Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: 68ΗΞ46904Τ-ΘΙΩ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ
Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος περί δαπάνης προμήθειας αντιδραστηρίων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.
Ημερομηνία: 21/02/2020 15:18:48

Α.Δ.Α.: ΨΕ0Ω469076-ΔΥ6
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 'ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ'
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ
Ημερομηνία: 21/02/2020 14:50:38

Α.Δ.Α.: ΩΚ0Υ4690ΒΒ-ΟΔ7
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: Κατακύρωση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας ? αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΝΤΥΠΩΝ» (CPV 22820000-4) , για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. ¶ρτας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.155,239 ¤ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, Δ.Σ./132/2019.
Ημερομηνία: 21/02/2020 13:08:06

Α.Δ.Α.: ΩΛΕΚ4690ΒΒ-ΝΞΤ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, ειδών, ποσοτήτων, και προϋπολογισμού για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» (CPV: 24455000-8) για την κάλυψη αναγκών του Γ. Ν. ¶ρτας, διενέργειας συνολικού προϋπολογισμού: 52.409,46¤ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος, καθώς και τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας ? αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού.
Ημερομηνία: 21/02/2020 12:46:32

Α.Δ.Α.: Ψ2Ε6469ΗΡ8-ΤΔΘ
ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)
Θέμα: Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων του πρακτικού αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων της υπ' αριθμόν 3383/10-01-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ημερομηνία: 21/02/2020 11:40:45

Α.Δ.Α.: ΨΚ3Ι46ΨΖ2Ν-ΩΒΨ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ και Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
Ημερομηνία: 20/02/2020 16:18:28

Α.Δ.Α.: 6ΜΩ64690ΒΑ-ΛΦ2
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Θέμα: Απόσπασμα Πρακτικού 8ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής της 6-2-2020
Ημερομηνία: 20/02/2020 11:58:42

Α.Δ.Α.: 6Γ8Γ4690ΒΦ-Χ6Η
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 20-ΑΠΕΥΘ.14 ΑΒΒΟΤΤ
Ημερομηνία: 20/02/2020 11:15:54

Α.Δ.Α.: ΩΨΚΨ46907Τ-ΡΒΠ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'
Θέμα: ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΟ ΜΕΘ(1804)
Ημερομηνία: 20/02/2020 10:11:13

Α.Δ.Α.: ΩΚΕ94690ΒΩ-ΙΕ5
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: symb. 56/2020 ABBOTT AEBE
Ημερομηνία: 20/02/2020 08:13:56

Α.Δ.Α.: 9Α5Ζ46Ψ8ΧΒ-5ΝΦ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 6601/2020
Ημερομηνία: 19/02/2020 20:10:53

Α.Δ.Α.: ΨΥΜΒ469045-Ε3Δ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α.Ο.Μ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Ημερομηνία: 19/02/2020 12:49:56

Α.Δ.Α.: 6ΤΧΥ4690ΒΩ-ΑΣ8
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΣΥΝΟΠΤ. ΔΙΑΓΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία: 19/02/2020 12:27:10

Α.Δ.Α.: Ψ2ΞΛ46ΜΤΛΡ-6ΝΦ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Θέμα: Δέκατη πέμπτη (15η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ ? ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ? ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2076, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 ? 2020.
Ημερομηνία: 19/02/2020 12:20:18

Α.Δ.Α.: Ρ0ΜΓ46Ψ8ΧΒ-78Λ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Σύμβαση Προμηθειών με διαγωνισμό #10764 #988573
Ημερομηνία: 18/02/2020 19:14:43

Α.Δ.Α.: Ω11Ν46906Λ-ΡΧΚ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 18/02/2020 13:57:49

Α.Δ.Α.: 6ΑΞ9ΟΡΕ3-Ψ2Ρ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (ΕΚΕΑ)
Θέμα: Θέμα 7ο: Συγκεντροποίηση κέντρων ορολογικού ελέγχου σύμφωνα με το υπάρχον μοντέλο του μοριακού.
Ημερομηνία: 18/02/2020 12:26:26

Α.Δ.Α.: 62ΔΘ46904Υ-65Β
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 18/02/2020 11:29:30

Α.Δ.Α.: Ψ6ΦΛ46907Υ-ΙΗΘ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Θέμα: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ημερομηνία: 18/02/2020 09:26:38

Α.Δ.Α.: 6Κ1046ΨΖ2Ν-Α2Ρ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απευθείας Ανάθεσης
Ημερομηνία: 17/02/2020 17:53:03

Α.Δ.Α.: Ψ7ΖΛ469Η27-ΡΘ5
ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Ανακοίνωση ανάθεσης για την προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικών & βιοχημικών εξετάσεων για τον αναλυτή κλειστού τύπου Architect ci4100.
Ημερομηνία: 17/02/2020 17:34:50

Α.Δ.Α.: 61Ε1469ΗΔ8-5ΒΡ
Γ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ«ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ»
Θέμα: Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινών αναδόχων και κατακύρωση σε αυτούς του ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας Αντιδραστηρίων Αιμοδοσίας με και χωρίς ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (α/α διακ. 16. ΕΣΗΔΗΣ 63597) του ΠΠΥΥ 2018 με CPV 33696100-6 δαπάνης 258.101,82 ¤ για ένα έτος
Ημερομηνία: 17/02/2020 16:39:16

Α.Δ.Α.: ΩΓΜΖ469Β7Θ-ΩΞ5
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 1500/2020
Ημερομηνία: 17/02/2020 14:56:05

Α.Δ.Α.: 60ΙΑ4690ΒΩ-Ν6Π
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΓΝΒΟΛΟΥ "ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ" /13-02-20-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ
Ημερομηνία: 17/02/2020 14:02:43

Α.Δ.Α.: ΨΥΓΞ46907Θ-Χ9Θ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Θέμα: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 2ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 17/02/2020 13:25:39

Α.Δ.Α.: 6ΘΠΩ46ΨΖ2Ν-Θ58
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Σύμβαση φυσικού προσώπου
Ημερομηνία: 17/02/2020 11:58:42

Α.Δ.Α.: ΨΩΕΔ46907Π-ΕΜΙ
ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 17/02/2020 10:51:16

Α.Δ.Α.: 6Γ8Γ469Η2Ι-ΖΧΝ
ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΛΚΕΑ 28ης Συνεδρίασης/19-12-2019
Ημερομηνία: 17/02/2020 10:14:27

Α.Δ.Α.: Ψ7Φ946906Ρ-ΤΩΒ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ'
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΣΗΔΗΣ ,ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΠΥΥ 2019
Ημερομηνία: 17/02/2020 08:39:54

Α.Δ.Α.: ΩΨ7Β46907Φ-ΞΥ9
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4284/13-2-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Ημερομηνία: 15/02/2020 09:49:07

Α.Δ.Α.: 902Π46Ψ8ΧΒ-13Δ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #5332567 #987789
Ημερομηνία: 14/02/2020 19:50:52

Α.Δ.Α.: Ω5ΒΒ4690ΒΩ-1ΔΙ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 40 « Έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας διαφόρων Υλικών και των τεχνικών τους προδιαγραφών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου, των οποίων οι δαπάνες περιλαμβάνονται στον Προγραμματισμό του έτους 2019»της 4ης τακτικης συνεδριασης του ΔΣ του ΓΝΒΟΛΟΥ
Ημερομηνία: 14/02/2020 14:15:59

Α.Δ.Α.: 6ΠΔΞ4690ΒΦ-Γ14
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θέμα: Αναλυτική Διακήρυξη αρ. 04/2020 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 14/02/2020 13:48:43

Α.Δ.Α.: ΨΕΔΥ46ΨΖ2Ν-Κ03
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση απασχ. προσωπ. που ασκεί ερευνητικό έργο
Ημερομηνία: 14/02/2020 12:45:03

Α.Δ.Α.: 63ΕΔ46907Κ-Ν16
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Ημερομηνία: 14/02/2020 11:50:18

Α.Δ.Α.: ΩΥΛ546ΜΤΛΡ-ΖΦΡ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΣΑΕ 3451
Ημερομηνία: 14/02/2020 08:39:26

Α.Δ.Α.: 6ΨΦΣ46Ψ8ΧΒ-ΘΙΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Σύμβαση Προμηθειών με διαγωνισμό #10752 #986673
Ημερομηνία: 13/02/2020 19:22:14

Α.Δ.Α.: Ρ0Ψ546Ψ8ΧΒ-Χ1Τ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Σύμβαση Προμηθειών με διαγωνισμό #10754 #986672
Ημερομηνία: 13/02/2020 19:22:10

Α.Δ.Α.: Ψ54Ε46Ψ8ΧΒ-ΟΚ2
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Σύμβαση Προμηθειών με διαγωνισμό #10753 #986671
Ημερομηνία: 13/02/2020 19:21:55

Α.Δ.Α.: 9Φ2Η46Ψ8ΧΒ-ΔΛΤ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Σύμβαση Προμηθειών με διαγωνισμό #10757 #986670
Ημερομηνία: 13/02/2020 19:21:45

Α.Δ.Α.: ΨΚΡ36-2ΗΛ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Θέμα: Ανάδειξη των μειοδότριων εταιρειών (ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, GATEX ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΛΟΥ Α.Ε, ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε, ΒΙΟΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ, ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε), του υπΆ αριθ. 57/2019 συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Αντισηπτικά - Απολυμαντικά (CPV: 33631600-8)» για το 401 ΓΣΝΑ
Ημερομηνία: 13/02/2020 13:29:34

Α.Δ.Α.: 6Μ26469061-ΜΧΖ
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Θέμα: Έγκριση πιστώσεων
Ημερομηνία: 13/02/2020 13:26:34

Α.Δ.Α.: 638Θ4690ΒΣ-ΗΨΕ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 'ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ'
Θέμα: Εγκριση δαπάνης για συμμετοχή σε πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας του Ν. Κοζάνης
Ημερομηνία: 13/02/2020 12:01:22

Α.Δ.Α.: Ψ9ΜΠ469Β7Θ-3ΓΚ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Έγκριση των Πρακτικών 1 και 2 (Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια Βιβλίων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων και Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αρ. Διακ.: 26/19)
Ημερομηνία: 13/02/2020 11:26:33

Α.Δ.Α.: Ω2ΑΚ6-Χ58
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ - ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 251ΓΝΑ, ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΙ) ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΡΟΠΗΣ (ΑΑΥΕ) (Δ. 05/20)
Ημερομηνία: 13/02/2020 08:40:30

Α.Δ.Α.: 6ΓΑΩ46Ψ8ΧΒ-ΠΑ4
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 5653/2020
Ημερομηνία: 12/02/2020 19:53:48

Α.Δ.Α.: 6ΠΕΦ6-ΗΛΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Θέμα: Δια κήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπΆ αριθμ. 04/20 για την Ανάδειξη Συνεργείου Καθαρισμού Χώρων ? Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ, Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) και Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ)
Ημερομηνία: 12/02/2020 13:17:08

Α.Δ.Α.: 68ΤΜΟΞΧ1-Μ7Ζ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ' Η ΜΗΤΕΡΑ' ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α
Ημερομηνία: 12/02/2020 13:16:49

Α.Δ.Α.: 9Ι6Ε46Ψ8ΧΒ-ΚΧΨ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 5522/2020
Ημερομηνία: 11/02/2020 19:53:57

Α.Δ.Α.: 96ΟΥ46Ψ8ΧΒ-Ρ4Ω
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #5322999 #985831
Ημερομηνία: 11/02/2020 19:42:27

Α.Δ.Α.: ΩΗ4Ξ46907Τ-Ν6Σ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ -(1667)
Ημερομηνία: 11/02/2020 13:52:25

Α.Δ.Α.: ΩΓΥ3469Η26-ΔΒΤ
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Προμήθεια Υπηρεσιών Εξωτερικού Ελέγχου ποιότητας στο πλαίσιο της εφαρμογής συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 15189:2012 με σκοπό την επιτήρηση της διαπίστευσης των εξετάσεων του Κεντρικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου Αθήνας (Κ.Δ.Ε.) συνολικής δαπάνης επτά χιλιάδων διακοσίων έξι ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (7.206,88¤) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
Ημερομηνία: 11/02/2020 13:17:46

Α.Δ.Α.: ΩΕ5Ζ46904Ε-ΠΚΜ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Θέμα: Προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών εξωσυμβατικών ειδών και υπηρεσιών.
Ημερομηνία: 11/02/2020 11:32:10

Α.Δ.Α.: 6ΝΩ446ΨΖ2Ν-2ΦΡ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 11/02/2020 11:06:55

Α.Δ.Α.: Ω17Ξ4690Ω8-4ΟΝ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ)
Θέμα: ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΡΕΤΡΟΙΩΝ
Ημερομηνία: 11/02/2020 10:22:25

Α.Δ.Α.: ΨΡΚΠ46ΨΖ2Ν-Ρ16
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Εγκρίσεις Τροποποίησης Πρ/σμων Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Ημερομηνία: 10/02/2020 14:55:20

Α.Δ.Α.: Ψ61246907Τ-Ε3Ε
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'
Θέμα: ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΟ ΜΕΘ(1804)
Ημερομηνία: 10/02/2020 14:51:45

Α.Δ.Α.: ΩΒΤ2469073-Χ10
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
Θέμα: Αίτημα Βιοχημικού Εργαστηρίου για Ιολογικές Εξετάσεις.
Ημερομηνία: 10/02/2020 08:41:42

Α.Δ.Α.: ΩΑΒΜ46ΜΤΛΡ-ΓΚΙ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Θέμα: Ένταξη της Πράξης «Διερεύνηση της επιδημίας HIV και ηπατίτιδας C στον πληθυσμό των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών στην Ελλάδα και ανάδειξη των αποτελεσματικότερων παρεμβάσεων με εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων και μεθόδων μοριακής επιδημιολογίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5048156 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»
Ημερομηνία: 07/02/2020 15:01:35

Α.Δ.Α.: 6Ψ9146907Τ-6ΒΑ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'
Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ -(1667)
Ημερομηνία: 07/02/2020 13:12:31

Α.Δ.Α.: ΨΗΓ8469Η2Π-2Λ9
Γ. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Θέμα: Έγκριση Αιτήσεων Προμηθείας.
Ημερομηνία: 07/02/2020 13:05:37

Α.Δ.Α.: ΨΒΩ446907Κ-26Γ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΫΔΕΣ
Ημερομηνία: 07/02/2020 12:51:01

Α.Δ.Α.: ΨΟ1Υ46ΜΗΨ5-ΥΦ5
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ
Θέμα: Α' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΟΔΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
Ημερομηνία: 07/02/2020 11:51:03

Α.Δ.Α.: 6ΕΟ0469Β7Θ-ΝΥΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Σύμβαση Προμηθειών με διαγωνισμό #1005 #352778
Ημερομηνία: 07/02/2020 10:27:15

Α.Δ.Α.: ΩΥΛΦ46907Τ-ΙΝ0
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'
Θέμα: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΓΕΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (2021)
Ημερομηνία: 06/02/2020 11:58:37

Α.Δ.Α.: Ψ6ΖΨ46904Ε-7Ν8
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Θέμα: Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια απολυμαντικών ? απορρυπαντικών πλυντηρίων για ένα (1) έτος σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ της παρούσης διακήρυξης
Ημερομηνία: 06/02/2020 09:52:48

Α.Δ.Α.: 664Υ469061-597
ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Θέμα: Έγκριση πιστώσεων
Ημερομηνία: 06/02/2020 09:20:54

Α.Δ.Α.: 6ΘΘΦ4690ΒΩ-ΧΞΧ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: Προμήθεια Απολυμαντικών
Ημερομηνία: 05/02/2020 16:22:35

Α.Δ.Α.: 6Ψ7646906Λ-3Δ5
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: Έγκριση ανάθεσης προμήθειας αντιδραστηρίων διαφόρων τμημάτων με συνοδό εξοπλισμό συνολικής δαπάνης 14.107,48¤ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ημερομηνία: 05/02/2020 12:04:45

Α.Δ.Α.: 9ΥΥ8ΟΞΝΑ-ΟΘΔ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Θέμα: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΚΠΠΔΕ
Ημερομηνία: 05/02/2020 11:28:45

Α.Δ.Α.: ΩΛ7046ΨΖ2Ν-Μ9Ζ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απόφαση Aνάληψης Υποχρέωσης
Ημερομηνία: 05/02/2020 08:54:06

Α.Δ.Α.: 6ΒΞ446Μ9ΞΗ-Η00
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 4/17-10-2019, ΘΕΜΑ 8ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία: 04/02/2020 19:36:05

Α.Δ.Α.: Ω9Β04690ΒΒ-ΒΩΓ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: Έγκριση προμήθειας υγειονομικού υλικού
Ημερομηνία: 04/02/2020 14:06:31

Α.Δ.Α.: 6Λ9Μ6-ΚΥ6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Θέμα: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπΆ αριθμ. 03/20 για την Ανάδειξη Συνεργείου Καθαρισμού Χώρων ? Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ, Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) και Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ)
Ημερομηνία: 04/02/2020 13:14:09

Α.Δ.Α.: ΩΔΡ0469073-3ΡΥ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
Θέμα: Έγκριση της τροποποιημένης με αριθμ. 98/ 2019 διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ » .
Ημερομηνία: 04/02/2020 12:25:51

Α.Δ.Α.: Ψ9ΤΑ469073-2ΗΝ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ
Θέμα: Έγκριση του πρακτικού επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Υλικών Καθαριότητας .
Ημερομηνία: 04/02/2020 12:21:32

Α.Δ.Α.: ΩΦΗ246ΨΖ2Ν-Θ3Λ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Εγκρίσεις Πρ/σμων Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Ημερομηνία: 04/02/2020 10:24:42

Α.Δ.Α.: ΩΤΖΥ6-ΓΜΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Θέμα: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπΆ αριθμ. 02/20 για την Ανάδειξη Συνεργείου Καθαρισμού Χώρων ? Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ, Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) και Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ)
Ημερομηνία: 04/02/2020 10:21:49

Α.Δ.Α.: ΩΕ4Π469Β7Θ-ΥΨΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ» (33500000? Ε.Υ.: Α. Μουζάκη)
Ημερομηνία: 04/02/2020 09:03:43

Α.Δ.Α.: Ω38Ζ4690ΒΩ-ΩΛΧ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΣΥΝΟΠΤ. ΔΙΑΓΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 04/02/2020 08:57:52

Α.Δ.Α.: 6ΝΥΖ46907Λ-47Γ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΤΕΣΤ HIV, HBSAG, HCV, SYPHILIS"
Ημερομηνία: 04/02/2020 08:22:51

Α.Δ.Α.: ΩΘΣΤ4690Ω3-ΘΨΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 52/2020 Συμβατικής Αξίας : 11.693,20¤ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Με αντικείμενο την προμήθεια με περιγραφή: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ARCHITECT PLUS I2000»
Ημερομηνία: 03/02/2020 14:29:44

Α.Δ.Α.: Ψ60Ψ46904Θ-ΣΥΑ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΥΜΗΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΑΒΒΟΤΤ ΑΕ
Ημερομηνία: 03/02/2020 14:10:10

Α.Δ.Α.: Ψ54Ω46904Θ-0Λ6
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΥΜΗΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ:57ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ABBOTT A.E.»
Ημερομηνία: 03/02/2020 13:02:49

Α.Δ.Α.: Ω9ΛΛ46906Ω-ΒΕ1
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ'
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤ. Γ΄ΑΞΙΟΛ. ΔΙΚΑΙΟΛ. ΚΑΤ. & ΟΡΙΣΤ. ΚΑΤ. ΤΟΥ ΗΛΕΚΤ. ΔΙΑΓΩΝ. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡ. & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛ. ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤ.
Ημερομηνία: 03/02/2020 12:02:25

Α.Δ.Α.: ΩΛΦΨ469066-27Χ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ 44/2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ
Ημερομηνία: 03/02/2020 11:35:58

Α.Δ.Α.: ΩΠΜ746ΨΖ2Ν-ΞΦ4
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Μισθολογική κατάταξη Υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ.
Ημερομηνία: 03/02/2020 10:03:50

Α.Δ.Α.: 6ΡΞ046906Λ-35Π
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ -ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΝΠΑΤΡΩΝ
Ημερομηνία: 03/02/2020 09:40:14

Α.Δ.Α.: ΩΕ5Π46906Λ-1ΟΑ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ -ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΝΠΑΤΡΩΝ
Ημερομηνία: 03/02/2020 09:40:13Patterns and Predictors of HIV Status Disclosure in the 12 Months Following Diagnosis in Mozambique

Thu, 20 Feb 2020 00:00:00 GMT-06:00 - Taylor, Kate; Lamb, Matthew; Lahuerta, Maria; Ahoua, Laurence; Abacassamo, Fatima; Elul, Batya
Εισαγωγή: HIV disclosure benefits people living with HIV (PLWH), their partners, and HIV programs. However, data on the prevalence of disclosure and associated correlates have come largely from patients already in HIV care, potentially overestimating disclosure rates and precluding examination of the impact of disclosure on HIV care outcomes. Setting: We used data from an implementation study conducted in Maputo City and Inhambane Province, Mozambique. Adults were enrolled at HIV testing clinics following diagnosis and traced in the community 1 and 12 months later when they reported on disclosure and other outcomes.
Μέθοδοι: We examined patterns of participant disclosure to their social networks (N=1573) and sexual partners (N=1024) at both follow-up assessments, and used relative risk regression to identify correlates of non-disclosure.
Αποτελέσματα: Disclosure to one’s social network and sexual partners was reported by 77.8% and 57.7% of participants, respectively, at 1 month, and 92.9% and 72.4% of participants, respectively, at 12 months. At both time points, living in Inhambane Province, being single or not living with a partner, having high levels of anticipated stigma and not initiating HIV treatment were associated with increased risks of non-disclosure to social networks. Non-disclosure to sexual partners at both follow-up assessments was associated with being female, living in Inhambane Province and in a household without other PLWH, and reporting that post-test counselling addressed disclosure.
Συμπέρασμα: Although reported disclosure to social networks was high, disclosure to sexual partners was sub-optimal. Effective and acceptable approaches to support partner disclosure, particularly for women, are needed. Corresponding Author: Department of Epidemiology, Mailman School of Public Health, Columbia University, 722 W 168th St, Room 528, New York, NY, 10032. Email: be2124@columbia.edu Conflicts of Interest and Funding: The authors declare no conflicts of interest. The data used for this analysis was drawn from a study funded by the United States Agency for International Development (USAID), USAID Award Number: AID-OAA-A-12- 00027. The funder had no role in this analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript. - Β© 2020

The Impact of a Structured, Supervised Exercise Program on Daily Step Count in Sedentary Older Adults With and Without HIV

Thu, 20 Feb 2020 00:00:00 GMT-06:00 - Stabell, Alex C.; Wilson, Melissa; Jankowski, Catherine M.; MaWhinney, Samantha; Erlandson, Kristine M.
Εισαγωγή: People with HIV (PWH) may have lower daily activity levels compared to persons without HIV. We sought to determine the impact of initiating a supervised exercise program on the daily step count of sedentary PWH and uninfected controls.
Μέθοδοι: PWH and controls, aged 50-75 were enrolled in a 24-week supervised exercise program. All individuals were given a pedometer and instructed in regular use. A linear mixed model taking into account random effects was used to model daily step count.
Αποτελέσματα: Of 69 participants that began the study, 55 completed and 38 (21 PWH, 17 controls) had complete pedometer data. Baseline daily step count on non-supervised exercise day was (estimated geometric mean, 95% CI) 3543 [1306, 9099] for PWH and 4182 [1632, 10187] for controls. Both groups increased daily steps on supervised (43% [20, 69]%, p<0.001) but not unsupervised exercise days (-12% [-24, 1]%, p=0.071). Compared with controls, PWH had 26% ([-47, 4]%, p=0.08) fewer daily steps on days with supervised exercise and 35% ([-53, -10]%, p=0.011) fewer daily steps on days without supervised exercise. Higher BMI (per 1 unit) and smoking were associated with fewer daily steps (-5% [-9, -1]%; -49% [-67, -23]%; p≤0.012). Days with precipitation (-8% [-13, -3]%, p=0.002) or below freezing (-10% [-15, - 4]%, p<0.001) were associated with fewer steps.
Συμπέρασμα: Supervised exercise increased daily step counts in sedentary individuals, but at the expense of fewer steps on non-supervised exercise days. Corresponding Author: Kristine M. Erlandson, 12700 E. 17th Avenue, Aurora, CO 80045, Kristine.erlandson@cuanschutz.edu, 303-724-4941; fax 303-724-4926 Conflicts of Interest: KME has served as a consultant for Gilead Sciences and ViIV Pharmaceuticals, and has a grant pending from Gilead Sciences. Funding: This work was supported by the Gilead Sciences Research Scholars Program in HIV (to KME) the National Institute of Aging of the National Institutes of Health [K23AG050260] to KME, and NCATS Colorado CTSA Grant Number UL1TR002535. The funding sources had no role in data collection, analysis, or interpretation; trial design; or patient recruitment. No payments were made in the writing of this manuscript. The content is solely the responsibility of the authors and does not necessarily represent the official views of the National Institutes of Health. - Β© 2020

About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες