Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: 70Π2469Η2Γ-ΛΡ8
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέμα: Έγκριση 2ης Τροποποίησης της του ΠΠΥΦΥ 2014 του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου
Ημερομηνία: 28/03/2017 07:57:12

Α.Δ.Α.: ΩΝΤ7Ω6Χ-ΓΤΞ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-492 για :ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ 3 ΔΙΚΛΙΝΑ ΚΑΙ 5 ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ημερομηνία: 27/03/2017 12:41:14

Α.Δ.Α.: ΩΞΜ5ΟΡΛΟ-ΟΡ8
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ)
Θέμα: Συνοπτικός διαγωνισμός ΤΔ-032/17 για την σύναψη Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης (CPV 66516000-0)
Ημερομηνία: 27/03/2017 12:09:12

Α.Δ.Α.: ΩΟΔ3469Η2Π-1Θ3
Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Θέμα: Έγκριση Αιτήσεων Προμηθείας.
Ημερομηνία: 27/03/2017 12:04:20

Α.Δ.Α.: 6ΔΔ5Ω6Χ-Ν3Ι
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-461 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημερομηνία: 27/03/2017 11:37:43

Α.Δ.Α.: 6ΤΦ5Ω6Χ-75Σ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-448 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
Ημερομηνία: 27/03/2017 09:38:21

Α.Δ.Α.: ΨΡΠ54690ΩΕ-ΤΙ4
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΆ ΑΡ. 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV 39830000-9 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ CPV19520000-7 ΧΑΡΤΙΚΩΝ CPV 30199700-7» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 22517,39 ¤ (ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ημερομηνία: 24/03/2017 15:07:22

Α.Δ.Α.: ΩΡ61Ω6Χ-Ω6Κ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-433 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟ 2017
Ημερομηνία: 24/03/2017 12:42:13

Α.Δ.Α.: ΩΝΞΗΩ6Χ-ΟΛΓ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-434 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟ 2017
Ημερομηνία: 24/03/2017 12:41:59

Α.Δ.Α.: 6ΩΣΨΩ6Χ-6ΞΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-430 για :ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟ 2017
Ημερομηνία: 24/03/2017 12:41:44

Α.Δ.Α.: ΩΣ8Ι4690ΒΚ-Κ7Γ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ
Θέμα: Έγκριση αξιολόγησης διαπραγμάτευσης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας
Ημερομηνία: 24/03/2017 10:20:29

Α.Δ.Α.: ΩΑΞΞ4690Β9-ΗΔ0
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ.
Ημερομηνία: 24/03/2017 09:31:16

Α.Δ.Α.: ΩΧΩ146907Η-81Ψ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ημερομηνία: 24/03/2017 09:05:12

Α.Δ.Α.: Ω25Ο46906Η-ΨΔ4
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 24/03/2017 07:57:20

Α.Δ.Α.: 78Ν7ΟΡΕ3-ΣΡΚ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΕΑ)
Θέμα: «ΑπΆ ευθείας ανάθεση προμήθειας Αντιδραστηρίων Ορολογικού Εργαστηρίου, για κάλυψη αναγκών του Ε.ΚΕ.Α.».
Ημερομηνία: 23/03/2017 13:59:22

Α.Δ.Α.: 63ΨΞ46907Κ-Ι74
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
Ημερομηνία: 23/03/2017 13:59:06

Α.Δ.Α.: 62ΧΒ46904Τ-53Σ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΩ
Θέμα: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 23/03/2017 13:53:39

Α.Δ.Α.: ΩΒΒ5469Η27-Λ8Ω
ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 6.290,34 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.
Ημερομηνία: 23/03/2017 11:45:51

Α.Δ.Α.: 6Α9Λ46ΨΖ2Ν-7ΥΝ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης
Ημερομηνία: 22/03/2017 14:43:11

Α.Δ.Α.: ΩΩΣΞ4690ΒΩ-ΨΔΔ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΣΥΜΒ. 132/2017 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΕ
Ημερομηνία: 22/03/2017 14:25:06

Α.Δ.Α.: ΩΚ6Θ4690Β4-ΗΙΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 1. ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (CPV 33140000-3), 2. ΣΥΡΙΓΓΕΣ (CPV 33141310-6), 3. ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (CPV 18424300-0), 4. ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ (CPV 24455000-8)
Ημερομηνία: 22/03/2017 10:26:58

Α.Δ.Α.: 7ΜΗ446907Ε-9Γ7
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ.
Ημερομηνία: 22/03/2017 09:45:54

Α.Δ.Α.: Ω211Ω6Χ-Μ5Σ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-385 για :ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΕΥΑ Γ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠ 2017 ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΜΕΡΙΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ)
Ημερομηνία: 22/03/2017 09:22:37

Α.Δ.Α.: 6Π7ΝΩ6Χ-99Λ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-382 για :ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΕΥΑ Γ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠ 2017 ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ)
Ημερομηνία: 22/03/2017 09:22:22

Α.Δ.Α.: ΩΥΩ946907Ε-5ΡΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΦΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΑΕΒΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 22/03/2017 08:37:46

Α.Δ.Α.: Ω1ΤΨ4690ΒΚ-9ΓΟ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΒΟΤΤ
Ημερομηνία: 22/03/2017 08:13:13

Α.Δ.Α.: 68ΜΜ46906Π-ΡΒ8
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΤ)
Θέμα: ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Ημερομηνία: 21/03/2017 12:33:15

Α.Δ.Α.: ΩΚ3Ζ469Η26-0ΩΣ
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Πρακτικά της 147ης Συνεδρίασης της Επιτροπής ΕΛΚΕΑ στις 31.01.2017
Ημερομηνία: 21/03/2017 12:19:41

Α.Δ.Α.: 7ΤΜΒ46Ψ8Χ4-9ΙΤ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Θέμα: Περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ προς κάλυψη των αναγκών του Αιματολογικού Εργαστηρίου ? Σταθμού Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου συνολικής δαπάνης 15.424,36 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ημερομηνία: 21/03/2017 11:49:30

Α.Δ.Α.: Ψ490Ω6Χ-ΠΩ0
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-374 για :ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 20/03/2017 14:36:35

Α.Δ.Α.: ΨΥΥ64690Β2-ΣΧΡ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 20/03/2017 14:10:09

Α.Δ.Α.: ΩΞΧΨ46Ψ8Χ4-ΩΞ5
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Θέμα: Περί έγκρισης της τελικής εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής και κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, προς κάλυψη των αναγκών του Αιματολογικού Εργαστηρίου ? Σταθμού Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου για ένα (1) έτος (Δ.6/2015, Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 18389, 18390, 18391, 18392, 18393, 18394), συνολικής δαπάνης 332.753,72 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
Ημερομηνία: 20/03/2017 13:55:43

Α.Δ.Α.: ΩΓΔΨ46Ψ8ΧΒ-8Ψ6
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού & Παραλαβής
Ημερομηνία: 20/03/2017 08:55:58

Α.Δ.Α.: ΩΘΓ346Ψ8ΧΒ-ΟΒΖ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Ημερομηνία: 20/03/2017 08:46:49

Α.Δ.Α.: ΨΩΑΧ46907Λ-ΡΥΩ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας- Μικροβιολογικού
Ημερομηνία: 17/03/2017 14:17:17

Α.Δ.Α.: ΨΞΗΟ4690Β1-Β44
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 249 Εγκρίνου?ε την δέσ?ευση πίστωσης ύψους 1.126,41 ¤ ?ε ΦΠΑ για την πληρω?ή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης τουΚ.Α.Ε. 1359.01 του προϋπολογισ?ού εξόδων του ενοποιη?ένου Νοσοκο?είου "Ο ΑΓΙΟΣ ?ΗΜΗΤΡΙΟΣ" οικ.έτους 2017 για την : προ?ήθεια HEPATITIS A,B,C,HIV VITUS, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αριθ. 2η/θέ?α 1ο/23-2-2016 απόφαση του ?.Σ. του Γ.Ν.Θ."Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ?ΗΜΗΤΡΙΟΣ"
Ημερομηνία: 17/03/2017 13:58:13

Α.Δ.Α.: ΩΧ804690ΒΦ-Χ5Σ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 17-ΑΠΕΥΘ.33-01 <<ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ABEE>> ΑΦΜ 094027257
Ημερομηνία: 17/03/2017 10:46:06

Α.Δ.Α.: 7ΝΓΧ4690ΩΖ-ΡΔΛ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 'ΜΕΤΑΞΑ'
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ.
Ημερομηνία: 17/03/2017 10:31:56

Α.Δ.Α.: 6ΚΩΤ469066-56Ε
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ 67ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας αντιδραστηρίων ?ιολογικού για της ανάγκες της Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου μας δαπάνης 21.365,20¤ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος .
Ημερομηνία: 17/03/2017 10:08:53

Α.Δ.Α.: Ω8ΓΖ469066-Ν18
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας αντιδραστηρίων ?ιολογικού για της ανάγκες της Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου μας,κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος .
Ημερομηνία: 17/03/2017 10:08:16

Α.Δ.Α.: Ω9ΦΓ46Ψ8Ν2-ΗΟΤ
ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΚΟΜΗ ΕΤΟΥΣ
Ημερομηνία: 17/03/2017 08:39:51

Α.Δ.Α.: 64ΠΦ4690ΒΩ-6ΟΤ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 129/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 16/03/2017 10:44:31

Α.Δ.Α.: 6ΩΛΚ46906Η-ΚΜΒ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΑΡ. ΕΝΤ.930 AΡ. ΠΡΩΤ.6683(16-03-2017) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 16/03/2017 09:44:26

Α.Δ.Α.: 7ΜΨ346904Α-ΘΙΧ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Θέμα: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση Υπηρεσιών μεταφοράς Βιολογικού υλικού (Διακίνηση δειγμάτων μοριακού ελέγχου)
Ημερομηνία: 16/03/2017 09:07:11

Α.Δ.Α.: 6ΩΦΤ46906Η-9ΜΙ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Ημερομηνία: 16/03/2017 08:47:55

Α.Δ.Α.: ΩΦΧ546ΨΖ2Ν-3ΧΕ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του ΕΡΓΟΥ: «Προσδιορισμός των CD4+CD25+FOXP3 T ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων σε Έλληνες HIV(+) ασθενείς»
Ημερομηνία: 15/03/2017 17:30:17

Α.Δ.Α.: 7ΝΑΛ46906Β-ΡΩΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.
Ημερομηνία: 15/03/2017 12:57:17

Α.Δ.Α.: 6Τ0346ΨΖ2Ν-ΖΟΒ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Αποδοχές Δωρεών και οικονομικών ενισχύσεων από εξωπανεπιστημιακούς φορείς
Ημερομηνία: 15/03/2017 12:23:27

Α.Δ.Α.: ΩΓ1Λ46906Ψ-4ΚΧ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 'ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ'-Γ.Ν.Δ.Α. 'Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 15/03/2017 11:31:13

Α.Δ.Α.: Ψ9Τ04690ΒΛ-ΤΗ1
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
Θέμα: Έγκριση για την σκοπιμότητα και την δαπάνης διάφορων προμηθειών και υπηρεσιών.
Ημερομηνία: 15/03/2017 10:53:25

Α.Δ.Α.: 6Β0Ω46904Κ-Ε0Ψ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Θέμα: Προέγκριση Δαπανών εξωσυμβατικών υλικών (Αντιδραστήρια)
Ημερομηνία: 15/03/2017 10:45:14

Α.Δ.Α.: 670Χ4690ΒΩ-6ΟΙ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 115/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Ημερομηνία: 15/03/2017 09:29:12

Α.Δ.Α.: Ω92Φ46ΨΖ2Ν-Π84
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού του έργου με ΚΕ 14075
Ημερομηνία: 15/03/2017 09:10:07

Α.Δ.Α.: 7ΓΒ5469064-4ΛΖ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια από το ελεύθερο, εμπόριο μετά από έρευνα αγοράς, αντιδραστηρίων αναγκαίων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Τμήματος Ειδικών Λοιμώξεων του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου, κατά το α΄ τετράμηνο έτους 2017
Ημερομηνία: 15/03/2017 08:55:01

Α.Δ.Α.: 6ΟΨ646907Κ-3Ω2
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 15/03/2017 07:46:53

Α.Δ.Α.: 6Α7Ι46907Ε-ΜΨΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 14/03/2017 16:12:41

Α.Δ.Α.: Ψ7644690ΒΩ-6ΑΣ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 5ΗΣ /9-3-17 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 28,33,34,37 ΚΑΙ 43
Ημερομηνία: 14/03/2017 14:46:03

Α.Δ.Α.: ΩΨ0Β46907Κ-9Υ2
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ - 4964 -17.02.2017
Ημερομηνία: 14/03/2017 13:55:50

Α.Δ.Α.: 7ΛΙΚ46907Κ-91Δ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 778 / 14.03.2017 ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΤΗ
Ημερομηνία: 14/03/2017 13:38:06

Α.Δ.Α.: ΩΗΣ946907Κ-ΝΗΟ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 1050 / 14.03.2017 ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΤΗ
Ημερομηνία: 14/03/2017 13:00:59

Α.Δ.Α.: 69ΞΧ4690ΒΩ-Γ92
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: προμήθεια «Απολυμαντικών»
Ημερομηνία: 14/03/2017 12:39:10

Α.Δ.Α.: 73ΚΜ4690ΒΞ-ΕΑΑ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 28/2017 (εκτός ΠΠΥΥ) προμήθειας Προγράμματος Ποιότητας Των Ορολογικών Εξετάσεων Αιμοδοσίας) (Εσωτερικού - εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου)
Ημερομηνία: 14/03/2017 09:19:45

Α.Δ.Α.: ΨΝΘΥΟΡΡ3-ΡΟΓ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΕΜΥ Α.Ε.)
Θέμα: ΔΣ2/2017 ΘΕΜΑ10 :Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής ή σχέση ποιότητας τιμής για την προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικού αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό με χρησιδάνειο στο Γ.Ν.Θήρας.
Ημερομηνία: 13/03/2017 15:36:21

Α.Δ.Α.: 7Ξ654690ΒΥ-Ψ6Μ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 13/03/2017 09:08:21

Α.Δ.Α.: 6ΖΕΔ4690ΒΜ-Μ64
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Θέμα: Προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας για Αναλυτή ARCHITECT i1000 SR
Ημερομηνία: 10/03/2017 14:58:50

Α.Δ.Α.: 70Λ6465ΧΙ8-06Τ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΣΑ Ε091/8
Ημερομηνία: 10/03/2017 14:09:03

Α.Δ.Α.: ΩΘΧΥ4690ΒΜ-1Β5
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Θέμα: Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Ανοσολογικό Αναλυτή COBAS 6000
Ημερομηνία: 10/03/2017 14:07:31

Α.Δ.Α.: 72ΓΜ7Λ6-ΞΧΘ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ημερομηνία: 10/03/2017 14:05:44

Α.Δ.Α.: 7ΝΥΣ469Η27-ΤΞΕ
ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV: 33696500-0) ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 47.325,33 ¤ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ (ΚΑΕ 1359)
Ημερομηνία: 10/03/2017 13:10:21

Α.Δ.Α.: 6ΨΗΜ469060-Γ99
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: Κατάθεση του υπΆ αριθ. πρωτ. 45218/19-09-2016 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών δαπάνης 3.706,60 ¤ με το ΦΠΑ βάσει πρόσκλησης υποβολής προσφορών που αφορούν σε αιτήματα προμήθειας υλικών για τη Μ.Ε.Θ. του Π.Γ.Ν.Λ.-Γ.Ν.Λ. Οργανική Μονάδα Π.Γ.Ν.Λ. με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και συλλογής οικονομοτεχνικών προσφορών
Ημερομηνία: 10/03/2017 12:54:42

Α.Δ.Α.: 7Η4Ξ465ΧΙ8-ΜΣΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 493 ΣΑΕ 091/8
Ημερομηνία: 10/03/2017 11:40:52

Α.Δ.Α.: ΩΟ7Π46907Ξ-ΠΛΞ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ημερομηνία: 10/03/2017 11:09:19

Α.Δ.Α.: 6Η7Γ469066-ΒΤ5
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ
Ημερομηνία: 10/03/2017 11:08:18

Α.Δ.Α.: 7ΧΓ0469Β7Γ-87Ξ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Θέμα: 4.6.24 Ολοκλήρωση έργου (Κ.Α. 3801 Ε.Υ. ΡΙΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ)
Ημερομηνία: 10/03/2017 11:00:42

Α.Δ.Α.: ΩΞ9Κ46906Β-9ΩΚ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Θέμα: Αριθμ. Πρωτ. 4368/9-3-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», ανακοινώνει ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2014 και διενέργειας τακτικού δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΡΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ » με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής, τίθενται σε δημόσια διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού όπως αυτές έχουν συνταχθεί από αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου. Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 4.088600,62¤ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 13-03-2017 έως και 24-03-2017. Τυχόν παρατηρήσεις ενδιαφερομένων δύναται να αποσταλούν εντός κλειστού φακέλου στο τμήμα πρωτοκόλλου του «Γ.Ν.Θ. Γεώργιος Παπανικολάου» στη διεύθυνση Εξοχή Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 570 10, υπόψη κ. Σερβέτα Γεωργίου. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
Ημερομηνία: 10/03/2017 09:00:09

Α.Δ.Α.: 707146904Χ-ΡΑΜ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ'
Θέμα: ΣΥΝ5η Θ18ο Έγκριση Μελέτης αιθμ. Πρωτ. ΕΣ 24/10-2-2017»
Ημερομηνία: 09/03/2017 16:56:51

Α.Δ.Α.: ΨΕ21469Η2Π-ΖΘΚ
Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Θέμα: Έγκριση Αιτήσεων Προμηθείας.
Ημερομηνία: 09/03/2017 14:29:09

Α.Δ.Α.: Ψ0Γ3469066-5ΟΝ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 09/03/2017 12:49:18

Α.Δ.Α.: Ψ95Ρ469Η26-ΞΡΑ
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Πρακτικά της 146ης Συνεδρίασης της Επιτροπής ΕΛΚΕΑ στις 22.12.2016
Ημερομηνία: 09/03/2017 12:11:48

Α.Δ.Α.: 6ΘΓ846907Κ-731
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ημερομηνία: 09/03/2017 11:19:32

Α.Δ.Α.: 7Ι2Σ469066-ΠΔΞ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΕΛΙΖΑ)
Ημερομηνία: 09/03/2017 10:53:32

Α.Δ.Α.: Ω3ΧΩ46907Λ-ΟΤ3
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 09/03/2017 09:52:07

Α.Δ.Α.: ΩΥΧΓΩ1Χ-ΓΧΚ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-26 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 26/72 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΌ 1/1/13 ΕΩΣ 31/7/13 ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΓΡΑΜ: Ζ 12/17)
Ημερομηνία: 09/03/2017 09:10:17

Α.Δ.Α.: ΩΙΛ2Ω1Χ-ΟΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-19 για :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟ ΤΟΚΩΝ EUROBANK 1/2/17 397,34¤ (0026.0334.83.0200417028/ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ)
Ημερομηνία: 09/03/2017 09:05:29

Α.Δ.Α.: Ω22Ξ4690ΒΩ-ΕΦ3
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 09/03/2017 08:09:06

Α.Δ.Α.: Ψ8ΓΥ465ΦΥΟ-Ε5Τ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Θέμα: Ολοκλήρωση της Πράξης "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ " με κωδικό MIS 372873
Ημερομηνία: 08/03/2017 16:58:15

Α.Δ.Α.: 6404469Β7Θ-Η21
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 01/01/2017 έως 20/02/2017 #830 #1972
Ημερομηνία: 08/03/2017 12:56:00

Α.Δ.Α.: 7ΘΟ74690ΒΦ-ΑΡΠ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 17-ΑΠΕΥΘ.28-01 <<ΑΛΦΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΑΕΒΕ>> ΑΦΜ 095580571
Ημερομηνία: 08/03/2017 11:37:58

Α.Δ.Α.: 679Ω4690Β2-Ζ9Ζ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 08/03/2017 07:28:29

Α.Δ.Α.: 6ΑΓΨ469Η2Ξ-ΞΦΔ
2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Θέμα: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ΗΣ/24-2-2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΚΕΑ
Ημερομηνία: 07/03/2017 14:23:33

Α.Δ.Α.: 66Ο54690ΒΞ-7ΞΖ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Ημερομηνία: 07/03/2017 13:10:41

Α.Δ.Α.: 64ΕΠΩ6Χ-ΡΤΤ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-247 για :ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΌ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ
Ημερομηνία: 07/03/2017 12:43:29

Α.Δ.Α.: 67Ζ84690Β5-ΖΑΚ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: Προμήθεια: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 07/03/2017 10:40:40

Α.Δ.Α.: ΨΗ8Λ4690Β1-Ξ4Ζ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Θέμα: Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ ? Μ Η Σ 118 Γ
Ημερομηνία: 06/03/2017 14:38:26

Α.Δ.Α.: ΨΠ93469Β7Ξ-4Ι1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Θέμα: Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για κρίση μονιμοποίησης του κ. Γρ. Αμούτζια στη θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Βιοπληροφορική στη Γενωμική"
Ημερομηνία: 06/03/2017 12:39:51

Α.Δ.Α.: 66ΝΑ46906Η-Γ3Ζ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Θέμα: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΑΡ. ΕΝΤ.930(03-03-2017) ΑΡ.ΠΡΩΤ.5509.
Ημερομηνία: 06/03/2017 10:28:35

Α.Δ.Α.: 71Ε8465ΦΥΟ-Ω2Π
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Θέμα: Ολοκλήρωση της Πράξης "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΟΓΕΝΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΩΝ B, C ΚΑΙ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ" με κωδικό MIS 519601
Ημερομηνία: 06/03/2017 09:32:03

Α.Δ.Α.: Ψ7Ω0Ω6Χ-ΒΗ6
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-157 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ημερομηνία: 03/03/2017 13:15:29

Α.Δ.Α.: 7ΖΦΕ469064-ΛΘΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο μετά από έρευνα αγοράς, αντιδραστηρίων αναγκαίων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Κέντρου Αίματος του Νοσοκομείου, κατά το α΄ τετράμηνο έτους 2017
Ημερομηνία: 03/03/2017 12:49:02

Α.Δ.Α.: 7ΝΣ24690ΒΒ-8Ι8
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ημερομηνία: 03/03/2017 10:52:33

Α.Δ.Α.: ΩΕ704690Β1-81Γ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 4ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21-02-2017 ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση προμήθειας διαφόρων υλικών και παροχή υπηρεσιών για αιτήματα των τμημάτων της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας «Ο ¶γιος Δημήτριος», λόγω κατεπείγοντος, μετά από έρευνα αγοράς και ανάρτηση στη ιστοσελίδα του νοσοκομείου, κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2017.
Ημερομηνία: 03/03/2017 09:33:36

Α.Δ.Α.: 71784690ΒΣ-4ΑΒ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 'ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ'
Θέμα: Έγκριση αιτημάτων υγειονομικού 07-02-2017 εως 28 -02-2017
Ημερομηνία: 03/03/2017 09:10:40

Α.Δ.Α.: 75ΖΣ4691ΒΣ-ΣΣΟ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Θέμα: Έξοδα τράπεζας
Ημερομηνία: 03/03/2017 08:39:50

Α.Δ.Α.: 6ΣΤΛ46Ψ8ΧΒ-ΙΛΩ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 15/02/2017 έως 28/02/2017 #574677 #512977
Ημερομηνία: 02/03/2017 21:58:55

Α.Δ.Α.: 6ΚΔΕ46Ψ8ΧΒ-ΤΟ3
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 15/02/2017 έως 28/02/2017 #574675 #512944
Ημερομηνία: 02/03/2017 21:54:10

Α.Δ.Α.: 7ΜΙ4ΟΡΕ3-Υ5Ψ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΕΑ)
Θέμα: «Ανάδειξη αναδόχου μετά από έρευνα αγοράς για την προμήθεια αντισηπτικού χεριών για κάλυψη αναγκών ενός έτους του Ε.ΚΕ.Α.».
Ημερομηνία: 02/03/2017 14:46:17

Α.Δ.Α.: 7ΗΝΠ469Η26-8ΕΣ
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ημερομηνία: 02/03/2017 14:38:58

Α.Δ.Α.: 6Η9846ΨΖ2Ν-ΥΑ7
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση αιτήματος του Ομότιμου Καθηγ. της Ιατρικής Σχολής, κ. Θ. Κορδώση, έγκρισης διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για κατάρτιση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, ενός (1) Χημικού διάρκειας μέχρι (10) μήνες, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης στο πλαίσιο του ερευνητικού πρωτοκόλλου «Προσδιορισμός των CD4+CD25+FOXP3 T ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων σε Έλληνες HIV(+) ασθενείς που εντάσσεται στο έργο με τίτλο «Μια μεγάλη, απλή δοκιμή σύγκρισης δύο στρατηγικών για την χορήγηση Αντιρετροϊικής Θεραπείας (Strategies for Management of AntiRetroviral Therapy) - SMART Φροντίδα και διαχρονική παρακολούθηση ασθενών που έχουν ενταχθεί στην μελέτη SMART», με κωδικό 8672 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Ημερομηνία: 02/03/2017 12:05:06

Α.Δ.Α.: ΩΥ35Ω6Χ-Ο3Σ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-148 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΌ Β΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2017
Ημερομηνία: 02/03/2017 08:55:52

Α.Δ.Α.: 6ΞΟΕΩ6Χ-Θ1Φ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-144 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Ημερομηνία: 02/03/2017 08:54:52

Α.Δ.Α.: 7ΩΦ846Ψ8ΧΒ-26Ζ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αμοιβή για διάστημα από 01/06/2016 έως 30/06/2016 #556539 #511797
Ημερομηνία: 02/03/2017 05:31:57

Α.Δ.Α.: Ω2ΥΝ46Ψ8ΧΒ-7ΞΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ
Ημερομηνία: 01/03/2017 14:32:19

Α.Δ.Α.: ΩΖΛΦ46Ψ8ΧΒ-05Κ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αποφάσεις κατ' εξουσιοδότηση της Συνεδρίασης 641_28-02-2017_Α1. Αποδοχές Διαχείρισης, Προϋπολογισμοί
Ημερομηνία: 01/03/2017 13:40:36

Α.Δ.Α.: 731Χ4690ΩΔ-ΔΔΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. 'ΑΤΤΙΚΟΝ'
Θέμα: ΄Εγκριση τροποποιημένου πρακτικού Τεχνικών Προδιαγραφών Διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού - Μικροβιολογικές Εξετάσεις ποσού 2.475.344,79¤ προ ΦΠΑ ενταγμένου στο ΠΠΥΥ 2014
Ημερομηνία: 01/03/2017 10:19:37

Α.Δ.Α.: 6ΒΤΘ4691ΒΣ-Ξ19
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Θέμα: Τιμολόγιο προμηθευτή
Ημερομηνία: 01/03/2017 07:58:41

21/2/2017
News : Το ΚΕΕΛΠΝΟ σε Χίο και Μυτιλήνη για τη διαχείριση περιστατικών HIV στις προσφυγικές δομές. Ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ, αναπληρωτής καθηγητής Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ, ανακοινώσε την αποστολή διεπιστημονικού κλιμακίου του Οργανισμού εντός των επόμενων ημερών, στα δύο νησιά. Προς το σκοπό της προάσπισης της δημόσιας υγείας, το κλιμάκιο του ΚΕΕΛΠΝΟ θα επικεντρωθεί στην ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας για την ορθή διαχείριση των περιστατικών HIV στον προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό και στην αγωγή υγείας στην κοινότητα και την ψυχοκοινωνική στήριξη.
14/2/2017
News : Θεσσαλονίκη: Δωρεάν τεστ για HIV, ηπατίτιδες Β και C σήμερα. Η ΜΚΟ PRAKSIS και το Κέντρο Ζωής γιορτάζουν τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου στην Καμάρα με δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και εξέτασης. Στελέχη της PRAKSIS με την Κινητή Μονάδα Εξέτασης θα βρεθούν την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, από τις 18.00 έως και τις 22.00 στην Καμάρα παρέχοντας τη δυνατότητα να ενημερώσουν τους πολίτες για τον HIV και για τις Ηπατίτιδες, ενθαρρύνοντας τους παράλληλα να εξεταστούν δωρεάν, ανώνυμα και γρήγορα. Η εξέταση αφορά όλα τα άτομα που έχουν ενεργή σεξουαλική ζωή.
9/2/2017
News : Το ABX464 είναι ένα μοναδικό αντι-ιικό σύμπλεγμα μικρών μορίων που στοχεύουν την RNA βιογένεση. Αυτό το μόριο είναι το πρώτο στην κατηγορία του με μοναδικές ιδιότητες και τρόπο δράσης. Συγκεκριμένα, αναστέλλει την πρωτεΐνη REV HIV, η οποία είναι κρίσιμη για την αντιγραφή του HIV. Το ABX464 αναστέλλει in vitro και in vivo την αντιγραφή του ιού και προκαλεί μακρόχρονη μείωση του ιικού φορτίου μετά τη διακοπή της θεραπείας σε ένα προκλινικό μοντέλο του HIV. Συνεπώς, το ABX464 μπορεί να είναι η πρώτη ανάπτυξη μιας λειτουργικής θεραπείας για το HIV

Το video της ημέρας

Video

BBC: Πρέπει το Truvada να δοθεί δωρεάν ως PrEP σε gay άνδρες που διατρέχουν κίνδυνο μόλυνσης με HIV;

Δημοσιεύθηκε στις 2016-01-18

Αυτό είναι το ερώτημα που εξετάζει το ΕΣΥ αυτή τη στιγμή. Το Truvada αποτρέπει νέες μολύνσεις, σκοτώνοντας τον ιό πριν βρει την ευκαιρία να προσβάλει τα λεμφοκύτταρα. Ένας από τους κορυφαίους δημοσιογράφους ΛΟΑΤ της Βρετανίας, o Patrick Strudwick λέει τη γνώμη του. Στη συνέχεια, η Emily Maitlis συζητά με τον Dr. Michael Brady από το Terrence Higgins Trust και ρωτάει τον Jed Kemsley, διευθυντή του AHF, αν θα ανακαλέσει τον ισχυρισμό του ότι το Truvada είναι party drug.
The CSF immune response in HIV-1-associated cryptococcal meningitis: macrophage activation, correlates of disease severity and effect of antiretroviral therapy.

Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 GMT-05:00 - Scriven, James E; Graham, Lisa M; Schutz, Charlotte; Scriba, Thomas J; Wilkinson, Katalin A; Wilkinson, Robert J; Boulware, David R; Urban, Britta C; Meintjes, Graeme; Lalloo, David G
Εισαγωγή: Immune modulation may improve outcome in HIV-associated cryptococcal meningitis. Animal studies suggest alternatively activated macrophages are detrimental but human studies are limited. We performed a detailed assessment of the cerebrospinal fluid (CSF) immune response and examined immune correlates of disease severity and poor outcome, and the effects of antiretroviral therapy (ART). Methodology: We enrolled persons >=18 years with first episode of HIV-associated cryptococcal meningitis. CSF immune response was assessed using flow cytometry and multiplex cytokine analysis. Principal component analysis was used to examine relationships between immune response, fungal burden, intracranial pressure and mortality, and the effects of recent ART initiation (<12 weeks). Findings: CSF was available from 57 persons (median CD4 34/[mu]L). CD206 (alternatively activated macrophage marker) was expressed on 54% CD14+ and 35% CD14- monocyte-macrophages. High fungal burden was not associated with CD206 expression but with a paucity of CD4+, CD8+ and CD4-CD8- T cells and lower IL-6, G-CSF and IL-5 concentrations. High intracranial pressure (>=30cmH2O) was associated with fewer T cells, a higher fungal burden and larger Cryptococcus organisms. Mortality was associated with reduced interferon-gamma concentrations and CD4-CD8- T cells but lost statistical significance when adjusted for multiple comparisons. Recent ART was associated with increased CSF CD4/CD8 ratio and a significantly increased macrophage expression of CD206.
Συμπεράσματα: Paucity of CSF T cell infiltrate rather than alternative macrophage activation was associated with severe disease in HIV-associated cryptococcosis. ART had a pronounced effect on the immune response at the site of disease. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 (CC BY), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. - (C) 2017

Predictors of impaired HDL function in HIV-1 infected compared to uninfected individuals.

Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 GMT-05:00 - Kelesidis, Theodoros; Oda, Michael N.; Borja, Mark S.; Yee, Yumin; Ng, Kit F.; Huynh, Diana; Elashoff, David; Currier, Judith S.
Θέμα: HDL function rather than absolute level may be a more accurate indicator for cardiovascular disease (CVD). Novel methods can measure HDL function using patient samples. The objective of this study is to identify factors that may contribute to HDL dysfunction in chronic, treated HIV infection. Design: Retrospective study of HDL function measured in two ways in HIV infected males with low overall CVD risk and healthy males with no known CVD risk matched by race to the HIV infected participants.
Μέθοδοι: We examined patient level factors associated with two different measures of HDL dysfunction: reduced antioxidant function (oxidized HDL, HDLox) and reduced HDL-apoA-I exchange (HAE), a measure of HDL remodeling, in the HIV infected and control men. Multivariable-adjusted linear regression analyses were employed adjusting for false discovery rate (FDR), age, race, body mass index (BMI), CD4 count, viremia, CVD risk, smoking, lipids, apoA-I, albumin.
Αποτελέσματα: In multivariate analysis among HIV infected males (n=166) (median age 45 years, CD4 T cell count 505 cells/mm3, 30.1% were viremic), higher BMI, lower apoA-I and lower albumin were among the most notable correlates of higher HDLox and lower HAE (p<0.05). In HIV uninfected participants lower albumin and higher BMI were associated with lower HAE and higher HDLox, respectively (p<=0.05). HDLox was inversely related to HAE in HIV infected individuals (p<0.001).
Συμπέρασμα: Increased HDLox correlates with reduced HAE in chronic HIV infection. Higher BMI, lower apoA-I and albumin were identified as factors associated with HDL dysfunction in chronic HIV infection using two independent methods. - (C) 2017

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες