς .
Ημερομηνία: 04/05/2022 14:38:25

Α.Δ.Α.: 6Φ4Π4690ΒΦ-Β2Τ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 04/05/2022 10:35:47

Α.Δ.Α.: 9Π4Π469041-ΩΛΥ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Θέμα: Επείγουσα Έρευνα Αγοράς ? Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ?ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ), (ΚΑΕ 1311) του Γ.Ν. Λασιθίου (Αποκ. Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας).
Ημερομηνία: 04/05/2022 10:01:34

Α.Δ.Α.: ΩΧΘΖ46ΨΖ2Ν-9ΥΜ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Σύμβαση φυσικού προσώπου
Ημερομηνία: 04/05/2022 09:14:40

Α.Δ.Α.: ΨΟΥΟ4690ΒΛ-ΜΗΑ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
Θέμα: 12/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (CPV 72224200-3)» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 160095 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ. ΕΔΕΣΣΑΣ) (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 44.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 88.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022
Ημερομηνία: 04/05/2022 08:23:32

Α.Δ.Α.: ΕΟΧΝ46Μ9ΞΗ-ΨΒΧ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 1803/2022
Ημερομηνία: 03/05/2022 19:05:20

Α.Δ.Α.: 6Δ754690ΩΡ-Σ1Δ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)
Θέμα: Την έγκριση δαπάνης ποσού: τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (3954,93€) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του ΟΠΣ ΣΑ Ε1451 ΕΠΑΝΕΚ (ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 4/2022 και σύμφωνα με τη συνημμένη μισθοδοτική κατάσταση
Ημερομηνία: 03/05/2022 11:57:34

Α.Δ.Α.: 915Ρ469Η2Π-ΨΧ7
Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Θέμα: Σχετικά με έγκριση σκοπιμότητας, δαπάνης και διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» (CPV: 33696100-6) και «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ» (CPV:33696200-7), εκτιμώμενης αξίας 139.232,58€ με Φ.Π.Α., για την κάλυψη των αναγκών του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.
Ημερομηνία: 03/05/2022 10:49:39

Α.Δ.Α.: ΨΤ80469060-Σ6Λ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Z76/2022 ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» (CPV:33698100-0 «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ») ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 29.755,60€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
Ημερομηνία: 03/05/2022 09:48:05

Α.Δ.Α.: Ψ0ΖΩ4690ΒΜ-Ν5Ν
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Θέμα: Λήψη απόφασης για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών-Βιοχημικών Εξετάσεων» (CPV: 85145000-7) από τις εταιρείες «ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» και «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ» λόγω συνοδού εξοπλισμού, συνολικής δαπάνης 27.866,00€ πλέον ΦΠΑ (29.987,96€ με ΦΠΑ) για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα.
Ημερομηνία: 01/05/2022 13:21:16Loading...

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες

Τηλεφωνική γραμμή για το HIV/AIDS

210-7222222

Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 21:00