Αναρτήσεις στο Διαύγεια για το HIV/AIDS

Αποφάσεις του τρέχοντος μηνός

Α.Δ.Α.: ΡΖΥΚ46Ψ8ΧΒ-ΓΚΟ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Αποδοχή Διαχείρισης Έργου με κωδικό: 71444 #5802945 #1044222
Ημερομηνία: 03/07/2020 23:26:14

Α.Δ.Α.: Ω7Γ24690ΒΞ-ΔΙ5
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15ης/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση πρακτικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης Συνοπτικών Διαγωνισμών ? Διαβουλεύσεων
Ημερομηνία: 03/07/2020 15:03:12

Α.Δ.Α.: ΨΒΣΞ4690ΒΞ-ΡΝΖ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Θέμα: Αντιδραστήρια για Εξετάσεις Αυτόματου Ανοσολογικού Αναλυτή Αιμοδοσίας, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή και αναλωσίμων
Ημερομηνία: 03/07/2020 14:56:47

Α.Δ.Α.: ΨΚΞΓ469Β7Θ-ΛΕΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Σύμβαση Πρόσθετης Απασχόλησης #57237 #384623
Ημερομηνία: 03/07/2020 13:16:07

Α.Δ.Α.: 6Κ4Υ469Β7Θ-Θ0Χ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Σύμβαση Πρόσθετης Απασχόλησης #57235 #384622
Ημερομηνία: 03/07/2020 13:16:04

Α.Δ.Α.: Ψ8ΧΗ469Β7Θ-ΔΒΛ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 81276 #2758121 #384512
Ημερομηνία: 03/07/2020 11:38:16

Α.Δ.Α.: 6Ζ9Α469Β7Θ-Ψ8Ο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 81276 #2758106 #384511
Ημερομηνία: 03/07/2020 11:38:14

Α.Δ.Α.: Ω5ΞΟ469Β7Θ-ΣΔ1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Θέμα: Ανάληψη Υποχρέωσης #2758121 #384496
Ημερομηνία: 03/07/2020 11:36:57

Α.Δ.Α.: 6ΛΠΒ46904Ε-ΥΑΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Θέμα: Προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών εξωσυμβατικών ειδών και υπηρεσιών
Ημερομηνία: 03/07/2020 09:37:38

Α.Δ.Α.: Ω3ΝΞ46ΨΖ2Ν-ΒΞΛ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΤΔ προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από διάφορους φορείς
Ημερομηνία: 03/07/2020 09:14:24

Α.Δ.Α.: 6ΔΦΦ46ΨΖ2Ν-ΑΜΙ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΤΔ προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ΕΣΠΑ
Ημερομηνία: 03/07/2020 09:11:52

Α.Δ.Α.: 6ΤΖΤ4690ΒΒ-ΣΨΓ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤIKOY ΜΕ ΑΔΑΜ ΔΣ66 ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ημερομηνία: 03/07/2020 09:01:00

Α.Δ.Α.: ΨΙΘΚ46907Τ-ΓΟΣ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ'
Θέμα: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (CPV 60000000-8).»
Ημερομηνία: 03/07/2020 08:31:33

Α.Δ.Α.: 6Φ7046907Ι-37Β
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Θέμα: διακηρυξη νο 16
Ημερομηνία: 03/07/2020 07:22:40

Α.Δ.Α.: ΩΞΞΛ46Ψ8ΧΒ-ΔΡΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 24990/2020
Ημερομηνία: 02/07/2020 19:44:27

Α.Δ.Α.: 9Β7Υ46Ψ8ΧΒ-Ω0Γ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 24916/2020
Ημερομηνία: 02/07/2020 19:44:21

Α.Δ.Α.: 99ΕΓ46Ψ8ΧΒ-35Γ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Θέμα: Χρηματικό Ένταλμα 24978/2020
Ημερομηνία: 02/07/2020 19:41:20

Α.Δ.Α.: ΨΑΥΑ469Β7Δ-29Δ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Θέμα: Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80509) με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5063844 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ημερομηνία: 02/07/2020 18:51:46

Α.Δ.Α.: 9ΒΗΧ469Β7Δ-Δ7Λ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 - 2021 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με Κ.Α. 80509 (κωδικός MIS: 5063844).
Ημερομηνία: 02/07/2020 15:29:02

Α.Δ.Α.: 64ΕΦ4690ΩΕ-Ι2Χ
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Θέμα: Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ CPV 39831200-8 ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ CPV 44423000-1, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 22.585,09¤ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής».
Ημερομηνία: 02/07/2020 14:08:33

Α.Δ.Α.: ΨΜ0Γ4690ΒΩ-1ΓΡ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO'
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 25/2-7-2020 (ΘΕΜΑ 34ο) ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ
Ημερομηνία: 02/07/2020 14:01:51

Α.Δ.Α.: 6ΡΩΓ4690Β5-3ΚΗ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 1 ME ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Ημερομηνία: 02/07/2020 13:52:41

Α.Δ.Α.: 6ΘΝ14690Β5-ΧΦΕ
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Θέμα: Απόφαση Ανάθεσης για την προμήθεια ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ με συνοδό εξοπλισμό
Ημερομηνία: 02/07/2020 13:47:28

Α.Δ.Α.: ΨΨ7Α46ΨΖ2Ν-ΩΡΩ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Έγκριση απασχόλησης προσωπικού που ασκεί επιστημονικό-τεχνικό έργο
Ημερομηνία: 02/07/2020 13:21:32

Α.Δ.Α.: 94Ν6469Η26-Λ3Ε
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ? Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για την επείγουσα Προμήθεια: α). «Ειδών Καθαρισμού» και β). «Ειδών Απολύμανσης» για την ασφαλή λειτουργία των Δομών ΠΦΥ αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής έναντι συνθηκών κορωνοϊού (CPV: 39830000-9 ? Προϊόντα καθαρισμού, CPV: 33631600-8 - Απολυμαντικά Αντισηπτικά) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 02/07/2020 12:54:04

Α.Δ.Α.: 64ΓΜ46907Κ-ΝΗ4
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΫΔΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ
Ημερομηνία: 02/07/2020 12:48:09

Α.Δ.Α.: 6ΖΕΝ469Η26-Τ3Φ
ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ
Θέμα: ΘΕΜΑ : Α) Έγκριση προδιαγραφών και ποσοτήτων προμήθειας: Α). «Ειδών καθαρισμού (39830000-9 - ? Προϊόντα καθαρισμού) και β). Ειδών απολύμανσης» (CPV: 33631600-8 - Απολυμαντικά Αντισηπτικά) για την ασφαλή λειτουργία των Δομών αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής έναντι συνθηκών κορωνοϊού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος) και Β )Έγκριση διεξαγωγής μειοδοτικού διαγωνισμού με τη διαδικασία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος μέσω «Διαύγεια» για τα ανωτέρω είδη. Β) Έγκριση διεξαγωγής μειοδοτικού διαγωνισμού με τη διαδικασία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος μέσω «Διαύγεια» για την προμήθεια: α). «Ειδών καθαρισμού ((39830000-9 ? Προϊόντα καθαρισμού) και β). Ειδών απολύμανσης» (CPV: 33631600-8 - Απολυμαντικά Αντισηπτικά) για την ασφαλή λειτουργία των Δομών αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής έναντι συνθηκών κορωνοϊού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος) .
Ημερομηνία: 02/07/2020 12:39:08

Α.Δ.Α.: 6ΞΡΡ46906Λ-7ΕΕ
ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ'
Θέμα: Έγκριση ανάθεσης προμήθειας αντιδραστηρίων, (μικροβιολογικού τμήματος και αιμοδοσίας) με συνοδό εξοπλισμό, συνολικής δαπάνης 17.021,42¤ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ημερομηνία: 02/07/2020 11:13:25

Α.Δ.Α.: 6ΜΥ24690ΒΟ-Γ2Α
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ.
Ημερομηνία: 02/07/2020 10:47:37

Α.Δ.Α.: ΩΝΑΦ46ΨΖ2Ν-Δ98
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απευθείας Ανάθεσης
Ημερομηνία: 02/07/2020 08:55:33

Α.Δ.Α.: Ω9ΞΒ46ΨΖ2Ν-ΓΦΘ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απευθείας Ανάθεσης
Ημερομηνία: 02/07/2020 08:41:33

Α.Δ.Α.: ΩΖΥΤΩ1Ο-ΔΓΠ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Θέμα: Προμήθεια γραμματοσήμων από τα ΕΛΤΑ, πίστωση ποσού 3.000,00 ¤.
Ημερομηνία: 02/07/2020 08:34:34

Α.Δ.Α.: Ω17Α46ΨΖ2Ν-ΕΥ1
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Διάφορα Θέματα
Ημερομηνία: 02/07/2020 08:05:04

Α.Δ.Α.: ΩΑΦΓ46ΨΖ2Ν-Κ1Γ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Διάφορα Θέματα
Ημερομηνία: 02/07/2020 08:02:14

Α.Δ.Α.: ΩΤ0ΤΩ6Χ-ΧΘΨ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1158 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠΔ ΑΠΌ ΣΤ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020
Ημερομηνία: 01/07/2020 13:18:33

Α.Δ.Α.: ΩΗΤΜ46ΨΖ2Ν-ΜΣΨ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: Απευθείας Ανάθεσης
Ημερομηνία: 01/07/2020 13:04:52

Α.Δ.Α.: 6ΤΚ47ΛΚ-ΒΡΔ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Θέμα: που αφορά στην Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ (α) Περιφέρειας Κρήτης (β) Πανεπιστημίου Κρήτης (γ) Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου που αφορά το έργο: «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018-2020», λόγω αναστολής εφαρμογής δράσεων κατά την περίοδο λήψης εκτάκτων μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορονοϊου COVID-19»
Ημερομηνία: 01/07/2020 10:39:31NEJM

Πρόσφατες δημοσιεύσεις στο περιοδικό New England Journal of Medicine

Systematic or Test-Guided Treatment for Tuberculosis in HIV-Infected Adults

Tuberculosis is the 10th leading cause of death worldwide and the main cause of death from a single infectious agent. In 2019, the World Health Organization (WHO) estimated that 251,000 annual deaths due to tuberculosis occurred in persons with human immunodeficiency virus (HIV) infection.…

Empirical Antituberculosis Therapy in Advanced HIV Disease β€” Too Much, Too Late

Despite the extraordinary advances in treating human immunodeficiency virus (HIV) infection during the past two decades, mortality, especially in resource-limited areas, remains unacceptably high. The leading killer of persons with HIV infection in these areas is tuberculosis, which accounted for…

Emerging and Reemerging Sexually Transmitted Infections

The 21st century has seen a global resurgence of sexually transmitted infections (STIs). From a nadir in the 1990s, the rates of gonorrhea, syphilis, and chlamydia infections have increased substantially in high-income countries, with particular increases among men who have sex with men (MSM).…


About us

Στο hivaids.gr, φιλοξενούμε αφιλοκερδώς το "Πρόγραμμα Συνεργασίας" Μονάδων Λοιμώξεων για την ανάπτυξη διαδικτυακής τράπεζας κλινικών παραμέτρων. Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε από έναν γιατρό ειδικό στην HIV λοίμωξη με τη συμμετοχή των Μονάδων: Περισσότερα

% Αναπηρία και HIV

Νέος κανονισμός

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

Ημερολόγιο

@ Διαύγεια

ΔιαύγειαΔι@ύγεια

διαφάνεια στο κράτος

Διαδικτυακές αναρτήσεις διοικητικών αποφάσεων για το HIV/AIDS

Έρευνα

Σας έχει σπάσει ποτέ το προφυλακτικό κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής επαφής;
Ναι
Όχι
Δεν χρησιμοποιώ

Επικοινωνία

Newsletter

Ανακοινώσεις

Χρήσιμες πληροφορίες