Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: Ω8Μ2469Β7Θ-0ΔΓ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2316863 #256855
Ημερομηνία: 23/04/2019 14:09:31

Α.Δ.Α.: ΨΜΚ0469Β7Θ-ΓΗΙ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #2316863 #256807
Ημερομηνία: 23/04/2019 14:07:02

Α.Δ.Α.: 6Π3Θ46ΨΖ2Ν-ΙΓ3
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 23/04/2019 13:59:43

Α.Δ.Α.: 6Μ534690Β5-1ΥΓ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 23/04/2019 10:10:00

Α.Δ.Α.: Ω3Ζ146Ψ8ΧΒ-993
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #4208053 #832336
Ημερομηνία: 22/04/2019 20:26:07

Α.Δ.Α.: ΩΑΕΖ46Ψ8ΧΒ-5Χ1
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #4208053 #832201
Ημερομηνία: 22/04/2019 20:12:17

Α.Δ.Α.: ΡΨΓ8469Η8Κ-ΚΙΩ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 22/04/2019 17:26:20

Α.Δ.Α.: ΩΨΡΥ4690ΒΞ-ΣΓΖ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 48/2019 ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 22/04/2019 13:14:06

Α.Δ.Α.: ΩΡ5ΧΩ1Χ-4ΩΘ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-653 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΣ ΤΗΝ 674/2017 Α.ΟΕ
Ημερομηνία: 22/04/2019 10:52:35

Α.Δ.Α.: 68Χ3Ω1Χ-ΜΑ6
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-652 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΣ ΤΗΝ 538/2017 Α.ΟΕ
Ημερομηνία: 22/04/2019 10:52:32

Α.Δ.Α.: ΩΞΥΠΩ1Χ-ΚΞΨ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-651 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΣ ΤΗΝ 257/2014 Α.ΟΕ
Ημερομηνία: 22/04/2019 10:52:29

Α.Δ.Α.: 6Ρ4Υ4690ΒΩ-Ω2Ρ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 15ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"/18-04-2019 ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 11,58,60,ΕΗΔ 2, ΕΗΔ3
Ημερομηνία: 22/04/2019 10:26:22

Α.Δ.Α.: 6ΚΤ6469Β7Θ-ΠΡΘ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 4854/2019
Ημερομηνία: 22/04/2019 10:13:42

Α.Δ.Α.: Ω7Ζ3469Β7Θ-3ΙΩ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Μετακινήσεων #2314900 #255986
Ημερομηνία: 22/04/2019 10:11:51

Α.Δ.Α.: ΩΑ5Ω4691ΟΔ-7ΔΓ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
Θέμα: ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ Γ.Α. "ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ
Ημερομηνία: 19/04/2019 15:51:31

Α.Δ.Α.: ΩΠΨΒ46907Τ-ΑΑ1
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'
Θέμα: «Τροποποίηση της υπΆ αριθμ. 678.1/2019 Σύμβασης της εταιρείας Abbott Laboratories Hellas Α.Β.Ε.Ε για την προμήθεια ??Διαγνωστικές Ουσίες ?Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας με ταυτόχρονη Παραχώρηση Συνοδού εξοπλισμού (CPV 33694000-1) στα πλαίσια του ΠΠΥΥ 2015.»
Ημερομηνία: 19/04/2019 14:28:52

Α.Δ.Α.: 6ΩΞΞ46907Τ-ΣΟΓ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'
Θέμα: ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘ (8075)
Ημερομηνία: 19/04/2019 13:39:05

Α.Δ.Α.: 6Χ0Ψ4690ΒΩ-ΞΛ3
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: Επικύρωση τροποποίησης πρακτικού κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος (33696100-6) (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)» στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας και Φαρμάκων (ΠΠΥΦΥ) 2015) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 423.296,34¤ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Ημερομηνία: 19/04/2019 13:20:39

Α.Δ.Α.: ΨΑΡΒ4690Β2-7ΜΞ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 19/04/2019 13:19:15

Α.Δ.Α.: ΩΩΙ74690ΒΩ-Τ34
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΘΕΜΑ 60 «Έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας διαφόρων Υλικών και των τεχνικών τους προδιαγραφών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου, των οποίων οι δαπάνες περιλαμβάνονται στον Προγραμματισμό του έτους 2019»της 15ης/18-04-19 τακτικης συνεδριασης τροΥ ΔΣ του ΓΝΒόλου " Αχιλλοπούλειο¨"
Ημερομηνία: 19/04/2019 12:43:56

Α.Δ.Α.: 6Τ0Κ469Β7Θ-Λ4Λ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: 80791,Αθ. Μουζάκη, αποδοχή δωρεάς, 10.000 ευρώ της εταιρείας GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 19/04/2019 12:38:38

Α.Δ.Α.: 6ΕΚΟ469Β7Θ-Λ12
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #2308672 #255706
Ημερομηνία: 19/04/2019 12:17:16

Α.Δ.Α.: Ψ64Λ469Β7Θ-Λ4Ο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #2308672 #255674
Ημερομηνία: 19/04/2019 12:15:31

Α.Δ.Α.: ΩΒΨΟ46906Γ-Ψ65
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ημερομηνία: 19/04/2019 11:50:49

Α.Δ.Α.: 6ΓΙΘ46907Κ-7ΞΔ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: SURFANIOS PREMIUM
Ημερομηνία: 19/04/2019 11:18:08

Α.Δ.Α.: ΩΠΦΣ465ΦΥΟ-86Ι
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με πρόσκληση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Ι.Ε.Π.) για κατάθεση αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δράσεων, εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών κατά το σχολικό έτος 2019-2020, που σχετίζονται μεταξύ άλλων με θέματα Αγωγής Υγείας και Πρόληψης»
Ημερομηνία: 19/04/2019 11:08:05

Α.Δ.Α.: ΩΝΘΓ469066-ΒΟΘ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ 105ο:«Έγκριση πρακτικού τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας Αντιδραστηρίων Ιολογικού Ελέγχου για τις ανάγκες του Τμήματος της Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου μας , δαπάνης 17.818,87 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
Ημερομηνία: 19/04/2019 10:24:15

Α.Δ.Α.: ΨΩΝΑ469Β7Θ-ΛΒ1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 4778/2019
Ημερομηνία: 19/04/2019 09:29:05

Α.Δ.Α.: Ω0ΞΤ46907Ι-ΠΙ2
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Νο 102/2019
Ημερομηνία: 19/04/2019 08:52:29

Α.Δ.Α.: 90ΦΕΟΞΧ1-ΘΤ5
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημερομηνία: 18/04/2019 14:38:51

Α.Δ.Α.: ΩΛΨ646ΨΖ2Ν-Ξ45
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΤΔ προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από διάφορους φορείς
Ημερομηνία: 18/04/2019 12:16:49

Α.Δ.Α.: ΩΒΒ246ΨΖ2Ν-Φ1Η
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΤΔ προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από διάφορους φορείς
Ημερομηνία: 18/04/2019 12:13:59

Α.Δ.Α.: 6ΞΙΤ46ΨΖ2Ν-0ΤΕ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΤΔ προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΣΠΑ
Ημερομηνία: 18/04/2019 11:56:32

Α.Δ.Α.: ΩΘ5Τ46904Ε-ΒΓΞ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Θέμα: Προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών εξωσυμβατικών ειδών και υπηρεσιών.
Ημερομηνία: 18/04/2019 11:54:57

Α.Δ.Α.: ΩΜΩΘ46ΨΖ2Ν-ΔΦΥ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΤΔ προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από Ε.Ε.
Ημερομηνία: 18/04/2019 11:47:43

Α.Δ.Α.: ΨΘΔΤ46ΨΖ2Ν-ΨΙΛ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΤΔ προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από Ε.Ε.
Ημερομηνία: 18/04/2019 11:41:07

Α.Δ.Α.: ΨΒΡΓ4690Β3-ΙΒ8
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 18/04/2019 10:37:24

Α.Δ.Α.: Ω6ΕΠ469Β7Θ-06Ψ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: 80791, Α. ΜΟΥΖΑΚΗ, ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ, GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 17/04/2019 16:03:14

Α.Δ.Α.: ΨΒΘΤΩ6Χ-ΠΜΒ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-900 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΌ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Ημερομηνία: 17/04/2019 14:22:36

Α.Δ.Α.: 6ΘΛΑ465ΦΥΟ-ΛΟΛ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Θέμα: Προσθήκη παραρτήματος στο άρθρο 39 της με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 (ΒΆ 4898) κοινής υπουργικής απόφασης, «Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (ΒΆ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο ?Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)?, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Ημερομηνία: 17/04/2019 14:17:56

Α.Δ.Α.: ΨΠ6446ΨΖ2Ν-ΣΦΦ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 17/04/2019 14:07:51

Α.Δ.Α.: 68ΖΤ46907Ι-3ΒΑ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Νο 102
Ημερομηνία: 17/04/2019 12:30:31

Α.Δ.Α.: ΩΚΥΔΩΨΤ-ΦΘΞ
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-123 για :ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ Κ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ (1η πιστοποιηση)
Ημερομηνία: 17/04/2019 08:35:57

Α.Δ.Α.: ΩΔΛΩ465ΧΠΙ-2ΛΞ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ
Θέμα: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΧΥΤΑ ΑΙΚΑΤ. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΝΕΠ 20/4-24/4
Ημερομηνία: 17/04/2019 08:08:26

Α.Δ.Α.: 91ΗΔ46906Ω-8Τ2
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ'
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Ημερομηνία: 16/04/2019 14:53:22

Α.Δ.Α.: Ω3ΣΜ4690Β5-ΣΨ6
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 16/04/2019 10:53:20

Α.Δ.Α.: 65ΟΜ6-161
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Θέμα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 2019-20
Ημερομηνία: 16/04/2019 10:41:47

Α.Δ.Α.: ΩΡΠΗ46906Π-ΙΣΙ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑΤ)
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ Νο 9/2-04-2019
Ημερομηνία: 16/04/2019 10:38:01

Α.Δ.Α.: 6ΓΡΚ469Β7Θ-ΣΘ8
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ_ΝΕΑ ΕΡΓΑ_592_15.04.2019
Ημερομηνία: 16/04/2019 10:10:01

Α.Δ.Α.: ΩΦΘΡ469Η2Π-Τ5Χ
Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16/04/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ προϋπολογισμού 6.820,00 ¤ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς η οποία προσδιορίζεται μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Ημερομηνία: 16/04/2019 09:53:44

Α.Δ.Α.: ΩΨΗΜ469Β7Θ-Ρ5Β
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 80791 #2307043 #253600
Ημερομηνία: 16/04/2019 09:13:35

Α.Δ.Α.: Ω324469Β7Θ-Ο09
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 80791 #2307041 #253599
Ημερομηνία: 16/04/2019 09:13:33

Α.Δ.Α.: 62ΩΙ46Ψ8ΧΒ-ΝΒΖ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 12117/2019
Ημερομηνία: 15/04/2019 20:37:49

Α.Δ.Α.: Ψ3ΜΗ4690Β3-44Φ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Θέμα: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» ΜΕ CPV 33631600-8 ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ημερομηνία: 15/04/2019 15:09:00

Α.Δ.Α.: Ω99946907Ε-Ε0Γ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ" ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟMERIEUX ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟϊΟΝΤΩΝ
Ημερομηνία: 15/04/2019 11:25:01

Α.Δ.Α.: ΩΟΡΚ46904Ε-Π1Ν
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ημερομηνία: 15/04/2019 09:33:31

Α.Δ.Α.: 7Ζ5Γ4690Β2-92Α
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ 5ο 10ης ΔΣ 12-04-2019
Ημερομηνία: 15/04/2019 09:14:38

Α.Δ.Α.: 6ΞΙΕ7Λ6-Ε57
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέμα: Διαβίβαση της υπΆ αριθμ. 795/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για τη δημιουργία ? εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού για το πρόγραμμα ενημέρωσης στα σχολεία Χαλανδρίτσα: Γυμνάσιο - Λύκειο, Φαρρές: Γυμνάσιο - Λύκειο, Οβρυά: Γυμνάσιο, Δεμένικα: Γυμνάσιο - Λύκειο, Σαραβάλι: Γυμνάσιο, με θέμα τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το Σύλλογο Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος περιοχής κέντρου υγείας Χαλανδρίτσας»
Ημερομηνία: 12/04/2019 13:02:02

Α.Δ.Α.: ΩΙΗΓ46Ψ8Χ4-46Κ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Θέμα: Κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού προς κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου για 12 μήνες (Δ.7/2018).
Ημερομηνία: 12/04/2019 12:05:14

Α.Δ.Α.: ΩΣ2Ψ469079-ΝΧΤ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜ-ΣΑΚΟΙ.
Ημερομηνία: 12/04/2019 11:50:20

Α.Δ.Α.: 6ΗΩΧ46ΨΖ2Ν-ΦΨ0
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Σύμβαση φυσικού προσώπου
Ημερομηνία: 12/04/2019 08:52:27

Α.Δ.Α.: Ω6ΔΓ4690Β5-ΗΚ6
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: Υπηρεσίες Απεντόμωσης-Μυοκτονίας-Απολύμανσης
Ημερομηνία: 11/04/2019 14:38:56

Α.Δ.Α.: 78Α5ΩΕΩ-Ω2Τ
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Θέμα: «Παράταση και τροποποίηση της από 29/03/2018 Προγραμματικής Σύμβασης υλοποίησης συνοδευτικών μέτρων της πράξης με αριθμό ΟΠΣ: 5000125, στο πλαίσιο του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής»»
Ημερομηνία: 11/04/2019 13:59:42

Α.Δ.Α.: 6ΗΘΜ4690ΒΩ-1Α6
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 13ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ"/4-4-19 - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ
Ημερομηνία: 11/04/2019 10:14:49

Α.Δ.Α.: 6Ν21Ω1Χ-Ο24
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-573 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Η.Φ.Η. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Α.Ο.Ε. 622/2018
Ημερομηνία: 11/04/2019 08:56:47

Α.Δ.Α.: ΩΞΣΒΩ1Σ-ΘΓΟ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-201 για :Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σκύρου της διαχειριστικής χρήσης έτους 2017-Απευθείας ανάθεση από Δήμαρχο-Σχετ. σύμβαση αρ. πρωτ.4265/25-9-2018(18SYMV003737696)
Ημερομηνία: 10/04/2019 14:33:55

Α.Δ.Α.: ΩΖ8Ψ46907Ω-ΑΦ2
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 10/04/2019 10:51:51

Α.Δ.Α.: 6ΗΘ0465ΦΥΟ-9ΘΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Θέμα: Τροποποίηση 3η της με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ.6187/24-1-2018 Απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για το HIV/AIDS στην Ελλάδα».
Ημερομηνία: 10/04/2019 10:49:52

Α.Δ.Α.: 6Ω1Ρ4690ΒΩ-ΠΥΜ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: «Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση της ομάδας αίματος (33696100-6) (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ)» στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας και Φαρμάκων (ΠΠΥΦΥ2015) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 423.296,34¤ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
Ημερομηνία: 10/04/2019 09:52:05

Α.Δ.Α.: 6ΒΨ446907Κ-ΚΕ6
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DARUNAVIR+COBICISTAT F.C.TAB (800+150)MG/TAB BTX30TABS&RILPIVIRINE HYDROCHLORIDE F.C.TAB 25MG/TAB BTx30TABS&DARUNAVIR ETHANOLATE F.C.TAB 600MG/TAB BTX 60TABS &DARUNAVIR ETHANOLATE F.C.TAB 800MG/TAB BTX 30TABS&DARUNAVIR +COBICISTAT +EMTRICITABINE +Tenofovir alafenamide F.C.TAB (800+150+200+10)MG/TAB HDPE Bottle x 30 TABS
Ημερομηνία: 09/04/2019 15:01:51

Α.Δ.Α.: 6ΩΦ946907Κ-Ε1Μ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DARUNAVIR+COBICISTAT F.C.TAB (800+150)MG/TAB BTX30TABS&RILPIVIRINE HYDROCHLORIDE F.C.TAB 25MG/TAB BTx30TABS&DARUNAVIR ETHANOLATE F.C.TAB 600MG/TAB BTX 60TABS &DARUNAVIR ETHANOLATE F.C.TAB 800MG/TAB BTX 30TABS&DARUNAVIR +COBICISTAT +EMTRICITABINE +Tenofovir alafenamide F.C.TAB (800+150+200+10)MG/TAB HDPE Bottle x 30 TABS
Ημερομηνία: 09/04/2019 14:52:50

Α.Δ.Α.: ΨΟ9Λ4690Ω3-Ν69
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΙΔΩΝ
Ημερομηνία: 09/04/2019 14:47:09

Α.Δ.Α.: ΨΨΨΟ469Β7Θ-ΚΞΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Ανάκληση #2304440 #250993
Ημερομηνία: 09/04/2019 14:13:00

Α.Δ.Α.: 7ΜΑ44690ΒΛ-ΡΒ6
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
Θέμα: Έγκριση πρακτικού Νο3/01-04-2019 οικονομικής αξιολόγησης του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστήρια για την εξακρίβωση ομάδων αίματος για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πέλλας ( Ν.Μ. Γιαννιτσών-Ν.Μ Έδεσσας) από το Πρόγραμμα διαχειριστικού έτους 2018 προϋπολογισμού 200.000,00¤ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής (Συμφερότερη προσφορά ).
Ημερομηνία: 09/04/2019 13:38:13

Α.Δ.Α.: ΩΙΒΝΟΡ1Π-ΝΡΛ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
Θέμα: ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ BIG_SPRAY ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΓΑΖΕΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ 10Χ10 ΚΑΙ 20Χ20
Ημερομηνία: 09/04/2019 12:16:48

Α.Δ.Α.: ΩΗΓΗΩ1Χ-Φ4Ζ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-475 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΣ ΤΗΝ Α.Ο.Ε. 635/2018
Ημερομηνία: 09/04/2019 10:07:19

Α.Δ.Α.: Ω0ΚΥ469Η26-ΟΗΛ
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Πρακτικό Συνεδρίασης ΕΛΚΕΑ 173/17.12.2018
Ημερομηνία: 09/04/2019 09:57:03

Α.Δ.Α.: ΨΨΒΠ469Η26-ΔΑΝ
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Πρακτικό Συνεδρίασης ΕΛΚΕΑ 172/27.11.2018
Ημερομηνία: 09/04/2019 09:55:11

Α.Δ.Α.: 6ΙΖΥ469Η26-ΗΨ3
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Πρακτικό Συνεδρίασης ΕΛΚΕΑ 171/26.10.2018
Ημερομηνία: 09/04/2019 09:52:17

Α.Δ.Α.: 6ΧΞΔΩ1Χ-425
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-473 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΣ ΤΗΝ Α.Ο.Ε. 475/2018
Ημερομηνία: 09/04/2019 09:49:33

Α.Δ.Α.: ΩΨ3446907Κ-ΠΨΨ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (EMTRICITABINE +TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE (200+245)MG/TAB BTx30ΤΑΒS)
Ημερομηνία: 09/04/2019 09:24:02

Α.Δ.Α.: ΩΡΘΤ469073-ΟΟΦ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
Θέμα: 6) Μεταφορά ιολογικού ελέγχου ασθενών από το Τμήμα Αιμοδοσίας στο Βιοχημικό Τμήμα
Ημερομηνία: 09/04/2019 09:01:16

Α.Δ.Α.: 78694690ΒΟ-6ΞΥ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ-16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Ημερομηνία: 09/04/2019 08:36:56

Α.Δ.Α.: ΩΤΦ2469Β7Θ-Χ0Σ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 4096/2019
Ημερομηνία: 09/04/2019 08:12:20

Α.Δ.Α.: 6Β8Κ469066-0ΣΘ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 14.370,05¤ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. HTOI 17.818,87¤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ IOΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ TOY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ.
Ημερομηνία: 09/04/2019 07:37:25

Α.Δ.Α.: 6ΝΜΙ46Ψ8ΧΒ-5Τ4
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 94352 #4169509 #822859
Ημερομηνία: 08/04/2019 20:11:18

Α.Δ.Α.: Ψ8ΩΖ46907Κ-5ΥΡ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (EMTRICITABINE+Tenofovir alafenamide F.C.TAB (200+25)MG/TAB BTx30 TABS& EFAVIRENZ +EMTRICITABINE+TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE F.C.TAB (600+200+245)MG/TAB BTx30 TABS& EMTRICITABINE +RILPIVIRINE HYDROCHLORIDE+TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE F.C.TAB (200+25+245)MG/TAB BTx30TAB&EMTRICITABINE CAPS 200MG/CAP BTX30 CAPS&EMTRICITABINE +TENOFOVIR ALAFENAMIDE +RILPIVIRINE F.C.TAB (200+25+25)MG/TAB BT x 30TABS &ELVITEGRAVIR +COBICISTAT +EMTRICITABINE +Tenofovir alafenamide F.C.TAB (150+150+200+10)MG/TAB BTx30 TABS)
Ημερομηνία: 08/04/2019 17:08:42

Α.Δ.Α.: 9ΥΜ746907Κ-Μ5Υ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (EMTRICITABINE+Tenofovir alafenamide F.C.TAB (200+25)MG/TAB BTx30 TABS& EFAVIRENZ +EMTRICITABINE+TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE F.C.TAB (600+200+245)MG/TAB BTx30 TABS& EMTRICITABINE +RILPIVIRINE HYDROCHLORIDE+TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE F.C.TAB (200+25+245)MG/TAB BTx30TAB&EMTRICITABINE CAPS 200MG/CAP BTX30 CAPS&EMTRICITABINE +TENOFOVIR ALAFENAMIDE +RILPIVIRINE F.C.TAB (200+25+25)MG/TAB BT x 30TABS &ELVITEGRAVIR +COBICISTAT +EMTRICITABINE +Tenofovir alafenamide F.C.TAB (150+150+200+10)MG/TAB BTx30 TABS)
Ημερομηνία: 08/04/2019 17:01:54

Α.Δ.Α.: ΩΚ9Δ46907Κ-ΨΧ1
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: Δ.Π.312/08-04-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (EMTRICITABINE+Tenofovir alafenamide F.C.TAB (200+25)MG/TAB BTx30 TABS& EFAVIRENZ +EMTRICITABINE+TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE F.C.TAB (600+200+245)MG/TAB BTx30 TABS& EMTRICITABINE +RILPIVIRINE HYDROCHLORIDE+TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE F.C.TAB (200+25+245)MG/TAB BTx30TAB&EMTRICITABINE CAPS 200MG/CAP BTX30 CAPS&EMTRICITABINE +TENOFOVIR ALAFENAMIDE +RILPIVIRINE F.C.TAB (200+25+25)MG/TAB BT x 30TABS &ELVITEGRAVIR +COBICISTAT +EMTRICITABINE +Tenofovir alafenamide F.C.TAB (150+150+200+10)MG/TAB BTx30 TABS)
Ημερομηνία: 08/04/2019 16:31:33

Α.Δ.Α.: ΩΔΛΘ46907Κ-Ρ3Σ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ELVITEGRAVIR +COBICISTAT +EMTRICITABINE +Tenofovir alafenamide F.C.TAB (150+150+200+10)MG/TAB BTx30 TABS)
Ημερομηνία: 08/04/2019 16:11:57

Α.Δ.Α.: 6ΠΝ346907Κ-Φ2Χ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ELVITEGRAVIR +COBICISTAT +EMTRICITABINE +Tenofovir alafenamide F.C.TAB (150+150+200+10)MG/TAB BTx30 TABS)
Ημερομηνία: 08/04/2019 16:06:02

Α.Δ.Α.: 6ΕΒΙ46ΨΖ2Ν-7Ε3
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση απασχ. προσωπ. που ασκεί ερευνητικό έργο
Ημερομηνία: 08/04/2019 14:42:43

Α.Δ.Α.: ΩΦΥΚ46907Κ-63Ι
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (RITONAVIR F.C.TAB 100MG/TAB x30 TABS&LOPINAVIR + RITONAVIR F.C.TAB (200+50) MG/TAB x 120 TABS)
Ημερομηνία: 08/04/2019 13:58:49

Α.Δ.Α.: ΩΔΡΟ46904Τ-ΨΦ8
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΩ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 89/2019 ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.
Ημερομηνία: 08/04/2019 13:25:29

Α.Δ.Α.: ΩΨ9Θ4690ΒΙ-Κ5Ν
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Θέμα: Ανοικτός Διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΕΣΤ» (Αντιδραστήρια αιμοδοσίας) ενταγμένου στον Πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας Έτους 2019 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 170.000,00¤ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με CPV 33696200-7 και ΚΑΕ 1359, και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής
Ημερομηνία: 08/04/2019 13:01:44

Α.Δ.Α.: ΨΡΛΒ46907Λ-ΛΗ9
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 08/04/2019 12:30:58

Α.Δ.Α.: ΨΥ6ΡΩ1Χ-Ρ3Ρ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-486 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»
Ημερομηνία: 08/04/2019 11:25:51

Α.Δ.Α.: Ω67Λ465ΦΥΟ-Ο2Φ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Θέμα: Απόφαση έγκρισης του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων και λοιπών χημικών για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα.
Ημερομηνία: 08/04/2019 11:23:28

Α.Δ.Α.: Ω4ΜΩ46907Τ-Σ0Σ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ: 687.10/2019 Προμήθειας Ιατρικών Αναλωσίμων (33140000-3) - TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ημερομηνία: 08/04/2019 10:33:39

Α.Δ.Α.: Ψ4ΗΒ46907Τ-ΤΚΙ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘ: 687.8/2019 Προμήθειας Ιατρικών Αναλωσίμων (33140000-3) - ΜΕΝΤΙ ΣΑΠ Α.Ε.
Ημερομηνία: 08/04/2019 10:29:46

Α.Δ.Α.: 6Σ6Δ46906Ο-ΕΤΩ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'BΕΝΙΖΕΛΕΙΟ'
Θέμα: Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικών και οικονομικών Προσφορών Δ/ξης 40/2018 για την Προμήθεια του είδους: «ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» cpv 33696100-6 και «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ AIDS» cpv 33141622-6 (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) για τις ανάγκες των Τμημάτων Αιμοδοσίας των Νοσοκομείων ΠΑΓΝΗ ΚΑΙ Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
Ημερομηνία: 08/04/2019 09:44:19

Α.Δ.Α.: ΩΡ7Ο46Ψ8ΧΒ-Μ0Υ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Αμοιβών #4169546 #821814
Ημερομηνία: 05/04/2019 19:38:12

Α.Δ.Α.: 9ΛΩΘ469066-ΡΤ4
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΘ(ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ-ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΡΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ-ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ-ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 3ΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ-ΡΙΝΟΝΗΣΤΙΔΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ημερομηνία: 05/04/2019 15:20:10

Α.Δ.Α.: Ω7Λ0469066-7Λ1
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση των Τεχνοοικονομικών προσφορών προκειμένου το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας να προμηθευτεί για τις ανάγκες της Αποστείρωσης: Α/Α 1.ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Πετσέτα από λευκό non woven air laid υλικό, απορροφητική, πολύ ανθεκτική, χωρίς να αφήνει υπολείμματα κατά τη χρήση, ατμοδιαπερατή, διπλωμένη στα 4, διαστάσεων 40 χ 40 cm.
Ημερομηνία: 05/04/2019 15:15:37

Α.Δ.Α.: 68Ν746907Κ-ΓΜΜ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 1167- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Ημερομηνία: 05/04/2019 14:45:26

Α.Δ.Α.: 6ΑΙΑ4690Β1-9Σ2
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Θέμα: 6η/38ο/29-03-2019 «Επικύρωση του πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών για την διενέργεια του προγράμματος εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας του Μικροβιολογικού Τμήματος της Οργανικής Μονάδας «Ο ¶γιος Δημήτριος», (αξιολόγησης αποτελεσμάτων των εξετάσεων ομάδων ΑΒΟ και RHESUS D, έμμεσης COOMBS, γενικής αίματος, HB, HT, MCH, MCHC, MCV, PLT, RBC, RDW, WBC, PT,INR, APTT, FIBRINIGEN, D-DIMER) προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.150,00¤ με ΦΠΑ για το έτος 2019, μετά από συλλογή προσφορών με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και τις τιμές του Παρατηρητήριου Τιμών».
Ημερομηνία: 05/04/2019 14:16:45

Α.Δ.Α.: ΩΞ0Π4690Β1-ΗΘΥ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 'ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'
Θέμα: 6η/35ο/29-03-2019 :« Προγραμματισμός προμήθειας αντιδραστηρίων του Μικροβιολογικού Τμήματος της Οργανικής Μονάδας «Ο ¶γιος Δημήτριος», μετά από συλλογή προσφορών με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου για το B΄ τρίμηνο του 2019, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και τις τιμές του Παρατηρητήριου Τιμών».
Ημερομηνία: 05/04/2019 13:52:15

Α.Δ.Α.: 6Χ6046ΨΖ2Ν-Ν5Κ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 05/04/2019 13:46:15

Α.Δ.Α.: ΩΘΡ14690Β5-ΨΨΚ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 05/04/2019 12:42:19

Α.Δ.Α.: 6ΙΘΚ4690ΒΩ-4ΜΟ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΘΕΜΑ 19 της 13ης τακτικής συνεδρίασης του ΔΣ του Γ.Ν.Βόλου «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού με Αριθμ. Πρωτ. 6478/22-03-2019 για «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.072,79¤ με ΦΠΑ και ποσού κατακύρωσης 1.072,78¤ με ΦΠΑ
Ημερομηνία: 05/04/2019 12:31:19

Α.Δ.Α.: 6ΧΝΞΩ1Ψ-Ζ1Ν
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: Πρόσκληση για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ», συνολικής δαπάνης 10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
Ημερομηνία: 05/04/2019 12:25:15

Α.Δ.Α.: Ψ3ΛΙ4690ΒΟ-ΜΙΥ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Θέμα: ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Ημερομηνία: 05/04/2019 12:13:06

Α.Δ.Α.: 6ΔΨ8Ω1Χ-ΤΙΦ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-76 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ Δ.Φ.-Δ.Τ.-Τ.Α.Π. ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΤΑ ΑΠΌ ELPEDISON Α.Ε. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΓΡΑΜ. Ζ 45/19
Ημερομηνία: 05/04/2019 11:58:26

Α.Δ.Α.: ΩΧΓ9Ω1Χ-ΡΩΛ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-72 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ ΑΠΌ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΓΡΑΜ: Ζ 42/19
Ημερομηνία: 05/04/2019 11:58:13

Α.Δ.Α.: Ψ4ΠΑΩ1Χ-Ο47
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-70 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 51/72 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΌ 1/1/13 ΕΩΣ 31/7/13 ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΓΡΑΜ: Ζ 42/19)
Ημερομηνία: 05/04/2019 11:58:04

Α.Δ.Α.: 64ΦΑΩ1Χ-Λ8Ω
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-69 για :ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ & ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Κ.Α.Π. ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΓΡΑΜ:Ζ 42/19
Ημερομηνία: 05/04/2019 11:58:01

Α.Δ.Α.: ΩΙ6ΜΩ1Χ-Ν1Φ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-53 για :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟ ΤΟΚΩΝ EUROBANK 1/3/19 1.899,96¤ (0026.0334.89.0200416933)
Ημερομηνία: 05/04/2019 11:57:03

Α.Δ.Α.: Ψ0ΨΙ4690Ω3-86Ξ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων
Ημερομηνία: 05/04/2019 11:24:12

Α.Δ.Α.: 6ΦΣΒ4690Ω3-Π4Ω
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: «Έγκριση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων προμήθειας Αντιδραστηρίων, μετά την πρόσκληση υποβολής προσφορών, που αφορούν την κάλυψη λειτουργικών αναγκών διαφόρων τμημάτων του Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, συνολικής δαπάνης 86.691,40¤ με ΦΠΑ, (ΜΚ 31 ΕΩΣ ΜΚ 34 & ΜΚ 29Ι & ΙΑ)»
Ημερομηνία: 04/04/2019 13:56:53

Α.Δ.Α.: Ψ97Λ4690Ω3-ΜΥ2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: «Έγκριση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων προμήθειας Αντιδραστηρίων, μετά την πρόσκληση υποβολής προσφορών, που αφορούν την κάλυψη λειτουργικών αναγκών διαφόρων Τμημάτων-Εργαστηρίων του Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης, συνολικής δαπάνης 46.521,47¤ με Φ.Π.Α, (ΜΚ 28 ΕΩΣ ΜΚ 30 ΕΚΤΟΣ ΜΚ 29 Ι)»
Ημερομηνία: 04/04/2019 13:50:35

Α.Δ.Α.: 6Φ8Θ469Β7Θ-Β2Ξ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Ανάκληση #2301045 #247601
Ημερομηνία: 04/04/2019 10:13:13

Α.Δ.Α.: 6988Ω6Χ-Μ37
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-613 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ-118215 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Ημερομηνία: 04/04/2019 09:36:34

Α.Δ.Α.: 6580Ω91-ΟΓΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Θέμα: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και κατάρτιση των όρων της σχετικής διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ» για το Δήμο Γλυφάδας και το ΚΑΠΠΑ
Ημερομηνία: 04/04/2019 08:42:24

Α.Δ.Α.: 6Γ284690Ω3-Ω9Η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 04/04/2019 08:16:20

Α.Δ.Α.: ΩΤ5Σ4690ΒΦ-4ΨΠ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 19-ΑΠΕΥΘ.04-01 <<ΑΛΦΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε.Β.Ε.>> ΑΦΜ 095580571
Ημερομηνία: 04/04/2019 08:15:10

Α.Δ.Α.: ΩΗΘΒ46904Υ-ΠΙ0
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Ημερομηνία: 04/04/2019 07:56:28

Α.Δ.Α.: 6ΜΖΡ46Ψ8ΧΒ-ΦΤΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 10251/2019
Ημερομηνία: 03/04/2019 20:57:11

Α.Δ.Α.: 92Ε346Ψ8ΧΒ-ΚΣΖ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 94352 #4159936 #819706
Ημερομηνία: 03/04/2019 19:57:25

Α.Δ.Α.: 94Κ946Ψ8ΧΒ-Ε79
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αποφάσεις Συνεδρίασης 754_26-03-2019
Ημερομηνία: 03/04/2019 16:59:45

Α.Δ.Α.: ΩΑΝΝ469066-ΨΓ9
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡ.6361/01-04-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ημερομηνία: 03/04/2019 14:57:04

Α.Δ.Α.: ΨΦ3Ζ4690ΒΠ-3ΕΦ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <<ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ>>
Ημερομηνία: 03/04/2019 14:16:53

Α.Δ.Α.: Ψ8Ψ4469061-ΙΗ0
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Θέμα: Έγκριση πιστώσεων
Ημερομηνία: 03/04/2019 13:28:51

Α.Δ.Α.: 6Π0ΓΩ1Χ-ΕΜΚ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-460 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1/3/19 ΕΩΣ 31/3/19 ΤΟΥ Α ΚΑΠΗ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 24/01/2021)
Ημερομηνία: 03/04/2019 13:15:43

Α.Δ.Α.: 6ΗΤ546904Τ-5ΚΔ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΩ
Θέμα: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.
Ημερομηνία: 03/04/2019 13:11:47

Α.Δ.Α.: 7ΜΚΚ4690Ω3-4ΨΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (4 ΚΥΚΛΩΝ)
Ημερομηνία: 03/04/2019 13:04:57

Α.Δ.Α.: 6ΓΥΘΩ1Χ-1ΥΨ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-442 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1/3/19 ΕΩΣ 31/3/19 ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 31/12/2019)
Ημερομηνία: 03/04/2019 12:35:53

Α.Δ.Α.: ΨΒΑ8469Β7Θ-Ψ62
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 3702/2019
Ημερομηνία: 03/04/2019 12:05:23

Α.Δ.Α.: ΩΧΑ74690Ω3-ΙΩ6
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: «Έγκριση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων προμήθειας Αντιδραστηρίων, μετά από έρευνα αγοράς, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών διαφόρων Τμημάτων-Εργαστηρίων του ΠΑ.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ ?Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης, συνολικής δαπάνης 159.612,66¤ με ΦΠΑ, (ΠΧ 138 ΕΩΣ ΠΧ 177)»
Ημερομηνία: 03/04/2019 10:16:06

Α.Δ.Α.: ΩΤΒ94690Ω3-27Ν
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: «Έγκριση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων προμήθειας Αντιδραστηρίων, μετά από έρευνα αγοράς, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών διαφόρων Τμημάτων-Εργαστηρίων του ΠΑ.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ ?Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης, συνολικής δαπάνης 146.803,98¤ με Φ.Π.Α (ΠΧ 52 έως ΠΧ 81)»
Ημερομηνία: 03/04/2019 10:09:54

Α.Δ.Α.: 6ΚΙ74690Ω3-Χ4Α
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: «Έγκριση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων προμήθειας Αντιδραστηρίων, μετά από έρευνα αγοράς, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών διαφόρων Τμημάτων-Εργαστηρίων του ΠΑ.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ ?Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν.Αλεξ/πολης, συνολικής δαπάνης 66.354,89¤ με Φ.Π.Α (ΠΧ 1 έως ΠΧ 13)»
Ημερομηνία: 03/04/2019 09:57:05

Α.Δ.Α.: ΩΙΤ8Ω6Χ-ΘΥ8
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-504 για :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΟ-6782 ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 03/04/2019 09:12:12

Α.Δ.Α.: 6ΔΗΔ46904Κ-24Α
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια Διαγνωστικών Ειδών μετά από έρευνα αγοράς και συλλογή προσφορών, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών για τα είδη που υπάρχουν σε αυτό, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και περιγραφών του Νοσοκομείου, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 190.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α .
Ημερομηνία: 03/04/2019 09:09:30

Α.Δ.Α.: 6ΨΛΞ46Ψ8ΧΒ-ΣΦ6
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #4162719 #818913
Ημερομηνία: 02/04/2019 19:47:37

Α.Δ.Α.: 6Ε4Σ46Ψ8ΧΒ-ΒΝΤ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης Με απευθείας ανάθεση χωρίς σύμβαση #4162719 #818818
Ημερομηνία: 02/04/2019 19:38:06

Α.Δ.Α.: ΩΓ3Θ4690ΒΙ-ΗΒΩ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Θέμα: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» ενταγμένου στον Πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας Έτους 2019, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000,00¤ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με CPV 24455000-8 και ΚΑΕ 1351 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 02/04/2019 14:11:23

Α.Δ.Α.: ΨΤΠΘ46ΨΖ2Ν-ΕΤΜ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Σύμβαση φυσικού προσώπου
Ημερομηνία: 02/04/2019 14:04:53

Α.Δ.Α.: 60ΛΟ7ΛΒ-05Ω
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών, για την κάλυψη αναγκών των Διευθύνσεων της έδρας της ΠΑΜΘ και της ΠΕ Ροδόπης, βάσει της υπΆ αριθ. Δ.Ο. 1438/27-03-2019 εισήγησης της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Α.Μ.Θ.
Ημερομηνία: 02/04/2019 13:04:26

Α.Δ.Α.: 63ΒΝΩ6Χ-Ο86
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-465 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ &ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΌ Γ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗΕΤΟΥΣ 2019
Ημερομηνία: 02/04/2019 10:14:53

Α.Δ.Α.: ΨΟΓΩ469066-90Φ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ημερομηνία: 02/04/2019 09:30:10

Α.Δ.Α.: 65Ρ64690ΒΟ-ΩΦΕ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
Ημερομηνία: 02/04/2019 09:13:38

Α.Δ.Α.: ΩΣΕΜ4690ΒΟ-0ΥΗ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ.
Ημερομηνία: 02/04/2019 08:58:31

Α.Δ.Α.: 654146907Λ-Τ03
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού & Αιματολογικού με συνοδό εξοπλισμό
Ημερομηνία: 02/04/2019 08:03:34

Α.Δ.Α.: 60ΘΥ46907Φ-Μ8Λ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Θέμα: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 54/1-4-2019 ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) Α.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 01/04/2019 14:04:12

Α.Δ.Α.: 64ΗΗ4690ΒΨ-Π25
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Θέμα: Yποβολή για έγκριση εξωσυμβατικών προμηθειών, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Γρεβενών
Ημερομηνία: 01/04/2019 13:55:50

Α.Δ.Α.: ΨΗΔΟ469Β7Θ-ΑΙΛ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2017_Platelet REactivity among Patients on Anti-Retroviral Therapy (PREP-ART)» (80678 - Ε.Υ. Κ. Ακινόσογλου)
Ημερομηνία: 01/04/2019 12:42:40

Α.Δ.Α.: ΨΓ634690ΩΔ-37Α
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. 'ΑΤΤΙΚΟΝ'
Θέμα: Έγκριση κατακύρωσης του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Δ 26/2017) για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου ? Μικροβιολογικές εξετάσεις» (CPV: 33696300-8), προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.870.715,26 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (α/α ΕΣΗΔΗΣ 40227,3)
Ημερομηνία: 01/04/2019 12:11:18

Α.Δ.Α.: 6ΦΦΙ46907Φ-ΗΨΧ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Θέμα: Έγκριση πρακτικού διενέργειας της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας»
Ημερομηνία: 01/04/2019 10:00:22

Α.Δ.Α.: ΩΚΖΤΩ1Χ-ΗΗΜ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-430 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΠΟ 1/2/2019 ΕΩΣ 28/2/2019 ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΠΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΕΚΑ
Ημερομηνία: 01/04/2019 09:44:45

Α.Δ.Α.: ΨΠΞΙ4690ΒΩ-ΒΩΤ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΣΥΜΒ. 58/2019 ΑΒΒΟΤΤ
Ημερομηνία: 01/04/2019 09:23:00

Α.Δ.Α.: ΩΓΧΔ46906Α-ΖΧ8
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ Ν.010/2018 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ."Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" - Ψ.Ν.Θ.(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ - ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία: 01/04/2019 09:22:59

Α.Δ.Α.: ΩΕΒΖ46906Α-ΖΓΘ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ Ν.010/2018 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ."Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Ημερομηνία: 01/04/2019 09:18:13Differences between groups of pre-exposure prophylaxis (PrEP) using couples in HIV-negative/unknown relationships

Thu, 11 Apr 2019 00:00:00 GMT-05:00 - John, Steven A.; Robles, Gabriel; Starks, Tyrel J.; Rendina, H. Jonathon
Εισαγωγή: Epidemiology research is limited on the characteristics of HIV pre-exposure prophylaxis (PrEP) using couples. Setting: United States nationwide sample recruited online in 2017.
Μέθοδοι: HIV-negative/unknown gay, bisexual, and other men who have sex with men (GBMSM) with HIV-negative/unknown partners (n=3140) were asked about individual and main partner PrEP uptake. Men were coded into five groups: 1) neither participant nor partner on PrEP, 2) partner only on PrEP, 3) participant only on PrEP, 4) both on PrEP, and 5) unknown partner PrEP use. We examined associations of demographics, relationship factors, condomless anal sex (CAS) with main and causal partners, bacterial sexually transmitted infection (BSTI) diagnoses, and sexual positioning with reported dyadic PrEP use using fully-adjusted multinomial logistic regressions.
Αποτελέσματα: PrEP use was 3.2% for the partner only, 5.7% for the participant only, and 4.9% for both participant and partner; 5.6% reported not knowing their partner’s PrEP use status. Men who reported any CAS with their main partner or any CAS with male casual partners were both more likely to be classified in the dyadic PrEP use group compared to the neither on PrEP group. Compared to monogamous, men in open arrangements were more likely to be classified in each of the three PrEP groups compared to the neither on PrEP group. Six-month BSTI prevalence was 2.8%, 8.1%, 8.3%, 15.6%, and 4.0% for the five groups, respectively.
Συμπεράσματα: PrEP use occurred during times of higher risk behavior engagement, but further efforts are needed to expand PrEP use to more partnered GBMSM. Author to whom correspondence should be addressed; Address: 695 Park Avenue, Room N611, New York, NY 10065; Phone: 212-206-7919; Fax: 212-206-7994; Email: hrendina@hunter.cuny.edu Conflicts of Interest and Source of Funding: Funding: Steven A. John was supported by the Center for AIDS Intervention Research (CAIR) and the National Institute of Mental Health (P30-MH052776, PI: Jeffrey A. Kelly). Gabriel Robles received support from the National Institute on Drug Abuse (R01-DA045613-01S1, PI: Tyrel J. Starks, Awardee: Gabriel Robles). H. Jonathon Rendina was supported in part by a career development award from the National Institute on Drug Abuse (K01-DA039060; PI: H. Jonathon Rendina). Data collection for this paper was supported in part by the Fordham HIV and Drug Abuse Prevention Research Ethics Training Institute (RETI), a training grant sponsored by the National Institute on Drug Abuse (R25-DA031608, PI: Celia B. Fisher). The authors also acknowledge the generous funding provided by the offices of the President, the Provost, and the Dean of Arts & Sciences of Hunter College, CUNY; additional support was also provided by Hunter College’s Center for HIV/AIDS Educational Studies & Training (CHEST). The content is solely the responsibility of the authors and does not necessarily represent the official views of the National Institutes of Health, Fordham RETI, Medical College of Wisconsin, or Hunter College, CUNY. Conflict of Interest: The authors declare that they have no conflict of interest. Previous meeting where part of these data were presented: International Association of Providers of AIDS Care (IAPAC) Conference, Miami, FL. June 8-10, 2018. - Β© 2019

Switching to Doravirine/Lamivudine/Tenofovir Disoproxil Fumarate (DOR/3TC/TDF) Maintains HIV-1 Virologic Suppression Through 48 Weeks: Results of the DRIVE-SHIFT Trial

Thu, 11 Apr 2019 00:00:00 GMT-05:00 - Johnson, Margaret; Kumar, Princy; Molina, Jean-Michel; Rizzardini, Giuliano; Cahn, Pedro; Bickel, Markus; Mallolas, Josep; Zhou, Yan; Morais, Cristiana; Kumar, Sushma; Sklar, Peter; Hanna, George J; Hwang, Carey; Greaves, Wayne; for the DRIVE-SHIFT Study Group
Εισαγωγή: Doravirine is a novel, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI) with demonstrated efficacy in treatment-naΓ―ve adults with HIV.
Μέθοδοι: In this open-label, active-controlled, non-inferiority trial, adults with HIV virologically suppressed for ≥6 months on 2 NRTIs plus a boosted protease inhibitor (PI), boosted elvitegravir, or an NNRTI were randomized (2:1) to switch to once-daily, single-tablet doravirine 100mg with lamivudine 300mg and tenofovir disoproxil fumarate 300mg (DOR/3TC/TDF) or to continue their current therapy (Baseline Regimen) for 24 weeks. The primary endpoint was the proportion of participants with HIV RNA <50 copies/mL (FDA Snapshot approach), with the primary comparison between DOR/3TC/TDF at week 48 and Baseline Regimen at week 24, and a secondary comparison between the groups at week 24 (non-inferiority margin, -8%).
Αποτελέσματα: 670 participants (447 DOR/3TC/TDF, 223 Baseline Regimen) were treated and included in the analyses. At week 24, 93.7% on DOR/3TC/TDF vs 94.6% on Baseline Regimen had HIV RNA <50 copies/mL (difference -0.9 [-4.7, 3.0]). At week 48, 90.8% on DOR/3TC/TDF had HIV RNA <50 copies/mL, demonstrating non-inferiority vs Baseline Regimen at week 24 (difference -3.8 [-7.9, 0.3]). In participants on ritonavir-boosted PI at entry, mean reductions in fasting LDL-C and non-HDL-C at week 24 were significantly greater for DOR/3TC/TDF vs Baseline Regimen (p<0.0001). Adverse events occurred in 68.9% on DOR/3TC/TDF and 52.5% on Baseline Regimen by week 24, leading to treatment discontinuation in 2.5% and 0.4%, respectively.
Συμπεράσματα: Switching to once-daily DOR/3TC/TDF is a generally well-tolerated option for maintaining viral suppression in patients considering a change in therapy. Registration: ClinicalTrials.gov NCT02397096 This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial-No Derivatives License 4.0 (CCBY-NC-ND), where it is permissible to download and share the work provided it is properly cited. The work cannot be changed in any way or used commercially without permission from the journal. Corresponding Author: Wayne Greaves, MD, Merck Sharp & Dohme Corp., 126 E. Lincoln Avenue, RY34-A484, Rahway, NJ 07065-0900, (732) 594-3736, 305-7403, wayne.greaves@merck.com Conflicts of Interest and Source of Funding: Funding for this research was provided by Merck Sharp & Dohme Corp. (MSD), a subsidiary of Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. MJ has received grants and consulting fees from Gilead and Viiv. PK is on Advisory Boards for ViiV, Janssen, Merck, and Theratechnologies; has received grants from Merck, ViiV, Gilead, and Theratechnologies; and owns stock in Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Pfizer, and GSK. J-MM has received grants from Gilead and consulting fees (Advisory Board) from Gilead and MSD. GR has received Advisory board and speaker fees from JanssenCilag, Abbvie, Gilead Science, ViiV, MSD, and Angelini. PC is an Advisory Board member for MSD and ViiV and has received research grants from AbbVie, MSD, and ViiV. MB has no conflicts to declare. JM has received honoraria, speakers’ fees, consultant fees or funds for research from MSD, Roche, Boehringer-Ingelheim, ViiV, Gilead, Janssen, BMS, and Abbvie. YZ, CM, SK, PS, GJH, CH, and WG are current or former employees of MSD. Parts of the data were presented at: IDWeek 2018, San Francisco CA, 04-Oct-2018. - Β© 2019

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες

Τηλεφωνική γραμμή για το HIV/AIDS

210-7222222

Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 21:00